Giáo lý căn bản

Dưới đây là loạt bài do ông Kim Michaels viết, tóm lược một số giáo lý cốt yếu của các chân sư thăng thiên trong đợt truyền pháp này.

1. Về các chân sư thăng thiên

2. Các chân sư thăng thiên được biết đến nhiều nhất

3. Thế giới quan

4. Sáng tạo vũ trụ

5. Trường năng lượng của bạn

6. Bạn là ai?

7.Con đường tâm linh

8. Làm thế nào bạn có thể giúp chân sư thay đổi thế giới