Canh thức Chữa lành Tâm linh 2024

Cách tham gia canh thức:

  • Chúng ta tham gia vào canh thức bằng cách mỗi ngày đọc một bài thỉnh, trong 9 ngày
  • Các bạn đọc mỗi ngày một phần bài truyền đọc liên hệ đến bài thỉnh, với mục đích đọc i1ty nhất một lần bài truyền đọc trong thời gian 9 ngày
  • Ghi chú: nếu bạn tìm thấy Canh thức này sau khi chúng tôi đã bắt đầu, thì bạn đừng đi từ đầu mà hãy nhập vào nhóm theo lịch trình đã ấn định dưới đây.

Bài đang đọc

Nghỉ ngắn 4-13 / 6 / 2024 do Hội nghị tại Estonia

Các bài sắp tới

14-22 / 6 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

23/6 – -1/7 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Ngày 2-10 / 7 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Canh thức kết thúc ở đây, chúng ta sẽ nghỉ hè và sẽ bắt đầu một canh thức mới vào tháng 8/2024. Canh thức này sẽ hoặc lặp lại canh thức này hoặc sẽ dùng những quyển sách của Mẹ Mary trong bộ Một khóa học về sự dồi dào.

Các bài đã xong

Ngày 1-9 / 2 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Ngày 10-18 / 2 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Ngày 19-27 / 2 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Ngày 28/2 – 7/3 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Ngày 8-16 / 3 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Ngày 17-25 / 3 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

26/3 – 1/4: Nghỉ Lễ Phục sinh và khóa học qua mạng

2-10 / 4 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

11-19 / 4 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

20-28 / 4 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

29/4 – 7/5 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

8-16 / 5 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

17-25 / 5 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

26/5 – 3/6 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh