Hoàn thánh Sứ vụ Thiêng liêng

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật quyển Fulfilling your Divine Plan của Kim Michaels, ấn hành năm 2019. Các chương có gạch dưới đã được dịch ra Việt ngữ, Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra chương này.

Mục lục

Mở đầu

1. Con đã soạn Sứ vụ Thiêng liêng của mình như thế nào

2. Thỉnh cầu viễn quan cao hơn về Sứ vụ Thiêng liêng

3. Khắc phục nỗi sợ bị sai

4. Thỉnh cầu tự do khỏi nỗi sợ bị sai

5. Con không ở trên trái đất để giải quyết vấn đề

6. Thỉnh cầu tự do khỏi giải quyết vấn đề

7. Quả vị Ki-tô và Sứ vụ Thiêng liêng của con

8. Thỉnh cầu phân biện Ki-tô về Sứ vụ Thiêng liêng

9. Sắc thái cách mạng của Sứ vụ Thiêng liêng

10. Thỉnh cầu sắc thái cách mạng của Sứ vụ Thiêng liêng

11. Chọn lựa có ý thức và vô ý thức

12. Thỉnh cầu nhận biết các chọn lựa của mình

13. Phần thưởng của phụng sự là tự do

14. Thỉnh cầu khả năng nhìn nhận mình “sai”

15. Phân xử của Ki-tô và Sứ vụ Thiêng liêng

16. Thỉnh cầu viễn quan về quả vị Ki-tô cá nhân của con

17. Khía cạnh omega của phân xử

18. Thỉnh cầu an bình hiện diện ở đây

19. Rút không gian khỏi một số điều kiện bất quân bình

20. Thỉnh cầu tiềm năng Phật của con