Những khai ngộ thần bí về tự do

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật quyển The Mystical Initiations of Freedom của Kim Michaels, ấn hành năm 2019. Các chương có gạch dưới đã được dịch ra Việt ngữ, Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra chương này.

Mục lục

Mở đầu

1. Giới thiệu Tia thứ Bảy

2. Giới thiệu Saint Germain

3. Tự do vượt quá biểu tượng

4. Con là một nghệ nhân điêu khắc năng lượng thuần khiết

5. Thỉnh cầu tư duy nghệ thuật

6. Trên địa cầu có gì thực chăng?

7. Thỉnh cầu ý niệm thực tiễn về cái thực

8. Yêu Sứ vụ Thiêng liêng hơn là mơ mộng

9. Thỉnh cầu lòng yêu thương Sứ vụ Thiêng liêng

10. Chào mừng con đến máy giả thực tại địa cầu

11. Thỉnh cầu một cảm nhận mới về thực tại

12. Cách con nhìn vật sẽ đồng sáng tạo vật đó

13. Thỉnh cầu viễn quan về cách con đồng sáng tạo

14. Vượt qua những điều lấy mất an bình

15. Thỉnh cầu sự thị hiện qua buông bỏ

16. Khi vật chất và chính con không quan trọng

17. Thỉnh cầu tự do khỏi cái ngã xem mình là quan trọng