Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật quyển Fulfilling Your Highest Spiritual Potential của Kim Michaels, ấn hành năm 2019. Các chương có gạch dưới đã được dịch ra Việt ngữ. Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra chương này.

Mục lục

Lời mở đầu

1. Các ngã theo sau ngã gốc

2. Thỉnh cầu tự do khỏi nhu cầu bù đắp

3. Khắc phục khía cạnh kiểm soát của ngã gốc

4. Thỉnh cầu tự do khỏi cái ngã kiểm soát

5. Chấp nhận là Ki-tô chấp nhận con

6. Thỉnh cầu sự chấp nhận của Ki-tô

7. Hiểu thấu tiết lộ tuần tự

8. Thỉnh cầu thu hẹp khoảng cách

9. Đã đến lúc con biểu lộ quả vị Ki-tô

10. Thỉnh cầu viễn quan biểu lộ quả vị Ki-tô

11. Tâm trạng khó xử khi ở trên trái đất

12. Thỉnh cầu Minh triết Toả khắp

13. Nỗi giận tiềm ẩn của người tâm linh

14. Thỉnh cầu Minh triết Như tấm gương

15. Bình đẳng làm tan biết lòng tự cao và tư ti

16. Thỉnh cầu Minh triết Bình đẳng

17. Phân biện cho con biết khi nào là đủ

18. Thỉnh cầu Minh triết Phân biện

19. Khắc phục ghen tị bằng thành tựu tất cả

20. Thỉnh cầu Minh triết Thành tựu Tất cả

21. Ý chí của Hiện diện TA LÀ là ý chí của con

22. Thỉnh cầu Ý chí Kim cương

23. Là Ki-tô trong Thời Hoàng kim của Saint Germain

24. Thỉnh cầu quả vị Ki-tô trong Thời Hoàng kim của Saint Germain

25. Sẵn sàng nhận giáo lý

26. Thỉnh cầu sự sẵn sàng nhận giáo lý