Lịch trình Canh thức Chữa lành Tâm linh

Đọc thông báo của Kim Michaels ở đây để biết nội dung và thủ tục tham dự Canh thức.

Bài đang đọc

Ngày 26/5 – 3/6/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Các bài sắp tới

Ngày 4/6 – 12/6/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 13/6 – 21/6/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 22/6 – 30/6/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 1/7 – 9/7/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 10/7 – 18/7/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 19/7 – 27/7/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 28/7 – 5/8/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Các bài đã xong

Ngày 1-9 / 9 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 10-18 / 9 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 19-27 / 9 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 28/9 – 6/10/ 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 7-15 / 10 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 16-24 / 10 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 25/10 – 2/11 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 3- 11 / 11 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 12-20 / 11 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 21-29 / 11 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 30/11 – 8/12 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 9-17 / 1 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 18-26 / 1 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 27/1 – 4/2 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 5-13 / 2 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 14-22 / 2 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 23/2 – 3/3 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 4/3 – 12/3 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 13/3 – 21/3 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 22/3 – 30/3 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 31/3 – 8/4 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 11/4 – 19/4/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 20/4 – 28/4/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 29/4 – 7/5/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 8/5 – 16/5/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 17/5 – 25/5/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất