Bát chánh đạo

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật các bài truyền đọc được trao truyền nhân Khóa học qua mạng vào ngày 7 và 8 tháng 1 năm 2023 với chủ đề “Là người tâm linh trong một thế giới hỗn loạn”. Các bài truyền đọc này gồm 9 bài của Phật Gautama và 2 bài của Padmasambhava. Các bài có gạch dưới đã được dịch ra Việt ngữ. Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra chương này.

1. Tiến bước trên con đường tâm linh đòi hỏi con sẵn lòng bị xao động

2. Con thỉnh cầu sẵn lòng bị xao động

3. Từ chánh kiến đến cái hiểu cao hơn

4. Con thỉnh cầu cái hiểu cao hơn

5. Con không thể lên cao hơn ý định của con

6. Con thỉnh cầu ý định cao hơn

7. Lời nói cao hơn cần năng lượng cao hơn

8. Con thỉnh cầu lời nói cao hơn

9. Hành động cao hơn

10. Con thỉnh cầu hành động cao hơn

11. Sinh kế cao hơn là làm việc cho tổng thể

12. Con thỉnh cầu sinh kế cao hơn

13. Nỗ lực cao hơn là ngừng nỗ lực

14. Con thỉnh cầu nỗ lực cao hơn, phần 1

15. Con thỉnh cầu nỗ lực cao hơn, phần 2

16. Tâm con đầy những gì?

17. Con thỉnh cầu nội dung cao hơn trong tâm

18. Con chú tâm vào điều gì?

19. Con thỉnh cầu chú tâm cao hơn