Bài dùng trong Canh thức Thỉnh cầu các Thượng sư

Ngày 28-30 / 11 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 1-3 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Các bài sắp tới

Ngày 4-6 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Các bài đã xong

Ngày 1-3 / 11 / 2021 : Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 4-6 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 7-9 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 10-12 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 13-15 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 16-18 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 19-21 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 22-24 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 25-27 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại