Những khai ngộ thần bí về tình thương

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật quyển The Mystical Initiations of Love của Kim Michaels, ấn hành năm 2015. Các chương có gạch dưới đã được dịch ra Việt ngữ. Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra chương này.

Mục lục

Mở đầu

1. Giới thiệu Tia thứ Ba

2. Giới thiệu Paul người Venice

3. Biểu lộ cái không thể đo lường

4. Tình thương và Uy lực

5. Con thỉnh cầu tình thương để tiêu trừ trò chơi quyền lực

6. Tình thương và Minh triết

7. Con thỉnh cầu tình thương quân bằng trí năng

8. Tình thương và Tình thương

9. Con thỉnh cầu tình thương tuôn chảy tự do

10. Tình thương và Tinh khiết

11. Con thỉnh cầu tình thương triệt tiêu phán xét

12. Tình thương và Chân lý

13. Con thỉnh cầu chân lý để có tự do phát biểu

14. Tình thương và Phụng sự

15. Con thỉnh cầu phụng sự dựa trên tình thương

16. Tình thương và Tự do

17. Con thỉnh cầu tự do thương yêu

3.01 Bài chú Heros và Amora

3.02 Bài chú Đại thiên thần Chamuel

3.03 Bài chú Paul người Venice