Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật quyển The Mystical Initiations of Vision của Kim Michaels, ấn hành năm 2017. Các chương có gạch dưới đã được dịch ra Việt ngữ, Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra chương này.

Mục lục

Mở đầu

1. Giới thiệu Tia thứ Năm

2. Giới thiệu Hilarion

3. Hướng dẫn ở Đền Chân Lý

4. Viễn kiến vừa chủ động vừa thụ động

5. Thỉnh cầu một viễn kiến cao hơn

6. Đạt kết quả qua nỗ lực tâm linh

7. Thỉnh cầu ý chí quy hàng

8. Đi từ một viễn kiến thấp đến một viễn kiến cao hơn

9. Thỉnh cầu một viễn kiến cao hơn cho động lực của con

10. Làm sao ngưng phóng chiếu ra ngoài

11. Con thỉnh cầu tự do khỏi phóng chiếu ra ngoài

12. Làm sao ngừng phóng chiếu vào tâm mình

13. Con thỉnh cầu tự do không phóng chiếu vào trong tâm

14. Là một người chữa lành chân chính

15. Thỉnh cầu sự chữa lành chân chính

16. Nhìn quá bức màn của vật chất

17. Con thỉnh cầu viễn kiến vượt quá vật chất