Lịch trình Canh thức Chữa lành Tâm linh

Đọc thông báo của Kim Michaels ở đây để biết nội dung và thủ tục tham dự Canh thức.

Bài đang đọc

Ngày 5-13 / 2 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Các bài sắp tới

Ngày 14-22 / 2 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 23/2 – 3/3 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Các bài đã xong

Ngày 1-9 / 9 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 10-18 / 9 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 19-27 / 9 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 28/9 – 6/10/ 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 7-15 / 10 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 16-24 / 10 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 25/10 – 2/11 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 3- 11 / 11 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 12-20 / 11 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 21-29 / 11 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 30/11 – 8/12 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 9-17 / 1 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 18-26 / 1 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 27/1 – 4/2 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng