Những khai ngộ thần bí về ý định

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật quyển The Mystical Initiations of Intention của Kim Michaels, ấn hành năm 2016. Các chương có gạch dưới đã được dịch ra Việt ngữ. Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra chương này.

Mục lục

Mở đầu

1. Giới thiệu Tia thứ Tư

2. Giới thiệu Serapis Bey

3. Ngọn lửa của gia tốc

4. Thuần khiết và Uy lực của Ý định

5. Thỉnh cầu uy lực của ý định

6. Ý định thuần khiết khi tìm Minh triết

7. Thỉnh cầu những ý định minh triết

8. Từ ý định dựa trên sợ hãi sang ý định dựa trên tình thương

9. Thỉnh cầu ý định dựa trên tình thương

10. Phát triển ý định tự lực

11. Thỉnh cầu ý định tự lực

12. Nhìn ra cơ hội tự thăng vượt

13. Thỉnh cầu viễn quan thuần khiết

14. Tìm được an bình trong phụng sự

15. Thỉnh cầu an bình trong phụng sự

16. Giải phóng sự sáng tạo nội tại

17. Thỉnh cầu tự do sáng tạo

4.01 Bài chú Astrea và Purity

4.02 Bài chú Đại thiên thần Gabriel và Hope

4.03 Bài chú Serapis Bey