Những kiếp sống của tôi với Lucifer, Satan, Hitler và Giê-su

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật quyển My lives with Lucifer, Satan, Hitler and Jesus của Kim Michaels, ấn hành năm 2017. Các chương có gạch dưới đã được dịch ra Việt ngữ. Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra chương này.

Mục lục

Phần 1: Cuộc sống của tôi trước khi tới trái đất

Phần 2: Kiếp đầu thai đầu tiên của tôi trên trái đất

Phần 3: Vòng xoáy hướng hạ

Phần 4: Hành trình leo dốc đi lên

Phần 5: Trường bí giáo của người gốc Kim tinh

Phần 6: Chuẩn bị sứ vụ của Giê-su

Phần 7: Phần kết cuộc sứ vụ của Giê-su

Phần 8: Làm sao họ đã tạo ra Thiên chúa giáo để phá vỡ sứ vụ của Giê-su

Phần 9: Sa nhân trong thời hiện đại

Phần 10: Trận chiến khủng khiếp của thế kỷ 20