Danh sách các bài thỉnh cá nhân

Trang này liệt kê các bài thỉnh và bài nguyện cá nhân, xếp theo thứ tự ngày ban truyền (bài mới nhất xếp ở trên). Nếu bạn muốn xem danh sách các bài thỉnh xếp theo thứ tự đề mục, thì xin vào xem trang này.