Danh sách các bài chú

Trang này liệt kê tất cả các bài chú được xếp theo thứ tự các tia ánh sáng tâm linh để giúp bạn có một cái nhìn tổng quát.

Tia sáng thứ nhất

1.01 Bài chú Elohim Hercules và Amazonia

1.02 Bài chú Đại thiên thần Michael

1.03 Bài chú Chân sư More 9 đoạn

1.05 Bài chú Đại thiên thần Michael 9 đoạn

1.07 Đại thiên thần Michael, thày ngay đây 9 đoạn – NÊN DÙNG

Tia sáng thứ hai

2.01 Bài chú Elohim Apollo và Lumina

2.02 Bài chú Đại thiên thần Jophiel

2.03 Bài chú Chân sư Lanto 9 đoạn

Tia sáng thứ tư

4.01 Bài chú Elohim Astrea và Purity

4.07 Astrea, hãy chặt đứt cho con thoát 9 đoạn – NÊN DÙNG

Tia sáng thứ bảy

7.02 Bài chú Đại thiên thần Zadkiel và Holy Amethyst

7.07 Ôi Saint Germain, hãy chuyển hóa đời con 9 đoạn – NÊN DÙNG