Lịch trình Canh thức Chữa lành Tâm linh

Đọc thông báo của Kim Michaels ở đây để biết nội dung và thủ tục tham dự Canh thức.

Bài đang đọc

Ngày 19-27 / 9 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Các bài sắp tới

Ngày 28/9 – 6/10/ 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 7-15 / 10 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 16-24 / 10 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

 • Chương 13: Khắc phục nỗi sợ lấy quyết định
 • Chương 14: Thỉnh cầu tự do lấy quyết định

Ngày 25/10 – 2/11 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

 • Chương 15: Phân biện vi tế giữa Ki-tô và phản-Ki-tô
 • Chương 16: Một thông điệp cho tất cả những ai đã tới đây với nhiệm vụ giải cứu
 • Chương 17: Thỉnh cầu làm hòa với hiện diện trên trái đất

Ngày 3- 11 / 11 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

 • Chương 18: Trị liệu để điều hành nỗi giận một cách tâm linh
 • Chương 19: Thỉnh cầu điều hành nỗi giận một cách tâm linh

Ngày 12-20 / 11 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

 • Chương 20: Khắc phục nỗi giận chính mình
 • Chương 21: Thỉnh cầu tự do khỏi nỗi giận chính mình

Ngày 21-29 / 11 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

 • Chương 22: Tự do khỏi cái Ta Ban sơ
 • Chương 23: Thỉnh cầu tự do khỏi cái Ta Ban sơ

Ngày 30/11 – 8/12 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

 • Chương 24: Cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của mình trên trái đất
 • Chương 25: Thỉnh cầu tự do khỏi ham muốn quá mức

Các bài đã xong

Ngày 1-9 / 9 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 10-18 / 9 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh