Danh sách các bài thỉnh theo tiết mục

Trang này liệt kê các bài thỉnh xếp theo tiết mục nhằm giúp bạn tìm ra bài thỉnh mà bạn cần.

Bộ bài thỉnh 01: Bảo vệ và Thanh lọc

Đây là một bộ bài thỉnh dành cho những người mới bắt đầu thỉnh ánh sáng hoặc cho những ai muốn được bảo vệ, thanh lọc, và chuyển hóa trong đời sống hàng ngày. Gồm những bài thỉnh và bài chú Đại thiên thần Michael để xin thày bảo vệ, Elohim Astrea để xin thày chặt chặt đứt và giải thoát khỏi các điều kiện gây hạn chế, và Saint Germain để thỉnh ánh sáng tím chuyển hóa mọi năng lượng bất toàn.

Mỗi bài thỉnh có thể đọc trong vòng dưới 15 phút. Bạn sẽ có kết quả tốt nếu mỗi ngày bạn đọc bài thỉnh Đại thiên thầm Michael vào buổi sáng, và đọc bài thỉnh Astrea và Saint Germain vào buổi tối. Thay vì đọc bài thỉnh, bạn cũng có thể đọc bài chú 9 lần hoặc nhiều hơn.

Đại thiên thần Michael là vị chân sư chính mà bạn kêu gọi để được bảo vệ về mặt tâm linh. Bài thỉnh sau đây thỉnh ánh lửa xanh của thày và hướng ánh lửa này về mọi khía cạnh của đời bạn.

Astrea là vị Elohim của Tia sáng Thứ tư và vòng tròn và gươm lửa xanh và trắng của thày rất hữu hiệu trong việc chặt đứt và giải thoát bạn khỏi các điều kiện thông thường nhất đang hạn chế bạn.

Ngọn lửa tím là năng lượng tâm linh hữu hiệu nhất để chuyển hóa các dạng năng lượng thấp. Thày Saint Germain đã bảo trợ việc trao truyền hiểu biết về ánh sáng tím cho trái đất. Bài thỉnh này hướng ánh sáng tím tới những điều kiện thông thường nhất đang hạn chế bạn.

Bộ bài thỉnh 03: Hướng dẫn

Đây là các bài thỉnh để xin được các chân sư thăng thiên hướng dẫn, hợp nhất với Hiện diện TA LÀ, hòa nhập và tự do sáng tạo.

Bộ bài thỉnh 04: Chữa lành bốn thể phàm

Chữa lành thể bản sắc, lý trí, tình cảm và vật lý qua ánh sáng ý chí, minh triết, nuôi dưỡng, độc lập và ánh sáng vô tận.

Bộ bài thỉnh 05: Trọn vẹn tâm lý

Thỉnh cầu trọn vẹn qua tha thứ, tình thương vô điều kiện, thanh tảy trái tim, thương yêu chính mình và tự do khỏi các phóng chiếu vào tâm.

Bộ bài thỉnh 08: Thỉnh cầu bảy tia sáng

Gia tăng khả năng sáng tạo bằng cách học hỏi cách thỉnh cầu, quân bình, hội nhập và biểu lộ bảy tia sáng tâm linh. Cũng gồm một bài thỉnh đặc biệt tám phần để chữa lành.

Bộ bài thỉnh 11: Những khai ngộ thần bí về uy lực

Các bài thỉnh này được đăng trong sách “Những khai ngộ thần bí về uy lực” là quyển thứ ba trong bộ “Con đường tự điều ngự” (9 quyển).

Bộ bài thỉnh 12: Bài ca sự Sống để chữa lành

Đây là một bộ bài thỉnh rất trang nhã và hùng mạnh để chữa lành bốn thể phàm, kể cả thể vật lý. Cũng chữa lành mối quan hệ với Thượng đế. Từ quyển “Khuôn đúc chữa lành của Bài ca sự Sống”.

Bộ bài thỉnh 13: Những khai ngộ thần bí về minh triết

Đây là bảy bài thỉnh để thỉnh cầu năng lượng của Tia thứ Hai của Minh triết. Các bài thỉnh này được đăng trong sách “Những khai ngộ thần bí về tình thương” là quyển thứ tư trong bộ “Con đường tự điều ngự” (9 quyển).

Bộ bài thỉnh 14: Giao tiếp từ Trái tim

Tăng trưởng khả năng giao tiếp của bạn bằng cách thỉnh năng lượng của bảy tia ánh sáng đặc biệt liên quan đến chủ đề giao tiếp. Các bài thỉnh này được đăng trong sách “Giao tiếp từ Trái tim”.

Bộ bài thỉnh 15: Thanh tảy luân xa

Chữa lành mọi khía cạnh cuộc đời bằng cách thông sạch tám luân xa qua bảy tia sáng và tia bí mật thứ nhất. Các bài thỉnh này được đăng trong sách “Tự chữa lành bằng cách thanh tảy luân xa”.

Bộ bài thỉnh 16: Tha thứ tất cả

Khắc phục một trong những gánh nặng lớn nhất, là lòng không tha thứ. Các bài thỉnh này giúp buông bỏ mọi khía cạnh của lòng không tha thứ và khuynh hướng cầm giữ và không buôn bỏ quá khứ. Từ quyển sách “Chữa lành đời mình bằng cách tha thứ tất cả”.

Bộ bài thỉnh 20: Những khai ngộ thần bí về tình thương

Đây là bảy bài thỉnh để giúp quý vị cải thiện quan hệ với ngời khác, đặc biệt là quan hệ tình yêu. Các bài thỉnh này được đăng trong sách “Những khai ngộ thần bí về tình thương” là quyển thứ năm trong bộ “Con đường tự điều ngự” (9 quyển).

Bộ bài thỉnh 21: Những khai ngộ thần bí về ý định

Đây là bảy bài thỉnh để giúp quý vị nâng cao ý định và giải thoát khả năng sáng tạo. Các bài thỉnh này được đăng trong sách “Những khai ngộ thần bí về ý định” là quyển thứ sáu trong bộ “Con đường tự điều ngự” (9 quyển).

Bộ bài thỉnh 22: Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Đây là bảy bài thỉnh để giúp quý vị nâng cao viễn kiến và giải thoát khả năng sáng tạo. Các bài thỉnh này được đăng trong sách “Những khai ngộ thần bí về viễn kiến” là quyển thứ bảy trong bộ “Con đường tự điều ngự” (9 quyển).

Bộ bài thỉnh 23: Những khai ngộ thần bí về an bình

Đây là bảy bài thỉnh để giúp quý vị giải thoát khỏi chê trách, cầu toàn, trốn tránh và đạt được an bình trong quan hệ với người khác. Các bài thỉnh này được đăng trong sách “Những khai ngộ thần bí về an bình” là quyển thứ tám trong bộ “Con đường tự điều ngự” (9 quyển).

Bộ bài thỉnh 25: Những khai ngộ thần bí về tự do

Đây là bảy bài thỉnh để giúp quý vị đạt được tự do thị hiện những mục tiêu trong Sứ vụ Thiêng liêng của mình. Các bài thỉnh này được đăng trong sách “Những khai ngộ thần bí về tự do” là quyển chót trong bộ “Con đường tự điều ngự” (9 quyển).

Bộ bài thỉnh 26: Tự do khỏi phàm linh nội tại

Các bài thỉnh này được đăng trong sách “Tự do khỏi phàm linh nội tại” là quyển thứ nhì trong bộ “Con đường tự điều ngự” (9 quyển).

Bộ bài thỉnh 27: Bát chánh đạo

Các bài thỉnh này tương ứng với các bài truyền đọc của Phật Gautama và Padmasambhava được trao truyền nhân Khóa học qua mạng vào ngày 7 và 8 tháng 1 năm 2023 với chủ đề “Là người tâm linh trong một thế giới hỗn loạn”.

Bộ bài thỉnh 28: Phật Gautama

Các bài thỉnh này tương ứng với một số các bài truyền đọc của Phật Gautama.