Làm hòa với hiện diện trên trái đất

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật quyển Making peace with being on Earth của Kim Michaels, ấn hành năm 2019. Các chương có gạch dưới đã được dịch ra Việt ngữ, Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra chương này.

Mục lục

Mở đầu

1. Chấp nhận sống với những gì con không thể chấp nhận

2. Thỉnh cầu tự do khỏi thích ứng

3. Tự trải nghiệm mình trên trái đất

4. Thỉnh cầu ký ức vì sao con đến đây

5. Giành lấy quyền quên lãng mà Thượng đế đã ban cho

6. Thỉnh cầu quyền quên lãng mà Thượng đế đã ban cho con

7. Sống sáng tạo trong thế giới lượng tử

8. Thỉnh cầu sự sáng tạo lượng tử

9. Tự dạy mình cách tảy xóa ký ức

10. Thỉnh cầu tảy xóa ký ức

11. Đứng lên phát biểu từ trạng thái an bình

12. Thỉnh cầu an bình khi đứng lên phát biểu

13. Nắm bắt tính cách rốt ráo của sự tha thứ

14. Thỉnh cầu tha thứ rốt ráo

15. Thỉnh cầu tự do khỏi tầm nhìn cá nhân về cuộc sống

16. Con không nô lệ thời gian

17. Thỉnh cầu trải nghiệm sự liên tục

18. Thỉnh cầu tự do khỏi nô lệ thời gian

19. Một câu hỏi về thời gian