Danh sách các bài thỉnh theo tiết mục

Trang này liệt kê các bài thỉnh xếp theo tiết mục nhằm giúp bạn tìm ra bài thỉnh mà bạn cần.

Bộ bài thỉnh 01: Bảo vệ và Thanh lọc

Đây là một bộ bài thỉnh dành cho những người mới bắt đầu thỉnh ánh sáng hoặc cho những ai muốn được bảo vệ, thanh lọc, và chuyển hóa trong đời sống hàng ngày. Gồm những bài thỉnh và bài chú Đại thiên thần Michael để xin thày bảo vệ, Elohim Astrea để xin thày chặt chặt đứt và giải thoát khỏi các điều kiện gây hạn chế, và Saint Germain để thỉnh ánh sáng tím chuyển hóa mọi năng lượng bất toàn.

Mỗi bài thỉnh có thể đọc trong vòng dưới 15 phút. Bạn sẽ có kết quả tốt nếu mỗi ngày bạn đọc bài thỉnh Đại thiên thầm Michael vào buổi sáng, và đọc bài thỉnh Astrea và Saint Germain vào buổi tối. Thay vì đọc bài thỉnh, bạn cũng có thể đọc bài chú 9 lần hoặc nhiều hơn.

Đại thiên thần Michael là vị chân sư chính mà bạn kêu gọi để được bảo vệ về mặt tâm linh. Bài thỉnh sau đây thỉnh ánh lửa xanh của thày và hướng ánh lửa này về mọi khía cạnh của đời bạn.

Astrea là vị Elohim của Tia sáng Thứ tư và vòng tròn và gươm lửa xanh và trắng của thày rất hữu hiệu trong việc chặt đứt và giải thoát bạn khỏi các điều kiện thông thường nhất đang hạn chế bạn.

Ngọn lửa tím là năng lượng tâm linh hữu hiệu nhất để chuyển hóa các dạng năng lượng thấp. Thày Saint Germain đã bảo trợ việc trao truyền hiểu biết về ánh sáng tím cho trái đất. Bài thỉnh này hướng ánh sáng tím tới những điều kiện thông thường nhất đang hạn chế bạn.

Bộ bài thỉnh 03: Hướng dẫn

Đây là các bài thỉnh để xin được các chân sư thăng thiên hướng dẫn, hợp nhất với Hiện diện TA LÀ, hòa nhập và tự do sáng tạo.

Bộ bài thỉnh 14: Giao tiếp từ Trái tim

Tăng trưởng khả năng giao tiếp của bạn bằng cách thỉnh năng lượng của bảy tia ánh sáng đặc biệt liên quan đến chủ đề giao tiếp. Các bài thỉnh này được đăng trong sách “Giao tiếp từ Trái tim”.

Bộ bài thỉnh 20: Tự do khỏi phàm linh nội tại

Các bài thỉnh này được đăng trong sách “Tự do khỏi phàm linh nội tại” là quyển thứ nhì trong bộ “Con đường tự điều ngự” (9 quyển).

Bộ bài thỉnh 21: Những khai ngộ thần bí về uy lực

Các bài thỉnh này được đăng trong sách “Những khai ngộ thần bí về uy lực” là quyển thứ ba trong bộ “Con đường tự điều ngự” (9 quyển).