Canh thức Chữa lành Tâm linh 2024

Cách tham gia canh thức:

 • Chúng ta tham gia vào canh thức bằng cách đọc một bài thỉnh mỗi ngày
 • Chúng ta sẽ đọc mỗi bài thỉnh trong 9 ngày
 • Các bạn nên sắp xếp để đọc bài truyền đọc liên hệ đến bài thỉnh ít nhất một lần trong thời gian 9 ngày đọc bài thỉnh, với mục đích đọc một phần bài truyền đọc mỗi ngày
 • Ghi chú: nếu bạn tìm thấy Canh thức này sau khi chúng tôi đã bắt đầu, thì bạn đừng đi từ đầu mà hãy nhập vào nhóm theo lịch trình đã ấn định dưới đây.

Bài đang đọc

Ngày 17-25 / 3 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Các bài sắp tới

26/3 – 1/4: Nghỉ Lễ Phục sinh và khóa học qua mạng

2-10 / 4 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

11-19 / 4 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

20-28 / 4 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

29/4 – 7/5 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

8-16 / 5 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

17-25 / 5 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

26/5 – 3/6 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

4-12 / 6 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Ghi chú: có thể có nghỉ do Hội nghị tại Estonia

13-21 / 6 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Ngày 22-30 / 6 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Canh thức kết thúc ở đây, chúng ta sẽ nghỉ hè và sẽ bắt đầu một canh thức mới vào tháng 8/2024. Canh thức này sẽ hoặc lặp lại canh thức này hoặc sẽ dùng những quyển sách của Mẹ Mary trong bộ Một khóa học về sự dồi dào.

Các bài đã xong

Ngày 1-9 / 2 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Ngày 10-18 / 2 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Ngày 19-27 / 2 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Ngày 28/2 – 7/3 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Ngày 8-16 / 3 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh

Canh thức Chữa lành Tâm linh 2022-2023

Đọc thông báo của Kim Michaels ở đây để biết nội dung và thủ tục tham dự Canh thức.

Bài đang đọc

Các bài sắp tới

Các bài đã xong

Ngày 1-9 / 9 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 10-18 / 9 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 19-27 / 9 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 28/9 – 6/10/ 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 7-15 / 10 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 16-24 / 10 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 25/10 – 2/11 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 3- 11 / 11 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 12-20 / 11 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 21-29 / 11 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 30/11 – 8/12 / 2022: Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày 9-17 / 1 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 18-26 / 1 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 27/1 – 4/2 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 5-13 / 2 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 14-22 / 2 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 23/2 – 3/3 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 4/3 – 12/3 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 13/3 – 21/3 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 22/3 – 30/3 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 31/3 – 8/4 / 2023: Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

Ngày 11/4 – 19/4/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 20/4 – 28/4/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 29/4 – 7/5/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 8/5 – 16/5/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 17/5 – 25/5/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 26/5 – 3/6/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 4/6 – 12/6/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 13/6 – 21/6/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 22/6 – 30/6/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 1/7 – 9/7/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 10/7 – 18/7/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 19/7 – 27/7/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 28/7 – 5/8/2023: Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Ngày 6/8 – 14/8/2023: Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất

Ngày 15/8 – 23/8/2023: Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất

Ngày 24/8 – 1/9/2023: Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất

Ngày 2/9 – 10/9/2023: Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất

Ngày 11/9 – 19/9/2023: Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất

Ngày 20/9 – 28/9/2023: Bài “Tiến bước trên con đường tâm linh đòi hỏi con sẵn lòng bị xao động” trong lúc Canh thức Chữa lành Tâm Linh tạm nghỉ

Ngày 29/9 – 7/10/2023: Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất

Ngày 8/10 – 16/10/2023: Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất

Ngày 17/10 – 25/10/2023: Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất

Ngày 26/10 – 31/10/2023: Bài “Tha thứ vô điều kiện và niềm vui” trong quyển “Chữa lành đời mình bằng cách tha thứ tất cả” trong lúc Canh thức Chữa lành Tâm Linh tạm nghỉ

Ngày 1/11 – 9/11/2023: Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất

Ngày 10/11 – 18/11/2023: Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất

Canh thức Chữa lành Tâm linh

Ghi chú: Canh thức 500 của Mẹ Mary vẫn tiếp diễn trong thời gian chúng ta thực hiện Canh thức Chữa lành Tâm linh!

Dựa trên thành quả mà các đệ tử đã gặt hái được qua Canh thức Thượng sư, chúng tôi rất hân hoan tổ chức canh thức này cho cộng động các đệ tử chân sư thăng thiên khắp thế giới. Chúng tôi hy vọng là chúng ta sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp cho mỗi người trong chúng ta cũng như là trên tâm thức đại chúng.

Canh thức Chữa lành Tâm linh sẽ bắt đầu ngày 1 tháng 9 năm 2022 and sẽ kéo dài cho tới khi chúng ta học xong 4 quyển sách sau đây:

 • Chữa lành chấn thương tâm linh
 • Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng
 • Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất
 • Làm hòa với hiện diện trên trái đất

Cách tham gia canh thức:

 • Chúng ta sẽ tiến hành canh thức bằng cách đọc một bài thỉnh mỗi ngày
 • Chúng ta sẽ đọc mỗi bài thỉnh trong 9 ngày
 • Các bạn nên sắp xếp để đọc bài truyền đọc liên hệ đến bài thỉnh trong thời gian 9 ngày chúng ta đọc bài thỉnh, do đó bạn nên đọc một phần bài truyển đọc mỗi ngày
 • Ghi chú: nếu bạn khám phá ra Canh thức sau khi chúng tôi đã bắt đầu, thì bạn đừng bắt đầu từ đầu mà hãy nhập vào cùng cả nhóm theo lịch trình dưới đây.

Sau đây là lịch trình đọc quyển sách thứ nhất:

Sách: Chữa lành chấn thương tâm linh

1 | Thỉnh cầu tự do khỏi phản-tình thương

Ngày đầu: 1/9
Ngày cuối: 9/9

2 | Thỉnh cầu tự do khỏi chấn thương nhập đời

Ngày đầu: 10/9
Ngày cuối: 18/9

3 | Thỉnh cầu chữa lành chấn thương tâm linh

Ngày đầu: 19/9
Ngày cuối: 27/9 

4 | Thỉnh cầu Tình thương Thiêng liêng

Ngày đầu: 28/9
Ngày cuối: 6/10 

5 | Thỉnh cầu viễn quan về cách hành xử của con

Ngày đầu: 7/10
Ngày cuối: 15/10  

6 | Thỉnh cầu tự do lấy quyết định

Ngày đầu: 16/10
Ngày cuối: 24/10   

7 | Thỉnh cầu làm hòa với hiện diện trên trái đất

Ngày đầu: 25/10
Ngày cuối: 2/11   

8 | Thỉnh cầu điều hành cơn giận một cách tâm linh

Ngày đầu: 3/11
Ngày cuối: 11/11   

9 | Thỉnh cầu tự do khỏi giận dữ với chính mình

Ngày đầu: 12/11
Ngày cuối: 20/11    

10 | Thỉnh cầu tự do khỏi cái Ta Ban sơ

Ngày đầu: 21/11
Ngày cuối: 29/11     

11 | Thỉnh cầu tự do khỏi ham muốn quá mức

Ngày đầu: 30/11
Ngày cuối: 8/12    

Lịch trình ôn tập Canh thức Thượng sư

Canh thức Thượng sư chấm dứt ngày 15/6/2022. Thày Saint Germain đã cho biết là canh thức đã có những thành quả rất to lớn, xin xem nơi đây. Các Chân sư đã đề nghị đệ tử khắp nơi tiến hành một canh thức mới, sẽ bắt đầu vào cuối tháng 8 (ngày chính xác sẽ được thông báo sau), gồm các bài thỉnh trong các quyền sách sau đây:

 • Chữa lành chấn thương tâm linh
 • Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng của mình
 • Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất của mình
 • Làm hòa với việc mình hiện diện trên trái đất

Trong thời gian giữa hai canh thức, chúng tôi đề nghị chúng ta ôn tập quyển Tự do khỏi phàm linh nội tại của Đại thượng sư, mỗi bài 9 ngày, theo lịch trình sau đây:

Ngày 16-24 / 6 / 2022 : Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 25/6 – 3/7/2022: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 4-12 / 7 / 2022: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 13-21 / 7 / 2022: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 22-30 / 7 / 2022: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 31/7 -8/8/ 2022: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 9-17 / 8 / 2022: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 18-26 / 8 / 2022: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 27/8 – 31/8/2022: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Các chân sư vui mừng về thành quả Canh thức Thượng sư

Ngày 4/6/2022, nhân webinar “Dân chủ và Quả vị Ki-tô”, thày Saint Germain đã nói như sau khi kết thúc bài truyền đọc mở đầu:

“Để kết thúc bài truyền đọc này, thày muốn nói là thày vui mừng không thể tả xiết, hầu như là không thể tả xiết, là đã có quá nhiều người quyết định tham dự Canh thức Thượng sư. Đúng thật là tất cả các thày đều rất vui mừng là đã có quá nhiều người tham dự Canh thức này. Thày cũng rất vui mừng là nhiều người đã dùng quyển sách của thày, và đọc các bài thỉnh trong đó chín lần. Canh thức này, kể từ các bài đầu của Đại thượng sư suốt tới tất cả các bài kế tiếp, đã thật sự tạo ra một động lực (momentum) kỳ diệu, một động lực chưa từng thấy trên hành tinh này. Nếu các con có thể thấy như các thày thấy là nó đã đi vào tâm thức đại chúng như thế nào, tạo ra nhiều dòng chảy, nhiều khuôn đúc, nhiều cơ cấu mở rộng tâm thức con người, thì các con cũng sẽ vui mừng như các thày vậy. Quả thực là các con đã có một tác dụng tích cực to lớn trên hành tinh, và thày tin rằng con cũng nhận ra là nó đã có một tác dụng tích cực to lớn trên sự tiến bộ tâm linh của riêng mình. Thày vui mừng chờ đón canh thức tới, đặc biệt sẽ giúp các con chữa lành những tầng sâu của tâm lý và chấn thương nhập đời (birth trauma). Quả thực là càng có nhiều người, càng có nhiều đệ tử chân sư thăng thiên, mà các thày có thể giúp vượt qua và chữa lành chấn thương nhập đời, thì tác dụng mà chúng ta có thể có trên tâm thức đại chúng sẽ càng lớn. Các con bên dưới, các thày bên trên. Bên trên sao, bên dưới vậy. Các thày trên đây không còn chấn thương nhập đời, và các thày mong các con cũng như vậy.”

Canh thức Thượng sư 2021-22

Các bài sắp tới

Canh thức Thượng sư 2021-22 chấm dứt ngày 15/6/2022. Thày Saint Germain đã cho biết là Canh thức đã có những thành quả rất to lớn, xin xem nơi đây. Các Chân sư đã đề nghị đệ tử khắp nơi tiến hành một canh thức mới, sẽ bắt đầu vào cuối tháng 8 (ngày chính xác sẽ được thông báo sau), gồm các bài thỉnh trong các quyền sách sau đây:

 • Chữa lành chấn thương tâm linh
 • Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng của mình
 • Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất của mình
 • Làm hòa với việc mình hiện diện trên trái đất

Trong thời gian giữa hai canh thức, chúng tôi đề nghị chúng ta ôn tập quyển Tự do khỏi phàm linh nội tại của Đại thượng sư, mỗi bài 9 ngày. Xin tham khảo chi tiết Lịch trình ôn tập Canh thức Thượng sư.

Các bài đã xong

Ngày 1-3 / 11 / 2021 : Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 4-6 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 7-9 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 10-12 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 13-15 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 16-18 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 19-21 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 22-24 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 25-27 / 11 / 2021: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 28-30 / 11 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 1-3 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 4-6 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 7-9 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 10-12 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 13-15 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 16-18 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực

Ngày 19-21 / 12 / 2021: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 2-4 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 5-7 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 8-10 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 11-13 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 14-16 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 17-19 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Ngày 20-22 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 23-25 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 26-28 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 29-31 / 1 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 1-3 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 4-6 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 7-9 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về nh thương

Ngày 10-12 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 13-15 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 16-18 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 19-21 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 22-24 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 25-27 / 2 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 28 / 2 đến 2 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Ngày 3-5 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 6-8 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 9-11 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 12-14 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 15-17 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 18-20 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 21-23 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Ngày 24-26 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 27-29 / 3 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 30/3 – 1 / 4 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 2-4 / 4 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 5-7 / 4 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 8-10 / 4 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 11-13 / 4 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Ngày 14-22 / 4 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do

Ngày 23 / 4 đến 1 / 5 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do

Ngày 2-10 / 5 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do

Ngày 11-19 / 5 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do

Ngày 20-28 / 5 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do

Ngày 29/5 đến 6/6 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do

Ngày 7-15 / 6 / 2022: Sách Những khai ngộ thần bí về tự do

Canh thức thỉnh cầu các Thượng sư (Vigil to the Chohans), bắt đầu 1/11/2021

Ghi chú: Canh thức thỉnh cầu Mẹ Mary vẫn tiếp tục trong thời gian canh thức thỉnh cầu các Thượng sư!

Vào tháng 9/2021, Chân sư MORE và bảy vị Thượng sư có gợi ý là chúng ta, cộng đồng đệ tử chân sư thăng thiên toàn cầu, tham dự một canh thức thỉnh cầu bảy vị Thượng sư và Đại thượng sư. Có nghĩa là chúng ta đọc tất cả các bài thỉnh trong quyển “Tự do khỏi phàm linh nội tại” và các quyển từ “Khai ngộ thần bí về quyền năng” tới “Khai ngộ thần bí về tự do”.

Đây sẽ là một canh thức thỉnh cầu rất dũng mãnh vì chúng ta sẽ cùng làm và như vậy tăng ảnh hưởng theo cấp số nhân. Đây là một cơ hội độc nhất để phát triển cá nhân đồng thời ảnh hưởng tâm thức đại chúng và giúp người khác phát triển.

Sau đây là chỉ thị chính xác của Chân sư More:

Thày xin gợi ý, các thày bảy vị Thượng sư xin gợi ý, là các con, cộng đồng đệ tử toàn cầu,  khởi sự sau khóa Hội thảo trên mạng tại Hàn Quốc một canh thức thỉnh cầu bằng cách đọc các bài thỉnh trong cả 8 quyển trong bộ sách Khóa tự điều ngự. Sứ giả sẽ hướng dẫn thêm làm sao thực hiện khóa này một cách thực tiễn, nhưng thày khuyến khích tất cả các con hãy tham dự khóa này. Nếu các con chưa đọc các quyển sách, thì các con hãy đọc những chương tương ứng với các bài thỉnh mà các con đọc.

Bạn có thể đọc thêm về bối cảnh của canh thức thỉnh cầu trong bài truyền đọc “Vị thày hóa trang là con kiến”.

Làm sao tham dự canh thức thỉnh cầu

Chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 11 năm 2021 và mỗi ngày đọc một bài thỉnh trong vòng 3 ngày để đạt được tối đa kết quả. (Nếu bạn hụt một ngày thì bạn vẫn tiếp tục tham dự canh thức thỉnh cầu được). Bạn đọc bài thỉnh ở nhà bạn và vào lúc nào thuận tiện cho bạn. Chúng ta sẽ không cố đọc cùng một lúc, vì nếu chúng ta làm cùng ngày thì cũng đủ.

Nếu bạn chưa đọc các quyển sách, thì xin bạn đọc những chương tương ứng với các bài thỉnh mà bạn đọc.

Sau đây là lịch trình với tựa quyển sách, tựa bài thỉnh và ngày mà chúng ta sẽ đọc bài thỉnh:

Sách: Tự do khỏi phàm linh nội tại

4 | Thỉnh cầu khai ngộ

Ngày 1, 2, 3 tháng 11 năm 2021

6 | Thỉnh cầu nhận biết đồng sáng tạo

Ngày 4, 5, 6 tháng 11 năm 2021

8 | Thỉnh cầu nhận biết năng lượng

Ngày 7, 8, 9 tháng 11 năm 2021

10 | Thỉnh cầu nhận biết cao hơn về trái đất

Ngày 10, 11, 12 tháng 11 năm 2021

12 | Thỉnh cầu tự do khỏi tâm thức chết

Ngày 13, 14, 15 tháng 11 năm 2021

14 | Thỉnh cầu phơi bày tâm thức chết

Ngày 16, 17, 18 tháng 11 năm 2021

16 | Thỉnh cầu tự do khỏi ý định hung hãn

Ngày 19, 20, 21 tháng 11 năm 2021

18 | Thỉnh cầu tự điều ngự liên tục

Ngày 22, 23, 24 tháng 11 năm 2021

20 | Thỉnh cầu tự do khỏi đồng hóa với phàm linh

Ngày 25, 26, 27 tháng 11 năm 2021

Sách: Những khai ngộ thần bí về uy lực

6 | Thỉnh cầu uy lực và ý chí

Ngày 28, 29, 30 tháng 11 năm 2021

8 | Thỉnh cầu uy lực và minh triết

Ngày 1, 2, 3 tháng 12 năm 2021

10 | Thỉnh cầu uy lực và tình thương

Ngày 4, 5, 6 tháng 12 năm 2021

12 | Thỉnh cầu uy lực và gia tốc

Ngày 7, 8, 9 tháng 12 năm 2021

14 | Thỉnh cầu uy lực và chữa lành

Ngày 10, 11, 12 tháng 12 năm 2021

16 | Thỉnh cầu uy lực và an bình

Ngày 13, 14, 15 tháng 12 năm 2021

18 | Thỉnh cầu uy lực và tự do

Ngày 16, 17, 18 tháng 12 năm 2021

Sách: Những khai ngộ thần bí về minh triết

5 | Con thỉnh cầu tánh linh thày Lanto

Ngày 19, 20, 21 tháng 12 năm 2021
(Nghỉ Giáng sinh và Tân niên từ 22/12/2021 đến 1/1/2022)

7 | Con thỉnh cầu hợp nhất với thày Lanto

Ngày 2, 3, 4 tháng 1 năm 2022

9 | Con thỉnh cầu động lực dựa trên tình thương

Ngày 5, 6, 7 tháng 1 năm 2022

11 | Con thỉnh cầu động lực trong sáng tìm minh triết

Ngày 8, 9, 10 tháng 1 năm 2022

13 | Con thỉnh cầu thái độ chiến thắng liên tục

Ngày 11, 12, 13 tháng 1 năm 2022

15 | Con thỉnh cầu minh triết của Phật

Ngày 14, 15, 16 tháng 1 năm 2022

17 | Con thỉnh cầu tự do trong tánh linh

Ngày 17, 18, 19 tháng 1 năm 2022

Sách: Những khai ngộ thần bí về tình thương

5 | Con thỉnh cầu tình thương để tiêu trừ trò chơi quyền lực

Ngày 20, 21, 22 tháng 1 năm 2022

7 | Con thỉnh cầu tình thương quân bằng trí năng

Ngày 23, 24, 25 tháng 1 năm 2022

9 | Con thỉnh cầu tình thương tuôn chảy tự do

Ngày 26, 27, 28 tháng 1 năm 2022

11 | Con thỉnh cầu tình thương triệt tiêu phán xét

Ngày 29, 30, 31 tháng 1 năm 2022

13 | Con thỉnh cầu chân lý đó có tự do phát biểu

Ngày 1, 2, 3 tháng 2 năm 2022

15 | Con thỉnh cầu phụng sự dựa trên tình thương

Ngày 4, 5, 6 tháng 2 năm 2022

17 | Con thỉnh cầu tự do thương yêu

Ngày 7, 8, 9 tháng 2 năm 2022

Sách: Những khai ngộ thần bí về ý định

5 | Thỉnh cầu uy lực của ý định

Ngày 10, 11, 12 tháng 2 năm 2022

7 | Thỉnh cầu ý định đầy minh triết

Ngày 13, 14, 15 tháng 2 năm 2022

9 | Thỉnh cầu ý định dựa trên tình thương

Ngày 16, 17, 18 tháng 2 năm 2022

11 | Thỉnh cầu ý định tự lực

Ngày 19, 20, 21 tháng 2 năm 2022

13 | Thỉnh cầu viễn quan thuần khiết

Ngày 22, 23, 24 tháng 2 năm 2022

15 | Thỉnh cầu an bình trong phụng sự

Ngày 25, 26, 27 tháng 2 năm 2022

17 | Thỉnh cầu tự do sáng tạo

Ngày 28 tháng 2, 1 và 2 tháng 3 năm 2022

Sách: Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

5 | Thỉnh cầu một viễn kiến cao hơn

Ngày 3, 4, 5 tháng 3 năm 2022

7 | Thỉnh cầu ý chí quy hàng

Ngày 6, 7, 8 tháng 3 năm 2022

9 | Thỉnh cầu một viễn kiến cao hơn cho động lực của con

Ngày 9, 10, 11 tháng 3 năm 2022

11 | Con thỉnh cầu tự do khỏi phóng chiếu ra ngoài

Ngày 12, 13, 14 tháng 3 năm 2022

13 | Con thỉnh cầu tự do không phóng chiếu vào trong tâm

Ngày 15, 16, 17 tháng 3 năm 2022

15 | Thỉnh cầu sự chữa lành chân chính

Ngày 18, 19, 20 tháng 3 năm 2022

17 | Con thỉnh cầu viễn kiến vượt quá vật chất

Ngày 21, 22, 23 tháng 3 năm 2022

Sách: Những khai ngộ thần bí về an bình

5 | Thỉnh cầu kỹ năng sống không tạo nghiệp

Ngày 24, 25, 26 tháng 3 năm 2022

7 | Thỉnh cầu viễn quan thấy mọi điều kiện là cơ hội

Ngày 27, 28, 29 tháng 3 năm 2022

9 | Thỉnh cầu tự do khỏi đổ lỗi

Ngày 30 và 31 tháng 3, 1 tháng 4 năm 2022

11 | Thỉnh cầu tự do khỏi tinh thần cầu toàn

Ngày 2, 3, 4 tháng 4 năm 2022

13 | Thỉnh cầu tự do khỏi trách nhiệm giả

Ngày 5, 6, 7 tháng 4 năm 2022

15 | Thỉnh cầu bình an trong quan hệ

Ngày 8, 9, 10 tháng 4 năm 2022

17 | Thỉnh cầu tự do khỏi trốn tránh

Ngày 11, 12, 13 tháng 4 năm 2022

Sách: Những khai ngộ thần bí về tự do

5 | Thỉnh cầu tư duy nghệ thuật

Ngày 14-22 tháng 4 năm 2022

7 | Thỉnh cầu ý niệm thực tiễn về cái thực

Ngày 23 tháng 4 đến 1 tháng 5 năm 2022

9 | Thỉnh cầu tình thương Sứ mệnh Thiêng liêng của con

Ngày 2-10 tháng 5 tháng 4 năm 2022

11 | Thỉnh cầu ý niệm mới về thực tại

Ngày 11-19 tháng 4 năm 2022

13 | Thỉnh cầu viễn quan làm sao con đồng sáng tạo

Ngày 20-28 tháng 5 năm 2022

15 | Thỉnh cầu thể hiện qua buông bỏ

Ngày 29 tháng 5 đến 6 tháng 6 năm 2022

17 | Thỉnh cầu tự do khỏi cái ta có tầm quan trọng

Ngày 7-15 tháng 6 năm 2022