Canh thức Chữa lành Tâm linh 2022-2023

Đọc thông báo của Kim Michaels ở đây để biết nội dung và thủ tục tham dự Canh thức.

Bài đang đọc

Các bài sắp tới

Các bài đã xong

Ngày 1-9 / 9 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 10-18 / 9 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 19-27 / 9 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 28/9 – 6/10/ 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 7-15 / 10 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 16-24 / 10 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 25/10 – 2/11 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 3- 11 / 11 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 12-20 / 11 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 21-29 / 11 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 30/11 – 8/12 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 9-17 / 1 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 18-26 / 1 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 27/1 – 4/2 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 5-13 / 2 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 14-22 / 2 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 23/2 – 3/3 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 4/3 – 12/3 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 13/3 – 21/3 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 22/3 – 30/3 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 31/3 – 8/4 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 11/4 – 19/4/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 20/4 – 28/4/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 29/4 – 7/5/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 8/5 – 16/5/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 17/5 – 25/5/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 26/5 – 3/6/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 4/6 – 12/6/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 13/6 – 21/6/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 22/6 – 30/6/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 1/7 – 9/7/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 10/7 – 18/7/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 19/7 – 27/7/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 28/7 – 5/8/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 6/8 – 14/8/2023: Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất

Ngày 15/8 – 23/8/2023: Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất

Ngày 24/8 – 1/9/2023: Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất

Ngày 2/9 – 10/9/2023: Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất

Ngày 11/9 – 19/9/2023: Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất

Ngày 20/9 – 28/9/2023: Bài “Tiến bước trên con đường tâm linh đòi hỏi con sẵn lòng bị xao động” trong lúc Canh thức Chữa lành Tâm Linh tạm nghỉ

Ngày 29/9 – 7/10/2023: Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất

Ngày 8/10 – 16/10/2023: Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất

Ngày 17/10 – 25/10/2023: Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất

Ngày 26/10 – 31/10/2023: Bài “Tha thứ vô điều kiện và niềm vui” trong quyển “Chữa lành đời mình bằng cách tha thứ tất cả” trong lúc Canh thức Chữa lành Tâm Linh tạm nghỉ

Ngày 1/11 – 9/11/2023: Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất

Ngày 10/11 – 18/11/2023: Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất