Tự do khỏi phàm linh nội tại

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật quyển Freedom from Internal Spirits của Kim Michaels, ấn hành năm 2021. Các chương có gạch dưới đã được dịch ra Việt ngữ. Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra chương này.

Mục lục

Lời mở đầu

1. Biểu thị quyền năng sáng tạo của bạn

2. Giới thiệu Đại thượng sư Maha Chohan

3. Con hơn tâm của con

4. Thỉnh cầu chứng ngộ

5. Hai loại linh thể

6. Thỉnh cầu nhận biết đồng sáng tạo

7. Hãy để các phàm linh cũ chết đi

8. Thỉnh cầu nhận biết năng lượng

9. Kịch bản tâm linh trên trái đất

10. Thỉnh cầu nhận biết cao hơn về trái đất

11. Tâm thức chết

12. Thỉnh cầu tự do khỏi tâm thức chết

13. Bị ảnh hưởng bởi tâm thức chết

14. Thỉnh cầu phơi bày tâm thức chết

15. Vượt lên trên ý định hung hãn

16. Thỉnh cầu tự do khỏi ý định hung hãn

17. Tự điều ngự không ngừng

18. Thỉnh cầu tự điều ngự không ngừng

19. Đồng sáng tạo một cách có ý thức

20. Thỉnh cầu tự do khỏi đồng hóa với phàm linh

21. Bài chú Đại thượng sư