Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật quyển Fulfilling your Divine Plan của Kim Michaels, ấn hành năm 2019. Các chương có gạch dưới đã được dịch ra Việt ngữ. Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra chương này.

Mục lục

Mở đầu

1. Con lập ra Sứ vụ Thiêng liêng như thế nào

2. Thỉnh cầu viễn quan cao hơn về Sứ vụ Thiêng liêng

3. Khắc phục nỗi sợ sai trái

4. Thỉnh cầu tự do khỏi nỗi sợ sai trái

5. Con không ở trên địa cầu để giải quyết các vấn đề

6. Thỉnh cầu tự do khỏi việc giải quyết các vấn đề

7. Quả vị Ki-tô và Sứ vụ Thiêng liêng

8. Thỉnh cầu phân biện Ki-tô về Sứ vụ Thiêng liêng

9. Khía cạnh cách mạng trong Sứ vụ Thiêng liêng

10. Thỉnh cầu khía cạnh cách mạng trong Sứ vụ Thiêng liêng

11. Chọn lựa ý thức và chọn lựa tiềm thức

12. Thỉnh cầu sự nhận biết các chọn lựa của mình

13. Phần thưởng cho phụng sự là tự do

14. Thỉnh cầu khả năng nhìn nhận mình “sai lầm”

15. Phân xử của Ki-tô và Sứ vụ Thiêng liêng

16. Thỉnh cầu viễn quan về quả vị Ki-tô cá nhân

17. Tầm nhìn omega về sự phán xử

18. Thỉnh cầu sự an bình khi ở đây

19. Rút không gian khỏi một số điều kiện mất quân bình

20. Thỉnh cầu tiềm năng Phật của con