Canh thức Chữa lành Tâm linh 2024

Cách tham gia canh thức:

  • Chúng ta tham gia vào canh thức bằng cách đọc một bài thỉnh mỗi ngày
  • Chúng ta sẽ đọc mỗi bài thỉnh trong 9 ngày
  • Các bạn nên sắp xếp để đọc bài truyền đọc liên hệ đến bài thỉnh ít nhất một lần trong thời gian 9 ngày đọc bài thỉnh, với mục đích đọc một phần bài truyền đọc mỗi ngày
  • Ghi chú: nếu bạn tìm thấy Canh thức này sau khi chúng tôi đã bắt đầu, thì bạn đừng đi từ đầu mà hãy nhập vào nhóm theo lịch trình đã ấn định dưới đây.

Bài đang đọc

Ngày 28/2 – 7/3 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Các bài sắp tới

Ngày 8-16 / 3 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Ngày 17-25 / 3 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

26/3 – 1/4: Nghỉ Lễ Phục sinh và do khóa học qua mạng

2-10 / 4 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

11-19 / 4 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

20-28 / 4 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

29/4 – 7/5 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

8-16 / 5 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

17-25 / 5 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

26/5 – 3/6 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

  • 25. Tự do quyết định cách con biểu hiện quả vị Ki-tô của mình
  • 26. Thỉnh cầu sự biểu lộ quả vị Ki-tô

4-12 / 6 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Ghi chú: có thể có nghỉ do Hội nghị tại Estonia

13-21 / 6 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Ngày 22-30 / 6 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Canh thức kết thúc ở đây, chúng ta sẽ nghỉ hè và sẽ bắt đầu một canh thức mới vào tháng 8/2024. Canh thức này sẽ hoặc lặp lại canh thức này hoặc sẽ dùng những quyển sách của Mẹ Mary trong bộ Một khóa học về sự dồi dào.

Các bài đã xong

Ngày 1-9 / 2 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Ngày 10-18 / 2 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Ngày 19-27 / 2 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh