Làm hòa với việc ở trên trái đất

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật quyển Making peace with being on Earth của Kim Michaels, ấn hành năm 2019. Các chương có gạch dưới đã được dịch ra Việt ngữ. Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra chương này.

Mục lục

Mở đầu

1. Sống với những gì con không thể chung sống

2. Thỉnh cầu tự do khỏi xu hướng thích nghi

3. Trải nghiệm chính mình trên địa cầu

4. Thỉnh cầu ký ức vì sao con đến đây

5. Giành lại quyền được quên mà Thượng đế đã ban cho con

6. Thỉnh cầu quyền quên lãng mà Thượng đế đã ban cho con

7. Sáng tạo trong một thế giới lượng tử

8. Thỉnh cầu sự sáng tạo lượng tử

9. Tự dạy mình tẩy xóa ký ức

10. Thỉnh cầu việc tẩy xóa ký ức

11. Lên tiếng từ một tâm thái an bình

12. Thỉnh cầu sự an bình khi lên tiếng

13. Nắm bắt bản chất cách mạng của từ bi

14. Thỉnh cầu lòng tha thứ cách mạng

15. Thỉnh cầu tự do khỏi cái nhìn cá nhân về cuộc sống

16. Con không là nô lệ của thời gian

17. Thỉnh cầu trải nghiệm không ngừng tăng triển

18. Thỉnh cầu tự do khỏi ách nô lệ thời gian

19. Một câu hỏi về thời gian