Kết nối với các thày tâm linh

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật quyển Connecting with your spiritual teachers của Kim Michaels, ấn hành năm 2023. Các chương có gạch dưới đã được dịch ra Việt ngữ. Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra chương này.

1. Trải nghiệm mình là một sinh thể vượt hình tướng

2. Thỉnh cầu một trải nghiệm vượt hình tướng

3. Chứng tỏ con có thể là người tâm linh trong thân thể

4. Thỉnh cầu nhận biết tâm linh về thân thể

5. Con có muốn buông bỏ nỗi sợ của con không?

6. Thỉnh cầu tự do khỏi sợ hãi

7. Thoát ra khỏi tâm đường thẳng

8. Thỉnh cầu tự do khỏi tâm đường thẳng

9. Khắc phục cảm giác xa cách giữa con và cái ta cao của con

10. Thỉnh cầu sự gần gũi với cái ta cao

11. Quy thuận theo ý chí cao hơn của Tâm Một

12. Thỉnh cầu kết nối với Tâm Một

13. Trải nghiệm Minh triết Thiêng liêng vượt quá tâm đường thẳng

14. Thỉnh cầu Minh triết Thiêng liêng vượt quá tâm đường thẳng

15. Con đã là tâm thức Ki-tô rồi

16. Thỉnh cầu Tâm thức Ki-tô

17. Hãy mở tâm để trải nghiệm trực tiếp Tình thương Thiêng liêng

18. Thỉnh cầu trải nghiệm trực tiếp Tình thương Thiêng liêng

19. Tự gia tốc vượt lên trên tiêu chuẩn nhị nguyên về sự tinh khiết

20. Thỉnh cầu cách nhìn tinh khiết về sự tinh khiết

21. Với tới sự thật sẽ giúp con tiến lên cao hơn

22. Thỉnh cầu sự thật sẽ nâng con cao hơn

23. Vượt quá hình tư tưởng để trực tiếp trải nghiệm Hiện diện

24. Thỉnh cầu Hiện diện của thày Nada

25. Tự do quyết định cách con biểu hiện quả vị Ki-tô

26. Thỉnh cầu biểu hiện quả vị Ki-tô

27. Là hay không là Hiện diện

28. Thỉnh cầu Hiện diện của con

29. Thăng vượt cách giao tiếp bằng lời với cái ta cao

30. Thỉnh cầu giao tiếp vượt trên lời nói

31. Sự trống không là một khái niệm rỗng tuếch

32. Thỉnh cầu kết nối với Phật Gautama