Bài dùng trong Canh thức Thỉnh cầu các Thượng sư

Theo như đề nghị của ông Kim Michaels ngày 10/4/2022, chúng ta sẽ đọc mỗi bài thỉnh trong quyển Những khai ngộ thần bí về tự do của thày Saint Germain trong vòng 9 ngày. Chương trình dưới đây đã được cập nhật.

Ngày 11-19 / 5 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do

Các bài sắp tới

Ngày 20-28 / 5 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do

Ngày 29/5 đến 6/6 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do

Ngày 7-15 / 6 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do

Các bài đã xong

Ngày 1-3 / 11 / 2021 : Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 4-6 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 7-9 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 10-12 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 13-15 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 16-18 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 19-21 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 22-24 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 25-27 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 28-30 / 11 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 1-3 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 4-6 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 7-9 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 10-12 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 13-15 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 16-18 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 19-21 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 2-4 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 5-7 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 8-10 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 11-13 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 14-16 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 17-19 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 20-22 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 23-25 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 26-28 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 29-31 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 1-3 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 4-6 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 7-9 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 10-12 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 13-15 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 16-18 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 19-21 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 22-24 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 25-27 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 28 / 2 đến 2 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 3-5 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 6-8 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 9-11 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 12-14 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 15-17 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 18-20 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 21-23 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 24-26 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 27-29 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 30/3 – 1 / 4 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 2-4 / 4 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 5-7 / 4 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 8-10 / 4 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 11-13 / 4 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 14-22 / 4 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do

Ngày 23 / 4 đến 1 / 5 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do

Ngày 2-10 / 5 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do