Những khai ngộ thần bí về uy lực

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật quyển The Mystical Initiations of Power của Kim Michaels, ấn hành năm 2021. Các chương có gạch dưới đã được dịch ra Việt ngữ, Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra chương này.

Mục lục

Mở đầu

1. Giới thiệu Tia thứ Nhất

2. Giới thiệu Chân sư MORE

3. Ngọn lửa Hơn nữa

4. Làm sao Chân sư MORE dạy được mình

5. Uy lực và Ý chí

6. Thỉnh cầu uy lực và ý chí

7. Uy lực và Minh triết

8. Thỉnh cầu uy lực và minh triết

9. Uy lực và Tình thương

10. Thỉnh cầu uy lực và tình thương

11. Uy lực và Gia tốc

12. Thỉnh cầu uy lực và gia tốc

13. Uy lực và Chữa lành

14. Thỉnh cầu uy lực và chữa lành

15. Uy lực và An bình

16. Thỉnh cầu uy lực và an bình

17. Uy lực và Tự do

18. Thỉnh cầu uy lực và tự do

19. Hợi thở vào và hơi thở ra của Thượng đế

Bài chú Elohim Hercules

Bài chú Đại thiên thần Michael

Bài chú Chân sư MORE