Giải đáp câu hỏi về Các vấn đề thế giới / Châu Mỹ

Xin quý vị bấm vào tựa bài để đọc toàn bài.

  • Tư duy đằng sau bạo lực tại Hoa Kỳ
    Đây là một phiên bản của tư duy cuồng đại, và có thể nói tư duy này đã dẫn đến việc thành lập quốc gia Hoa Kỳ vào thời buổi đó. Hoa Kỳ đã chưa thăng vượt được tư duy đó, và chừng nào chưa thăng vượt thì Hoa Kỳ sẽ không thể bước sâu hơn vào Thời Hoàng kim.