Giải đáp câu hỏi về Tôn giáo / Tâm linh toàn cầu

Xin quý vị bấm vào tựa bài để đọc toàn bài.

  • Ki-tô và Phật
    Cả đức Phật lẫn ta đều là những vị thày tâm linh và chúng tôi thuộc cùng một êkíp.