Khóa học Con đường tự điều ngự – Phần 1 2024

Cách tham gia khóa học:

  • Khóa học gồm 8 quyển trong bộ “Con đường tự điều ngự”. Trong phần 1, chúng ta sẽ học quyển “Tự do khỏi phàm linh nội tại”
  • Chúng ta tham gia khóa học bằng cách đọc một bài thỉnh mỗi ngày
  • Chúng ta sẽ đọc mỗi bài thỉnh trong 9 ngày
  • Các bạn nên sắp xếp để đọc bài truyền đọc liên hệ đến bài thỉnh ít nhất một lần trong thời gian 9 ngày đọc bài thỉnh, với mục đích đọc một phần bài truyền đọc mỗi ngày
  • Ghi chú: nếu bạn tìm thấy khóa học này sau khi chúng tôi đã bắt đầu, thì bạn đừng đi từ đầu mà hãy nhập vào nhóm theo lịch trình đã ấn định dưới đây.

Ngày 17-27 / 2 / 2024 : Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 28/2 – 7/3 / 2024: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 8-16 / 3 / 2024: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 17-25 / 3 / 2024: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 26/3 -3/4 / 2024: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 4-12 / 4 / 2024: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 13-21 / 4 / 2024: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 22-30 / 4 / 2024: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 1-9 / 5 / 2024: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Hết Phần 1