Những khai ngộ thần bí về an bình

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật quyển The Mystical Initiations of Peace của Kim Michaels, ấn hành năm 2018. Các chương có gạch dưới đã được dịch ra Việt ngữ, Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra chương này.

Mục lục

Mở đầu

1. Giới thiệu Tia thứ Sáu

2. Giới thiệu Nada

3. Trở nên an bình là tầng mức phụng sự cao nhất

4. Làm sao sống mà không tạo nghiệp

5. Thỉnh cầu kỹ năng sống không tạo nghiệp

6. Mọi điều kiện trên trái đất đều là cơ hội

7. Thỉnh cầu viễn kiến thấy mọi điều kiện là cơ hội

8. Làm sao ngưng đổ lỗi cho mình

9. Thỉnh cầu tự do khỏi đổ lỗi

10. Ảo tưởng cầu toàn

11. Thỉnh cầu tự do khỏi tinh thần cầu toàn

12. Vượt qua tinh thần trách nhiệm giả

13. Thỉnh cầu tự do khỏi trách nhiệm giả

14. Tìm được bình an trong quan hệ

15. Thỉnh cầu bình an trong quan hệ

16. Thoát khỏi tinh thần trốn tránh

17. Thỉnh cầu tự do khỏi trốn tránh

18. Tự thể hiện bằng cách tự trút bỏ