Canh thức thỉnh cầu các Thượng sư (Vigil to the Chohans), bắt đầu 1/11/2021

Ghi chú: Canh thức thỉnh cầu Mẹ Mary vẫn tiếp tục trong thời gian canh thức thỉnh cầu các Thượng sư!

Vào tháng 9/2021, Chân sư MORE và bảy vị Thượng sư có gợi ý là chúng ta, cộng đồng đệ tử chân sư thăng thiên toàn cầu, tham dự một canh thức thỉnh cầu bảy vị Thượng sư và Đại thượng sư. Có nghĩa là chúng ta đọc tất cả các bài thỉnh trong quyển “Tự do khỏi phàm linh nội tại” và các quyển từ “Khai ngộ thần bí về quyền năng” tới “Khai ngộ thần bí về tự do”.

Đây sẽ là một canh thức thỉnh cầu rất dũng mãnh vì chúng ta sẽ cùng làm và như vậy tăng ảnh hưởng theo cấp số nhân. Đây là một cơ hội độc nhất để phát triển cá nhân đồng thời ảnh hưởng tâm thức đại chúng và giúp người khác phát triển.

Sau đây là chỉ thị chính xác của Chân sư More:

Thày xin gợi ý, các thày bảy vị Thượng sư xin gợi ý, là các con, cộng đồng đệ tử toàn cầu,  khởi sự sau khóa Hội thảo trên mạng tại Hàn Quốc một canh thức thỉnh cầu bằng cách đọc các bài thỉnh trong cả 8 quyển trong bộ sách Khóa tự điều ngự. Sứ giả sẽ hướng dẫn thêm làm sao thực hiện khóa này một cách thực tiễn, nhưng thày khuyến khích tất cả các con hãy tham dự khóa này. Nếu các con chưa đọc các quyển sách, thì các con hãy đọc những chương tương ứng với các bài thỉnh mà các con đọc.

Bạn có thể đọc thêm về bối cảnh của canh thức thỉnh cầu trong bài truyền đọc “Vị thày hóa trang là con kiến”.

Làm sao tham dự canh thức thỉnh cầu

Chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 11 năm 2021 và mỗi ngày đọc một bài thỉnh trong vòng 3 ngày để đạt được tối đa kết quả. (Nếu bạn hụt một ngày thì bạn vẫn tiếp tục tham dự canh thức thỉnh cầu được). Bạn đọc bài thỉnh ở nhà bạn và vào lúc nào thuận tiện cho bạn. Chúng ta sẽ không cố đọc cùng một lúc, vì nếu chúng ta làm cùng ngày thì cũng đủ.

Nếu bạn chưa đọc các quyển sách, thì xin bạn đọc những chương tương ứng với các bài thỉnh mà bạn đọc.

Sau đây là lịch trình với tựa quyển sách, tựa bài thỉnh và ngày mà chúng ta sẽ đọc bài thỉnh:

Sách: Tự do khỏi phàm linh nội tại

4 | Thỉnh cầu khai ngộ

Ngày 1, 2, 3 tháng 11 năm 2021

6 | Thỉnh cầu nhận biết đồng sáng tạo

Ngày 4, 5, 6 tháng 11 năm 2021

8 | Thỉnh cầu nhận biết năng lượng

Ngày 7, 8, 9 tháng 11 năm 2021

10 | Thỉnh cầu nhận biết cao hơn về trái đất

Ngày 10, 11, 12 tháng 11 năm 2021

12 | Thỉnh cầu tự do khỏi tâm thức chết

Ngày 13, 14, 15 tháng 11 năm 2021

14 | Thỉnh cầu phơi bày tâm thức chết

Ngày 16, 17, 18 tháng 11 năm 2021

16 | Thỉnh cầu tự do khỏi ý định hung hãn

Ngày 19, 20, 21 tháng 11 năm 2021

18 | Thỉnh cầu tự điều ngự liên tục

Ngày 22, 23, 24 tháng 11 năm 2021

20 | Thỉnh cầu tự do khỏi đồng hóa với phàm linh

Ngày 25, 26, 27 tháng 11 năm 2021

Sách: Những khai ngộ thần bí về uy lực

6 | Thỉnh cầu uy lực và ý chí

Ngày 28, 29, 30 tháng 11 năm 2021

8 | Thỉnh cầu uy lực và minh triết

Ngày 1, 2, 3 tháng 12 năm 2021

10 | Thỉnh cầu uy lực và tình thương

Ngày 4, 5, 6 tháng 12 năm 2021

12 | Thỉnh cầu uy lực và gia tốc

Ngày 7, 8, 9 tháng 12 năm 2021

14 | Thỉnh cầu uy lực và chữa lành

Ngày 10, 11, 12 tháng 12 năm 2021

16 | Thỉnh cầu uy lực và an bình

Ngày 13, 14, 15 tháng 12 năm 2021

18 | Thỉnh cầu uy lực và tự do

Ngày 16, 17, 18 tháng 12 năm 2021

Sách: Những khai ngộ thần bí về minh triết

5 | Con thỉnh cầu tánh linh thày Lanto

Ngày 19, 20, 21 tháng 12 năm 2021
(Nghỉ Giáng sinh và Tân niên từ 22/12/2021 đến 1/1/2022)

7 | Con thỉnh cầu hợp nhất với thày Lanto

Ngày 2, 3, 4 tháng 1 năm 2022

9 | Con thỉnh cầu động lực dựa trên tình thương

Ngày 5, 6, 7 tháng 1 năm 2022

11 | Con thỉnh cầu động lực trong sáng tìm minh triết

Ngày 8, 9, 10 tháng 1 năm 2022

13 | Con thỉnh cầu thái độ chiến thắng liên tục

Ngày 11, 12, 13 tháng 1 năm 2022

15 | Con thỉnh cầu minh triết của Phật

Ngày 14, 15, 16 tháng 1 năm 2022

17 | Con thỉnh cầu tự do trong tánh linh

Ngày 17, 18, 19 tháng 1 năm 2022

Sách: Những khai ngộ thần bí về tình thương

5 | Con thỉnh cầu tình thương để tiêu trừ trò chơi quyền lực

Ngày 20, 21, 22 tháng 1 năm 2022

7 | Con thỉnh cầu tình thương quân bằng trí năng

Ngày 23, 24, 25 tháng 1 năm 2022

9 | Con thỉnh cầu tình thương tuôn chảy tự do

Ngày 26, 27, 28 tháng 1 năm 2022

11 | Con thỉnh cầu tình thương triệt tiêu phán xét

Ngày 29, 30, 31 tháng 1 năm 2022

13 | Con thỉnh cầu chân lý đó có tự do phát biểu

Ngày 1, 2, 3 tháng 2 năm 2022

15 | Con thỉnh cầu phụng sự dựa trên tình thương

Ngày 4, 5, 6 tháng 2 năm 2022

17 | Con thỉnh cầu tự do thương yêu

Ngày 7, 8, 9 tháng 2 năm 2022

Sách: Những khai ngộ thần bí về ý định

5 | Thỉnh cầu uy lực của ý định

Ngày 10, 11, 12 tháng 2 năm 2022

7 | Thỉnh cầu ý định đầy minh triết

Ngày 13, 14, 15 tháng 2 năm 2022

9 | Thỉnh cầu ý định dựa trên tình thương

Ngày 16, 17, 18 tháng 2 năm 2022

11 | Thỉnh cầu ý định tự lực

Ngày 19, 20, 21 tháng 2 năm 2022

13 | Thỉnh cầu viễn quan thuần khiết

Ngày 22, 23, 24 tháng 2 năm 2022

15 | Thỉnh cầu an bình trong phụng sự

Ngày 25, 26, 27 tháng 2 năm 2022

17 | Thỉnh cầu tự do sáng tạo

Ngày 28 tháng 2, 1 và 2 tháng 3 năm 2022

Sách: Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

5 | Thỉnh cầu một viễn kiến cao hơn

Ngày 3, 4, 5 tháng 3 năm 2022

7 | Thỉnh cầu ý chí quy hàng

Ngày 6, 7, 8 tháng 3 năm 2022

9 | Thỉnh cầu một viễn kiến cao hơn cho động lực của con

Ngày 9, 10, 11 tháng 3 năm 2022

11 | Con thỉnh cầu tự do khỏi phóng chiếu ra ngoài

Ngày 12, 13, 14 tháng 3 năm 2022

13 | Con thỉnh cầu tự do không phóng chiếu vào trong tâm

Ngày 15, 16, 17 tháng 3 năm 2022

15 | Thỉnh cầu sự chữa lành chân chính

Ngày 18, 19, 20 tháng 3 năm 2022

17 | Con thỉnh cầu viễn kiến vượt quá vật chất

Ngày 21, 22, 23 tháng 3 năm 2022

Sách: Những khai ngộ thần bí về an bình

5 | Thỉnh cầu kỹ năng sống không tạo nghiệp

Ngày 24, 25, 26 tháng 3 năm 2022

7 | Thỉnh cầu viễn quan thấy mọi điều kiện là cơ hội

Ngày 27, 28, 29 tháng 3 năm 2022

9 | Thỉnh cầu tự do khỏi đổ lỗi

Ngày 30 và 31 tháng 3, 1 tháng 4 năm 2022

11 | Thỉnh cầu tự do khỏi tinh thần cầu toàn

Ngày 2, 3, 4 tháng 4 năm 2022

13 | Thỉnh cầu tự do khỏi trách nhiệm giả

Ngày 5, 6, 7 tháng 4 năm 2022

15 | Thỉnh cầu bình an trong quan hệ

Ngày 8, 9, 10 tháng 4 năm 2022

17 | Thỉnh cầu tự do khỏi trốn tránh

Ngày 11, 12, 13 tháng 4 năm 2022

Sách: Những khai ngộ thần bí về tự do

5 | Thỉnh cầu tư duy nghệ thuật

Ngày 14-22 tháng 4 năm 2022

7 | Thỉnh cầu ý niệm thực tiễn về cái thực

Ngày 23 tháng 4 đến 1 tháng 5 năm 2022

9 | Thỉnh cầu tình thương Sứ mệnh Thiêng liêng của con

Ngày 2-10 tháng 5 tháng 4 năm 2022

11 | Thỉnh cầu ý niệm mới về thực tại

Ngày 11-19 tháng 4 năm 2022

13 | Thỉnh cầu viễn quan làm sao con đồng sáng tạo

Ngày 20-28 tháng 5 năm 2022

15 | Thỉnh cầu thể hiện qua buông bỏ

Ngày 29 tháng 5 đến 6 tháng 6 năm 2022

17 | Thỉnh cầu tự do khỏi cái ta có tầm quan trọng

Ngày 7-15 tháng 6 năm 2022