Giải đáp câu hỏi về Các vấn đề thế giới / Tầng lớp thượng lưu quyền lực

Xin quý vị bấm vào tựa bài để đọc toàn bài.

  • Phong trào QAnon
    Con không thể ngồi đó và cho phép hào quang của mình bị thấm đẫm những năng lượng sợ hãi đó mà đồng thời vẫn bước theo con đường dẫn đến quả vị Ki-tô.
  • Virút corona là tự nhiên hay do con người?
    Sự kiện virút hiện diện trên hành tình này là hệ quả trực tiếp của mức độ thấp kém của tâm thức tập thể.