Những khai ngộ thần bí về minh triết

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật quyển The Mystical Initiations of Wisdom của Kim Michaels, ấn hành năm 2021. Các chương có gạch dưới đã được dịch ra Việt ngữ, Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra chương này.

Mục lục

Mở đầu

1. Giới thiệu Tia thứ Hai

2. Giới thiệu Chân sư Lanto

3. Phân biện thật và giả

4. Minh triết và Uy lực

5. Con thỉnh cầu tánh linh thày Lanto

6. Minh triết và Giác ngộ

7. Con thỉnh cầu hợp nhất với thày Lanto

8. Minh triết và Tình thương

9. Con thỉnh cầu động lực dựa trên tình thương

10. Minh triết và Tinh khiết

11. Con thỉnh cầu động lực tinh khiết khi tìm minh triết

12. Minh triết và Viễn quan

13. Con thỉnh cầu thái độ thắng lợi liên tục 

14. Minh triết và An bình

15. Con thỉnh cầu minh triết của Phật

16. Minh triết và Tự do

17. Con thỉnh cầu tự do trong tánh linh

2.01 Bài chú Apollo và Lumina

2.02 Bài chú Đại thiên thần Jophiel

2.03 Bài chú Chân sư Lantoe