Danh sách các bài thỉnh cá nhân

Trang này liệt kê các bài thỉnh và bài nguyện cá nhân, xếp theo thứ tự ngày ban truyền (bài mới nhất xếp ở trên). Nếu bạn muốn xem danh sách các bài thỉnh xếp theo thứ tự đề mục, thì xin vào xem trang này.

INV26 Saint Germain, hãy chuyển hóa tất cả

INV25 Astrea, hãy chặt đứt cho con thoát

INV24 Đại thiên thần Michael, hãy bảo vệ con

INV12: Bài thỉnh tám phần để chữa lành của Mẹ Mary

ROS07 Bài nguyện Phép lạ về Duy nhất của Mẹ Mary

ROS04 Bài nguyện Phép lạ Tha thứ của Mẹ Mary