Canh thức Thượng sư 2021-22

Các bài sắp tới

Canh thức Thượng sư 2021-22 chấm dứt ngày 15/6/2022. Thày Saint Germain đã cho biết là Canh thức đã có những thành quả rất to lớn, xin xem nơi đây. Các Chân sư đã đề nghị đệ tử khắp nơi tiến hành một canh thức mới, sẽ bắt đầu vào cuối tháng 8 (ngày chính xác sẽ được thông báo sau), gồm các bài thỉnh trong các quyền sách sau đây:

  • Chữa lành chấn thương tâm linh
  • Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng của mình
  • Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất của mình
  • Làm hòa với việc mình hiện diện trên trái đất

Trong thời gian giữa hai canh thức, chúng tôi đề nghị chúng ta ôn tập quyển Tự do khỏi phàm linh nội tại của Đại thượng sư, mỗi bài 9 ngày. Xin tham khảo chi tiết Lịch trình ôn tập Canh thức Thượng sư.

Các bài đã xong

Ngày 1-3 / 11 / 2021 : Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 4-6 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 7-9 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 10-12 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 13-15 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 16-18 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 19-21 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 22-24 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 25-27 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 28-30 / 11 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 1-3 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 4-6 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 7-9 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 10-12 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 13-15 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 16-18 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 19-21 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 2-4 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 5-7 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 8-10 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 11-13 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 14-16 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 17-19 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 20-22 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 23-25 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 26-28 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 29-31 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 1-3 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 4-6 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 7-9 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 10-12 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 13-15 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 16-18 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 19-21 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 22-24 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 25-27 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 28 / 2 đến 2 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 3-5 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 6-8 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 9-11 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 12-14 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 15-17 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 18-20 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 21-23 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 24-26 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 27-29 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 30/3 – 1 / 4 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 2-4 / 4 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 5-7 / 4 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 8-10 / 4 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 11-13 / 4 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 14-22 / 4 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do

Ngày 23 / 4 đến 1 / 5 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do

Ngày 2-10 / 5 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do

Ngày 11-19 / 5 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do

Ngày 20-28 / 5 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do

Ngày 29/5 đến 6/6 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do

Ngày 7-15 / 6 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do