Khóa học Con đường tự điều ngự 2024

Cách tham gia khóa học:

  • Khóa học gồm 8 quyển trong bộ “Con đường tự điều ngự”.
  • Chúng ta tham gia khóa học bằng cách mỗi ngày đọc một bài thỉnh trong 9 ngày
  • Các bạn mỗi ngày đọc một phần bài truyền đọc liên hệ đến bài thỉnh, với mục đích đọc toàn bài truyền đọc ít nhất một lần trong thời gian 9 ngày
  • Ghi chú: nếu bạn tìm thấy khóa học này sau khi chúng tôi đã bắt đầu, thì bạn đừng đi từ đầu mà hãy nhập vào nhóm theo lịch trình đã ấn định.

Các bài đang đọc

Ngày 4-13 / 6 / 2024: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Các bài sắp tới

Ngày 14-22 / 6 / 2024: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 23/6-1/7 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 2-10/ 7 / 2024: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Hết phần 2

Các bài đã xong

Phần 1: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 17-27 / 2 / 2024 : Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 28/2 – 7/3 / 2024: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 8-16 / 3 / 2024: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 17-25 / 3 / 2024: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 26/3 -1/4 / 2024: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 2-10 / 4 / 2024: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 11-19 / 4 / 2024: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 20-28 / 4 / 2024: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 29/4 -7/5 / 2024: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Phần 2: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 8-16 / 5 / 2024: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 17-25 / 5 / 2024: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 26/5 – 3/6 / 2024: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực