Con thỉnh cầu tự do không phóng chiếu vào trong tâm (7 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Cyclopea và Virginia, Đại thiên thần Raphael và Mẹ Mary, và Chân sư Hilarion yêu dấu, hãy giúp con thấy và buông bỏ mọi hình ảnh trong con quy định thế nào là một học viên tâm linh, thế nào là Ki-tô Hằng Sống. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ các khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với thày Hilarion và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Sau khi đã theo con đường tâm linh một thời gian, con đã nhận một số ý tưởng và niềm tin vi tế và con đã dùng chúng để tạo ra một hình ảnh trong tâm quy định thế nào là một đệ tử tâm linh, và thế nào là đi theo con đường tâm linh.

Cyclopea yêu dấu, thày phơi ra sự thực, 
Rằng phiền não nhị nguyên rồi sẽ được hàn gắn, 
Ánh sáng màu Lục bảo của thày như thần dược, 
Chữa lành cảm thể con cho bình an mỹ mãn.

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

1.2. Con sẵn sàng xem xét hình ảnh của con và buông bỏ một số những ý tưởng đó. Con nhận ra rằng khóa học tự điều ngự đòi hỏi con buông bỏ tất cả mọi ý tưởng của con.

Cyclopea yêu dấu, con cùng thày tháo gỡ 
Những vòng xoáy tiêu cực đang phủ tâm mây mờ, 
Con biết mình cốt lõi là cái biết thuần sơ,
Là chìa khóa để thành cánh cửa luôn rộng mở.

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

1.3. Con đường tự điều ngự là vượt qua cái ta vỏ ngoài, cái ta tách biệt. Để đạt được tự điều ngự, trọng tâm không phải là cưỡng ép cái ta vỏ ngoài hay cho nó những khả năng đặc biệt nào đó.

Cyclopea yêu dấu, thanh lọc mắt bên trong, 
Uy lực đó giúp con xuyên thủng đêm trong hồn,
Nay con nhìn cuộc sống với con mắt thuần đơn,
Vượt lên trên bệnh tật con sẽ bay cao hơn.

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

1.4. Mục đích của con đường tự điều ngự không phải là khiến cái ta vỏ ngoài được Thượng đế chấp nhận và cho phép nó vào nước trời. Đây là điều mà các sa nhân đã phóng chiếu ra qua các thày giả.

Cyclopea yêu dấu, cuộc sống chỉ phản ánh 
Những hình tướng mà tâm cứ phóng ra địa cầu, 
Giữ tâm mình trong sáng là bí quyết chữa lành, 
Không còn một tâm ảnh để ngã trốn đằng sau.

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

1.5. Con không thể đạt được tự điều ngự bằng cách kiện toàn cái ta tách biệt – vì không thể kiện toàn nó được. Con sẽ đạt được tự điều ngự bằng cách sử dụng quyền năng sáng tạo của con mà không chịu ảnh hưởng của cái ta vỏ ngoài.

Cyclopea yêu dấu, chúng con nhắm thật cao, 
Ngày càng xích lại gần với ngọn lửa hàn gắn,
Xuyên tấm màn nhị nguyên bây giờ con cất cánh, 
Và tắm trong Ánh sáng thâm sâu màu Lục bảo. 

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

1.6. Mục đích của con đường tự điều ngự là con thoát khỏi cái ta vỏ ngoài để con không phải là “người đang làm” nhưng Hiện diện TA LÀ của con là người đang làm thông qua cái Ta Biết và bốn thể phàm của con.

Cyclopea yêu dấu, Lửa Lục bảo phanh phui 
Từng trò chơi quyền lực tinh vi của nhị đối, 
Kể cả âm mưu cũ là trò chơi gian dối, 
Cứ định nghĩa chân lý theo một cách mà thôi. 

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

1.7. Điều này không có nghĩa là con không ước muốn gì hết. Nó có nghĩa là ước muốn cá nhân của con đồng thuận với ước muốn trong Sứ vụ Thiêng liêng của con, là những ước muốn mà chính con đã chọn lựa trước khi con đầu thai.

Cyclopea yêu dấu, dòng chảy con cảm được,
Của Chân lý Hằng sống mà thày ban liên tục, 
Con nay đã giải thoát khỏi cái nhìn đối cực, 
Và khuôn đúc hành tinh lại trinh nguyên như trước. 

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

1.8. Vì con đã đi trên con đường tâm linh cho tới điểm này, con đã nhận vào một số ý tưởng và con đã dùng chúng để hình thành trong tâm hình ảnh là con phải biểu hiện sự sáng tạo như thế nào nếu con là người đệ tử tâm linh.

Cyclopea yêu dấu, sự thật con đã thấy, 
Rõ mục đích cao hơn tại sao con ở đây, 
Con biết chân lý vượt mọi hệ thống dưới này, 
Con bơi trong ánh sáng và tăng trưởng gấp mấy. 

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

1.9. Ở mỗi giai đoạn của con đường tu, con có một số ảo tưởng. Không tránh được là khi con hình thành hình ảnh một người tâm linh phải như thế nào, hình ảnh đó sẽ kết nạp những ảo tưởng mà con còn có trong tâm, những ảo tưởng mà con chưa buông bỏ.

Cyclopea yêu dấu, con thấy thày hân hoan, 
Khi viễn kiến sáng tạo con đem ra thực hành, 
Để nhấc địa cầu lên khỏi lồng giam của rắn, 
Và thị hiện Hoàng kim của thày Saint Germain. 

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

Phần 2

2.1. Có một khía cạnh của viễn quan của con về đệ tử tâm linh đuợc dựa trên ý niệm con phải như thế nào đó.

Cyclopea yêu dấu, thày phơi ra sự thực, 
Rằng phiền não nhị nguyên rồi sẽ được hàn gắn, 
Ánh sáng màu Lục bảo của thày như thần dược, 
Chữa lành cảm thể con cho bình an mỹ mãn.

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.2. Hầu hết các tôn giáo trên trái đất đã quy định những quy tắc vỏ ngòai về cách cư xử khi là thành viên của tôn giáo đó. Ý tưởng đằng sau là nếu con sống theo một số quy luật trong cõi vật chất, con có thể hội đủ điều kiện để vào cõi tâm linh. Đây là lời gian dối.

Cyclopea yêu dấu, con cùng thày tháo gỡ 
Những vòng xoáy tiêu cực đang phủ tâm mây mờ, 
Con biết mình cốt lõi là cái biết thuần sơ,
Là chìa khóa để thành cánh cửa luôn rộng mở.

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.3. Con sẽ không lên thiên đàng. Cái “ta” mà con hiện đang là không hội đủ điều kiện để thăng thiên. Khi con đi lên về hướng tầng 144 của tâm thức, cái “ta” mà con có hiện nay sẽ chết đi. Con sẽ tiếp tục cho phép từng cái “ta” một chết đi cho tới khi con đến tầng 144 và lúc đó con để cho tàn dư của cái ta tách biệt chết đi và con thăng thiên trong hợp nhất.

Cyclopea yêu dấu, thanh lọc mắt bên trong, 
Uy lực đó giúp con xuyên thủng đêm trong hồn,
Nay con nhìn cuộc sống với con mắt thuần đơn,
Vượt lên trên bệnh tật con sẽ bay cao hơn.

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.4. Con sẽ không vào thiên đàng nếu con nghĩ con phải đi tới chỗ nào khác chỗ con đang ở. Con phải dần dần vượt qua ảo tưởng cho rằng có khoảng cách giữa con và thiên đàng. Con không đi lên thiên đàng, đúng hơn là con chấp nhận con đang ở thiên đàng.

Cyclopea yêu dấu, cuộc sống chỉ phản ánh 
Những hình tướng mà tâm cứ phóng ra địa cầu, 
Giữ tâm mình trong sáng là bí quyết chữa lành, 
Không còn một tâm ảnh để ngã trốn đằng sau.

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.5. Ngay cả trên con đường tâm linh, con có thể dùng một giáo lý tâm linh để củng cố cái ta tách biệt. Khi con làm thế, sẽ tới một lúc điều này sẽ ngưng sự tiến bộ của con lại.

Cyclopea yêu dấu, chúng con nhắm thật cao, 
Ngày càng xích lại gần với ngọn lửa hàn gắn,
Xuyên tấm màn nhị nguyên bây giờ con cất cánh, 
Và tắm trong Ánh sáng thâm sâu màu Lục bảo. 

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.6. Con sẵn sàng buông bỏ dần dần hình ảnh này cho tới khi con tới điểm không còn hình ảnh nào nữa quy định con phải như thế nào. Con đã vượt qua ý niệm một đệ tử tâm linh phải như thế nào đó.

Cyclopea yêu dấu, Lửa Lục bảo phanh phui 
Từng trò chơi quyền lực tinh vi của nhị đối, 
Kể cả âm mưu cũ là trò chơi gian dối, 
Cứ định nghĩa chân lý theo một cách mà thôi. 

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.7. Một giáo lý tâm linh trình bày ý tưởng đến với con từ bên ngoài. Mục đích của giáo lý là đưa con tới điểm con là cánh cửa mở cho Hiện diện TA LÀ của con.

Cyclopea yêu dấu, dòng chảy con cảm được,
Của Chân lý Hằng sống mà thày ban liên tục, 
Con nay đã giải thoát khỏi cái nhìn đối cực, 
Và khuôn đúc hành tinh lại trinh nguyên như trước. 

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.8. Khi con có ý tưởng một đệ tử tâm linh phải như thế nào, cơ chế vận hành đằng sau nó chính là bản chất của cái ta vỏ ngoài. Con đang tìm cách khiến chính con tuân theo một ý tưởng của cái ta vỏ ngoài.

Cyclopea yêu dấu, sự thật con đã thấy, 
Rõ mục đích cao hơn tại sao con ở đây, 
Con biết chân lý vượt mọi hệ thống dưới này, 
Con bơi trong ánh sáng và tăng trưởng gấp mấy. 

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.9. Cái ta mà con ép phải tuân phục một phần gồm cái ta vỏ ngoài, và nó vui vẻ tuân phục. Nhưng con cũng muốn ép cái Ta Biết, và cái Ta Biết không phải là cái ta vỏ ngoài, nó chưa bao giờ là và nó sẽ không bao giờ là cái ta vỏ ngoài.

Cyclopea yêu dấu, con thấy thày hân hoan, 
Khi viễn kiến sáng tạo con đem ra thực hành, 
Để nhấc địa cầu lên khỏi lồng giam của rắn, 
Và thị hiện Hoàng kim của thày Saint Germain. 

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

Phần 3

3.1. Cái Ta Biết không đi xuống thế gian với cái ta vỏ ngoài. Nó cần cái ta vỏ ngoài để biểu hiện trong thế giới này, nhưng con không cần cái ta vỏ ngoài để thăng thiên, để trở về cõi tâm linh. Con cần buông bỏ cái ta vỏ ngoài để trở về cõi tâm linh.

Đại thiên thần Raphael, thày sáng rỡ làm sao, 
Thày nâng con lên khỏi tuồng sân khấu cuộc đời. 
Mẹ Mary và thày, viễn quan sao táo bạo, 
Muốn con đạt tiềm năng cao nhất có thể với. 

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

3.2. Khi con cưỡng ép cái Ta Biết phải tuân theo một hình ảnh do cái ta vỏ ngoài dựng lên thì con không phải là cánh cửa mở cho Hiện diện TA LÀ của con.

Đại thiên thần Raphael, trong quả cầu lục bảo, 
Niệm tinh khôi con giữ cho mãi mãi thanh cao, 
Mẹ Mary bao bọc chúng con trong Tim Thánh, 
Không bao giờ xa cách trong tình Mẹ chân thành.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

3.3. Thủ đoạn đánh lừa của sa nhân là khiến con tin rằng con không thể là cánh cửa mở cho Hiện diện TA LÀ, biểu hiện ánh sáng tâm linh là sai, biểu lộ khả năng sáng tạo là sai bởi vì con phải luôn luôn tuân theo quy luật.

Đại thiên thần Raphael, mọi đau ốm trị lành, 
Từng tế bào trong thân niêm lại trong ánh sáng, 
Chợt thấy niệm tinh khôi của đức Mẹ Mary, 
Con sống hiện thực mới là sức khỏe thần kỳ.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

3.4. Thủ đoạn đánh lừa của sa nhân là khiến con tin rằng thay vì con sáng tạo và biểu lộ sự sáng tạo của Hiện diện TA LÀ, con phải bắt dòng sáng tạo chảy qua phin lọc của cái ta vỏ ngoài.

Đại thiên thần Raphael, ánh sáng vô cùng thực, 
Lộ ra cho con thấy Ki-tô trong thần thức, 
Mẹ Mary đang giúp để con thăng liên tục, 
Cùng thày con thăng lên trong ánh sáng bảo lục.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

3.5. Nếu con cho phép dòng sáng tạo chảy qua phin lọc này, sẽ có một số điều kiện trong cõi vật chất mà con không bao giờ vượt qua được, con sẽ không dám biểu lộ bất cứ điều gì thách thức hay thăng vượt những hạn chế này của cõi vật chất.

Đại thiên thần Raphael, tiêu tan hết bệnh tật, 
Khi thày giúp con ngộ sự sống là Duy nhất, 
Con không còn chối bỏ tình yêu thày chân chất, 
Và niệm tinh khôi ấy, con phóng ra mọi vật.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

3.6. Các định luật thiên nhiên hạng nhì được đặt ra để khiến con người tin rằng họ không có quyền năng quá một mức nào đó. Nếu con thấy con phải sống theo một hình ảnh đệ tử tâm linh nào đó, thì con không thể là cánh cửa hoàn toàn mở cho quyền năng sáng tạo của Hiện diện TA LÀ của con. 

Đại thiên thần Raphael, con hàn gắn địa cầu,
Cho trái đất hồi sinh khi con tỏa tinh khôi, 
Một ngày mới đã đến, một kỷ nguyên bắt đầu, 
Và ánh sắc lục bảo sáng như thể mặt trời.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

3.7. Con có Sứ vụ Thiêng liêng của con và con sẽ không cho phép hình ảnh của một đệ tử tâm linh tốt ngăn cản sự hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng của con.

Đại thiên thần Raphael, sa ngã là quá khứ,
Khi mọi người tìm thấy đường Ki-tô thoát tử, 
Nay ta giục ai nấy mau chữa lành đi chứ, 
Khi cả bốn thể phàm được niêm trong tình tự.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

3.8. Con sẵn sàng bước đi bước kế tiếp ngay cả khi con không thấy rõ nó dẫn con đi đâu. Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng của con quan trọng hơn là sống theo hình ảnh hiện nay của con về người đệ tử tâm linh tốt.

Đại thiên thần Raphael, thày đem ánh bình minh,
Khiến thế lực bóng tối phải vội vàng lẩn tránh, 
Chúng kết liễu cuộc đời, ta đòi lại hành tinh, 
Và trên môi ai nấy nở nụ hoa thanh bình.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

3.9. Con không thể hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng của con bằng cách ép buộc mình phải sống theo một hình ảnh được quy định trong thế giới này. Con muốn hoàn toàn cởi mở để Hiện diện TA LÀ biểu hiện điều nó muốn qua con.

Đại thiên thần Raphael, ta giải phóng viễn kiến,
Khi ta thấy thực tại của Thượng đế thiêng liêng, 
Viễn tượng Saint Germain giờ đây đã thị hiện, 
Và trái đất niêm lại trong quả cầu trinh nguyên.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

Phần 4

4.1. Mỗi khi con có cảm giác con phải như thế này, con phải làm điều này, con phải hành xử như thế này, thì điều đó tới từ cái ta tách biệt. Nó là lực hút, mở con ra với sa nhân.

Đại thiên thần Raphael, thày sáng rỡ làm sao, 
Thày nâng con lên khỏi tuồng sân khấu cuộc đời. 
Mẹ Mary và thày, viễn quan sao táo bạo, 
Muốn con đạt tiềm năng cao nhất có thể với. 

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.2. Các chân sư thăng thiên không tìm cách ép buộc con làm bất cứ điều gì, các thày không ảnh hưởng con bằng sợ hãi, nghi ngờ, hổ thẹn hay mặc cảm tội lỗi.

Đại thiên thần Raphael, trong quả cầu lục bảo, 
Niệm tinh khôi con giữ cho mãi mãi thanh cao, 
Mẹ Mary bao bọc chúng con trong Tim Thánh, 
Không bao giờ xa cách trong tình Mẹ chân thành.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.3. Văn hóa dựa trên sợ hãi của tổ chức khiến con nghi ngờ những nhắc nhở trực giác đến từ Hiện diện TA LÀ của con. Con buông bỏ tất cả hình ảnh dựa trên sợ hãi quy định thế nào là một đệ tử tâm linh.

Đại thiên thần Raphael, mọi đau ốm trị lành, 
Từng tế bào trong thân niêm lại trong ánh sáng, 
Chợt thấy niệm tinh khôi của đức Mẹ Mary, 
Con sống hiện thực mới là sức khỏe thần kỳ.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.4. Các sa nhân muốn chế ra một con đường máy móc đưa tới cứu rỗi để họ có thể vào cõi thăng thiên mà không phải buông bỏ mọi tàn dư của cái ta tách biệt, mọi tàn dư của tâm thức sa nhân. Họ muốn ăn gian hay xông vào thiên đàng.

Đại thiên thần Raphael, ánh sáng vô cùng thực, 
Lộ ra cho con thấy Ki-tô trong thần thức, 
Mẹ Mary đang giúp để con thăng liên tục, 
Cùng thày con thăng lên trong ánh sáng bảo lục.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.5. Con từ bỏ niềm tin vi tế cho rằng con cần theo một số bước máy móc để hội đủ điều kiện thăng thiên. Con chấp nhận con đường tu là một tiến trình sáng tạo vì nó đòi hỏi con nhận chân một ảo tưởng và quyết định buông bỏ nó.

Đại thiên thần Raphael, tiêu tan hết bệnh tật, 
Khi thày giúp con ngộ sự sống là Duy nhất, 
Con không còn chối bỏ tình yêu thày chân chất, 
Và niệm tinh khôi ấy, con phóng ra mọi vật.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.6. Khi con còn bất cứ ý định ép buộc người khác hay ép buộc thế giới, con không thể nào thăng thiên. Con cần phải hoàn toàn bất hung hãn, bất bạo động để có thể bước vào cõi tâm linh.

Đại thiên thần Raphael, con hàn gắn địa cầu,
Cho trái đất hồi sinh khi con tỏa tinh khôi, 
Một ngày mới đã đến, một kỷ nguyên bắt đầu, 
Và ánh sắc lục bảo sáng như thể mặt trời.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.7. Sa nhân tìm cầu điều không thể có. Con nhận ra trong ý thức và trực giác là con không còn muốn đi theo con đường giả này. Con không còn muốn sống hết cuộc đời mình dựa trên ý tưởng vỏ ngoài là con phải như thế nào. Con muốn con là người con là ở mỗi lúc.

Đại thiên thần Raphael, sa ngã là quá khứ,
Khi mọi người tìm thấy đường Ki-tô thoát tử, 
Nay ta giục ai nấy mau chữa lành đi chứ, 
Khi cả bốn thể phàm được niêm trong tình tự.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.8. Cái ta vỏ ngoài biết nó sẽ chết, nhưng nó muốn tạo ra cảm tưởng là nó có thể bất tử. Nó nghĩ để trở nên bất tử thì nó phải giữ nó bất biến với thời gian.

Đại thiên thần Raphael, thày đem ánh bình minh,
Khiến thế lực bóng tối phải vội vàng lẩn tránh, 
Chúng kết liễu cuộc đời, ta đòi lại hành tinh, 
Và trên môi ai nấy nở nụ hoa thanh bình.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.9. Mơ ước đằng sau sa nhân và các định luật thiên nhiên phụ thuộc là tạo ra một cái gì trường tồn, bất biến với thời gian.

Đại thiên thần Raphael, ta giải phóng viễn kiến,
Khi ta thấy thực tại của Thượng đế thiêng liêng, 
Viễn tượng Saint Germain giờ đây đã thị hiện, 
Và trái đất niêm lại trong quả cầu trinh nguyên.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

Phần 5

5.1. Khi con là cánh cửa mở cho Hiện diện TA LÀ của con, không có nghĩa con luôn luôn như cũ. Nó có nghĩa là con không bao giờ như cũ vì bất kỳ Hiện diện TA LA muốn biểu hiện điều gì xuyên qua con trước một hoàn cảnh nào đó, con cho phép điều đó xảy ra.

Hilarion, trên bờ lục bảo,
Chúng con bỏ lại mọi chuyện đã qua.
Hilarion, con đã buông cả 
Mọi điều ngăn chặn dòng thánh chảy ra. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

5.2. Con sẵn sàng vô hiệu hóa tâm vỏ ngoài của mình và đi vào nội tâm để con có thể hoàn toàn cởi mở với Hiện diện TA LÀ của con.

Hilarion, chìa khóa bí mật,
Nằm ngay thực tại của tâm minh triết.
Hilarion, sự sống chữa lành,
Ngã vốn giấu mặt không còn lẩn tránh. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

5.3. Con không thể biết với tâm vỏ ngoài tất cả những phức tạp bên trong một hoàn cảnh. Phân tích hoàn cảnh sẽ phức tạp đến độ con phải mất một thời gian rất dài thì tâm ý thức mới hiểu được bề sâu của hoàn cảnh.

Hilarion, tình yêu sự sống,
Giúp con bỏ lại ray rứt bên trong.
Hilarion, lời thày trìu mến,
Như chim ca hót tim con vang rền. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

5.4. Khi con hiểu được với tâm vỏ ngoài con phải hành xử ra sao, hoàn cảnh đã thay đổi và lúc đó quá trễ để hành động. Là một sinh thể Ki-tô không có nghĩa là trong mỗi cảnh huống con đều có được lời giải thích từ tâm vỏ ngoài là con phải hành xử như thế nào, không có nghĩa là con biết mọi khía cạnh của một tình huống.

Hilarion, thỉnh cầu ánh sáng, 
Con đọc từng chữ bài chú linh thiêng.
Hilarion, giọng ngân u huyền,
Là pháp tuyệt hảo của đá luyện vàng. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

5.5. Là một sinh thể Ki-tô có nghĩa là con luôn luôn hòa điệu với Hiện diện TA LÀ và con tuân phục xung lực đến từ Hiện diện TA LÀ trong mỗi cảnh huống.

Hilarion, thương yêu đón chào,
Nơi đền đảo Crete thày gọi con ra.
Hilarion, ánh sáng lục bảo,
Cái nhìn Ki-tô là mắt thứ ba. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

5.6. Con không tìm cách ép buộc con phải hành động y như con đã làm trong quá khứ trong cùng cảnh huống. Con không áp đặt bất cứ cái phải là nào lên trên một hoàn cảnh. Con không tìm cách hành động một cách bất biến. Con tìm cách hành động tự phát trong mọi tình huống.

Hilarion, thày ban cho con
Quả trái tuyệt vời chân lý tối thượng.
Hilarion, căng thẳng giảm xuống
Khi con nhả hết tham vọng vấn vương.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

5.7. Con buông bỏ ý tưởng cho rằng con đường tâm linh có nghĩa là càng ngày càng biết và hiểu nhiều hơn với tâm vỏ ngoài, trí đường thẳng, trí năng.

Hilarion, thông sạch luân xa, 
Nỗi sợ sâu nhất, con đã buông xả.
Hilarion, con luôn thật thà,
Sự thật giải thoát con hằng thiết tha. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

5.8. Con buông bỏ ý tưởng cho rằng rốt cuộc con sẽ tới điểm mà con biết mọi thứ và con có thể giải thích mọi thứ. Do đó, trong mọi cảnh huống, con có thể biết điều gì đúng để làm.

Hilarion, thày sẽ quân bình 
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Hilarion, giữ con thực lòng,
Để con hợp nhất với thày bên trong. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

5.9. Con từ bỏ khuynh hướng phân tích hành động của mình một cách chi tiết tỉ mỉ và “dằn vặt mình” vì kết quả không bao giờ tốt đủ.

Hilarion, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Viễn quan Thượng đế chúng con rải truyền.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

Phần 6

6.1. Khi con hành xử dựa trên ý tưởng con phải như thế nào đó, lẽ tất nhiên là con phải phán xét mình và kết quả của hành động. Và hành động không bao giờ đạt được yêu cầu của hình ảnh toàn hảo.

Hilarion, trên bờ lục bảo,
Chúng con bỏ lại mọi chuyện đã qua.
Hilarion, con đã buông cả 
Mọi điều ngăn chặn dòng thánh chảy ra. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.2. Con buông bỏ khuynh hướng rơi vào tiến trình phải đối phó với nỗi đau đã không làm đúng theo hình ảnh toàn hảo, phải giải thích điều này một cách nào đó, phải phân tích nó, phải coi nó như một cơ hội học hỏi và ép buộc mình phải học từ đó.

Hilarion, chìa khóa bí mật,
Nằm ngay thực tại của tâm minh triết.
Hilarion, sự sống chữa lành,
Ngã vốn giấu mặt không còn lẩn tránh. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.3. Khi con tiến tới quả vị Ki-tô tiến trình giải thích và phân tích này tan biến đi. Con không phân tích vì con biết con đã hòa điệu với Hiện diện. Đây là điều Hiện diện muốn làm trong hoàn cảnh đó và dù hậu quả là gì chăng nữa, đây là điều tốt nhất có thể xảy ra trong hoàn cảnh đó.

Hilarion, tình yêu sự sống,
Giúp con bỏ lại ray rứt bên trong.
Hilarion, lời thày trìu mến,
Như chim ca hót tim con vang rền. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.4. Con chấp nhận là trong vị thế một sinh thể Ki-tô, không phải lúc nào con cũng làm được điều mang lại kết quả lý tưởng hay toàn hảo. Lý do là vì con sẽ không bao giờ đi ngược lại quyền tự quyết của người khác.

Hilarion, thỉnh cầu ánh sáng, 
Con đọc từng chữ bài chú linh thiêng.
Hilarion, giọng ngân u huyền,
Là pháp tuyệt hảo của đá luyện vàng. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.5. Con có mặt ở đây để cho người khác cơ hội thăng vượt trình độ tâm thức của họ và vươn lên cao hơn, nhưng con không bao giờ tìm cách ép uổng chọn lựa của họ và do đó con không quan tâm nếu kết quả kém hơn lý tưởng.

Hilarion, thương yêu đón chào,
Nơi đền đảo Crete thày gọi con ra.
Hilarion, ánh sáng lục bảo,
Cái nhìn Ki-tô là mắt thứ ba. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.6. Con không quay vào bên trong, phân tích và dằn vặt mình về chuyện đó vì con biết một cảnh huống không đứng yên với thời gian. Cuộc sống là một tiến trình luôn chuyển động. Một sinh thể Ki-tô không có mục tiêu tạo ra một kết quả vỏ ngoài nào đó và duy trì nó với thời gian.

Hilarion, thày ban cho con
Quả trái tuyệt vời chân lý tối thượng.
Hilarion, căng thẳng giảm xuống
Khi con nhả hết tham vọng vấn vương.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.7. Một sinh thể Ki-tô không đi tìm sự trường tồn, bất biến, liên tục. Một sinh thể Ki-tô luôn luôn tìm cách đẩy cho tiến trình sự sống tuôn chảy.

Hilarion, thông sạch luân xa, 
Nỗi sợ sâu nhất, con đã buông xả.
Hilarion, con luôn thật thà,
Sự thật giải thoát con hằng thiết tha. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.8. Con biết sự sống là một dòng sông luôn tuôn chảy. Điều quan trọng không phải là phân tích xem kết quả phải như vậy hay không nên như vậy. Điều quan trọng là nói: “Bây giờ kết quả là thế này, bước kế tiếp là gì đây? Làm sao chúng ta có thể đẩy tình cảnh tiến tới để chúng ta tiếp tục tiến lên với tiến trình sự sống?”

Hilarion, thày sẽ quân bình 
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Hilarion, giữ con thực lòng,
Để con hợp nhất với thày bên trong. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.9. Sa nhân lúc nào cũng làm việc để đạt kết quả mà họ hình dung. Một sinh thể Ki-tô không đi tìm một kết quả cuối cùng, nhưng tìm cách tuôn chảy theo dòng sông, giúp mọi người thăng vượt hoàn cảnh hiện nay của họ, trạng thái tâm thức hiện nay của họ và tiếp tục tiến triển.

Hilarion, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Viễn quan Thượng đế chúng con rải truyền.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

Phần 7

7.1. Điều sa nhân đã làm với định luật thiên nhiên phụ thuộc là tìm cách ngưng không để Dòng Sông sự Sống tuôn chảy. Họ tìm cách tạo ra một tình trạng trong đó họ có thể duy trì một trạng thái nào đó lâu dài.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nay con biết,
Cả thế gian chỉ là cõi huyễn ảo,
Trong tim con cảm nhận rõ làm sao,
Không có gì ngoài Tánh linh là thật. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

7.2. Thăng vượt là điều các chân sư thăng thiên mong muốn, thăng vượt liên tục.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, giúp con nhìn, 
Con muốn sống trong viễn kiến quang minh,
Con đã thấy được Sứ vụ Thiêng liêng,
Hiểu kế sách độc đáo của chính mình. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

7.3. Con sẵn sàng nhìn vào hình ảnh con có về chính mình, xem hình ảnh đó nói gì về mục tiêu mà con muốn đạt được, và viễn kiến con đường tâm linh sẽ dẫn con tới đâu.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, cho con thấy, 
Những trò chơi uẩn khúc của ngã này,
Giúp con thoát lồng giam của tự ngã,
Để đem lại một thời mới thăng hoa.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

7.4. Con sẵn sàng nhìn vào những hình ảnh cố định mà con có về mục đích tối hậu của con đường tâm linh, thế nào là một sinh thể Ki-tô, thế nào là một chân sư thăng thiên.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nhập với thày, 
Viễn quan con là một, chẳng còn hai,
Thày xua tan tấm màn của nghiệp quả,
Nguyên vũ trụ hiện ra sao mới quá. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

7.5. Tất cả những hình ảnh cố định như thế đều không phù hợp với thực tại vì đường tu là sự thăng vượt liên tục. Nó không bao giờ chấm dứt.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, con không quản,   
Chén con ngập điện từ với ánh sáng,
Thày tiêu hủy hồn bóng của dĩ vãng,
Và cho con tầm nhìn rất bạo dạn.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

7.6. Nếu con cố gắng đạt một mục tiêu cố định, con sẽ không bao giờ tới đó và điều này có nghĩa là con sẽ mãi mãi bất toại nguyện với chính mình. Con không muốn bất toại nguyện với chính mình và sự tiến triển của mình.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, tim chân thành, 
Con bắt tay làm phần vụ thần thánh.
Con thấy rồi, thày ơi, trong phút ngẫu,
Sứ vụ con sẽ dẫn tới nơi đâu. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

7.7. Con muốn cảm thấy và chấp nhận con đang ở đúng chỗ con cần ở vào lúc này. Con muốn cảm thấy hoàn toàn bình an biết rằng con đang ở đúng chỗ con cần ở. Con cũng sẽ tiến lên tầng kế tiếp và con sẽ hài lòng ở nơi đó.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, con ân huệ, 
Thấy vai trò mình trong công cuộc lớn,
Và cũng thấy ngọn lửa của cá thể,
Nét độc đáo của con do Thượng đế. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

7.8. Con buông bỏ ý niệm con có một mục đích và con chưa tới đó, và do đó con cảm thấy trống vắng. Con sẵn sàng và mong muốn đối mặt và vượt qua nó.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, mắt đơn nhất, 
Thấy TA LÀ chính Mặt trời Thượng đế.
Khi thày ban chỉ đạo Thiêng liêng nhất,
Con cũng tỏa ánh sáng thật tràn trề. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

7.9. Thày Hilarion, con sẵn sàng để thày giúp con nhận ra hình ảnh con đang áp đặt lên mình ngay lúc này, quy định thế nào là một đệ tử tâm linh. Khi con thấy hình ảnh đó, con sẽ buông bỏ nó và là hơn nữa và cho phép con hơn hình ảnh đó.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ôi hân hạnh, 
Được đóng góp cho Tánh linh cất cánh,
Nâng loài người ra khỏi đêm cùng quạnh,
Để tắm nắng trong tình yêu Linh thánh. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Dòng Sông sự Sống, để dòng sông phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.