Giải đáp câu hỏi về Các vấn đề thế giới / Tầng lớp thượng lưu quyền lực

Xin quý vị bấm vào tựa bài để đọc toàn bài.

  • Phong trào QAnon
    Con không thể ngồi đó và cho phép hào quang của mình bị thấm đẫm những năng lượng sợ hãi đó mà đồng thời vẫn bước theo con đường dẫn đến quả vị Ki-tô.
  • Virút corona là tự nhiên hay do con người?
    Sự kiện virút hiện diện trên hành tình này là hệ quả trực tiếp của mức độ thấp kém của tâm thức tập thể.
  • Nhóm thượng tôn quyền lực đang sử dụng các vấn đề môi trường và hâm nóng toàn cầu như thế nào
    Nếu nhân loại giảm lượng khí thải nhà kính xuống đến mức 0 thì cũng sẽ không ngăn được hâm nóng toàn cầu, bởi vì nguyên nhân sâu xa hơn gấp bội. Cho nên trừ khi nguyên nhân tâm linh được đưa ra ánh sáng và giải quyết, hành tinh này sẽ tiếp tục hâm nóng, thời tiết sẽ tiếp tục ngày càng thất thường hơn.