Danh sách các bài chú

Trang này liệt kê tất cả các bài chú được xếp theo thứ tự các tia tâm linh để giúp bạn có một cái nhìn tổng quát.

Tia thứ nhất

1.01 Bài chú Elohim Hercules và Amazonia

1.02 Bài chú Đại thiên thần Michael

1.03 Bài chú Chân sư More 9 đoạn

1.04 Bài chú Elohim Hercules 9 đoạn

1.05 Bài chú Đại thiên thần Michael 9 đoạn

1.07 Đại thiên thần Michael, thày ngay đây 9 đoạn – NÊN DÙNG

Tia thứ hai

2.01 Bài chú Elohim Apollo và Lumina

2.02 Bài chú Đại thiên thần Jophiel

2.03 Bài chú Chân sư Lanto 9 đoạn

2.04 Bài chú Elohim Apollo 9 đoạn

2.05 Bài chú Đại thiên thần Jophiel 9 đoạn

Tia thứ ba

3.01 Bài chú Elohim Heros và Amora

3.02 Bài chú Đại thiên thần Chamuel

3.03 Bài chú Chân sư Paul người Venice 9 đoạn

3.04 Bài chú Elohim Heros 9 đoạn

3.05 Bài chú Đại thiên thần Chamuel 9 đoạn

3.06 Bài chú Hiện diện Tình thương

Tia thứ tư

4.01 Bài chú Elohim Astrea và Purity

4.02 Bài chú Đại thiên thần Gabriel

4.03 Bài chú Chân sư Serapis Bey 9 đoạn

4.04 Bài chú Elohim Astrea 9 đoạn

4.05 Bài chú Đại thiên thần Gabriel 9 đoạn

4.07 Astrea, hãy chặt đứt cho con thoát 9 đoạn – NÊN DÙNG

Tia thứ năm

5.01 Bài chú Elohim Cyclopea và Virginia

5.02 Bài chú Đại thiên thần Raphael

5.03 Bài chú Chân sư Hilarion 9 đoạn

5.04 Bài chú Elohim Cyclopea 9 đoạn

5.05 Bài chú Đại thiên thần Raphael 9 đoạn

5.06 Ôi Mẹ Mary, hãy cai quản vật chất

5.07 Ôi Mẹ Mary hãy chữa lành tâm lý của con

5.08 Ôi Mẹ Mary hãy chữa lành thân vật lý của con

Tia thứ sáu

6.01 Bài chú Elohim Peace và Aloha

6.02 Bài chú Đại thiên thần Uriel và Aurora

6.03 Bài chú Nữ Chân sư Nada 9 đoạn

6.04 Bài chú Elohim Peace 9 đoạn

6.05 Bài chú Đại thiên thần Uriel 9 đoạn

6.08 Giê-su, hãy chỉ con cách phân biện

6.09 Bài chú Nada

Tia thứ bảy

7.01 Bài chú Elohim Arcturus và Victoria

7.02 Bài chú Đại thiên thần Zadkiel và Holy Amethyst

7.03 Bài chú Chân sư Saint Germain 9 đoạn

7.04 Bài chú Elohim Arcturus 9 đoạn

7.05 Bài chú Đại thiên thần Zadkiel 9 đoạn

7.07 Ôi Saint Germain, hãy chuyển hóa đời con 9 đoạn – NÊN DÙNG

7.11 Bài chú Quan Âm

7.12 Bài chú Portia

Tia thứ tám

8.01 Bài chú Đại thượng sư

8.06 Gautama, con an bình trọn vẹn

Các bài chú khác

9.01 Lời gọi Đại Chỉ đạo Thiêng liêng

9.01A Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nay con biết

9.02 Alpha yêu dấu, chúng ta là một

9.03 Bài chú Omega

9.04 Maitreya, con đang được khai ngộ

9.05 Sanat Kumara, hãy nâng cao địa cầu

9.06 Bài chú Venus

9.07 Bài chú Padmasambhava

9.08 Ôi Shiva, ngọn lửa thiêu tất cả

9.09 Surya, hãy đem lại cân bằng vũ trụ

9.10 Bài chú Chân sư Thăng thiên Godfre

9.11 Bài chú Maraytaii

9.12 Bài chú Liberty

9.13 Ánh sáng Mẹ được dấy lên trong mọi người

9.15 Thượng đế là Cha và Mẹ

9.18 Ánh sáng Mẹ được dấy lên trong mọi người