Tình thương và Tinh khiết

Bài giảng của chân sư thăng thiên Paul người Venice qua trung gian Kim Michaels, ngày 6/1/2015.

TA LÀ Paul người Venice, Thượng sư của Tia thứ Ba. Vì sao, ở tầng thứ ba của khóa nhập thất của thày, việc con trải nghiệm tình thương vô điều kiện lại tối quan trọng? Vì sao việc con nhận biết có ý thức tình thương vô điều kiện và biết rằng mình được thương yêu vô điều kiện lại tối quan trọng? Các trải nghiệm này quan trọng vì chúng sửa soạn con đối mặt các khai ngộ ở tầng thứ tư là nơi năng lượng của tình thương phối hợp với Tia thứ Tư là tia của Tinh Khiết. Tinh khiết lúc nào cũng là một thách đố cho các đệ tử đang đi trên con đường tâm linh.

10.1. Những khai ngộ của Tia thứ Tư

Mục đích của ba tia đầu là chuẩn bị con đón nhận những khai ngộ về tinh thiết. Thách đố chính của tinh khiết là khi con gặp Tia thứ Tư, ánh sáng trắng xuyên suốt của nó phơi bày những bợn nhơ trong con người con. Rất có thể là khi con thấy những bợn nhơ mà trước kia con không thể hay không muốn thấy, con bị xáo trộn nhiều. Con bắt đầu cảm thấy là nếu con có nhiều bợn nhơ như vậy, làm sao con được cứu rỗi? Khi con đã trải nghiệm là tình thương của Thượng đế vô điều kiện, thì con biết là bất kể những điều bợn nhơ mà con khám phá trong con người mình, con không bao giờ mất tình thương vô điều kiện của Thượng đế.

Những bợn nhơ mà con khám phá chỉ có thể là điều kiện trong thế giới vật chất. Làm sao các điều kiện trong thế giới vật chất lại có thể khiến con không xứng đáng nhận tình thương vượt lên trên điều kiện và đến từ một cõi cao? Thày biết là con hiểu được điều này bằng trí năng, nhưng con sẽ không sẵn sàng đón nhận các khai ngộ của tầng thứ tư khi con chưa trải nghiệm tình thương vô điều kiện. Dĩ nhiên là thày sẽ không cho phép con đối diện các khai ngộ đó nếu con chưa sẵn sàng, vì con có thể rơi vào vòng xoáy hướng hạ của mặc cảm tự trách.

10.2. Nỗi đau đớn không thể tránh khi thấy bợn nhơ

Thày rất muốn giúp con đi con đường tu một cách suôn sẻ, nhưng thày phải nói là ở tầng thứ tư có một điều không thể tránh. Một trong những bợn nhơ mà con thấy trong con người mình chính là khuynh hướng lên án, phán xét và miệt thị mình. Con có khuynh hướng này nếu con đã sống và lớn lên trên trái đất. Không thể có cách nào khác vì hành tinh đã quá thấm đẫm tâm thức phán xét của sa nhân. Tất cả các con có khuynh hường này khi tới khóa nhập thất của thày. Không ai có thể tránh được.

Khi con khám phá là con có khuynh hường phán xét, một điều không thể tránh là con sẽ phán xét mình là đã có cái bợn nhơ đó. Con không hoàn toàn giải thoát khỏi tâm thức đó. Con yêu dấu, con có thấy chăng? Con có thấy cách chuyện này vận hành chăng? Làm cách nào để con tẩy sạch một bợn nhơ? Con phải bắt đầu bằng cách thấy có ý thức là mình có bợn nhơ đó. Lúc con thấy con có bợn nhơ thì con vẫn còn có nó; con chưa giải thoát khỏi nó. Khi con thấy con có một bợn nhơ, con sẽ có khuynh hướng phản ứng qua bợn nhơ phán xét chính mình. Ở tầng thứ tư của khóa nhập thất của thày, có một nỗi đau đớn không thể tránh được. Đúng ra, có một nỗi đau đớn không thể tránh được ở mỗi tầng trên con đường tu.

Chúng ta, những người đã từng đầu thai trên trái đất, chúng ta biết là chúng ta không thoải mái khi nhìn lại chính mình và thấy mình có bợn nhơ, thấy mình có một khuôn nếp tai hại cho chính mình. Con sẽ không bao giờ thoải mái khi con thấy điều này. Con sẽ bị chấn động, nhưng nếu con đã trải nghiệm tình thương vô điều kiện, thì con có thể bắt đầu tìm được cách để đối phó tích cực với sự chấn động này.

Chuyện gì xảy ra khi con trải nghiệm tình thương vô điều kiện? Phần nào của con, của tâm lý, con người của con trải nghiệm tình thương vô điều kiện? Con có nghĩ là tự ngã có thể trải nghiệm tình thương vô điều kiện chăng? Dĩ nhiên là không. Trí năng phân tích có thể trải nghiệm tình thương vô điều kiện chăng? Không đâu, vì nó sẽ muốn cho tình thương một số đặc tính để nó phân tích và phân loại. Tình thương vô điều kiện không có điều kiện vì nó vượt lên trên tất cả những gì có thể được quy định trên trái đất.

Chỉ có một phần trong con người con có thể trải nghiệm tình thương vô điều kiện, đó là cái Ta Biết. Con chỉ có thể trải nghiệm tình thương vô điều kiện khi cái Ta Biết bước ra ngoài cỗ xe gọi là tâm hồn, hay bốn thể phàm, tâm vỏ ngoài, tự ngã hay tên nào khác dùng để chỉ tổng hợp mà con dùng như một cỗ xe để biểu hiện trong thế giới vật chất. Khi con bước được ra ngoài nó, dù chỉ trong một khoảng khắc, đó là lúc con trải nghiệm sự vô điều kiện.

10.3. Cái Ta Biết không phản ứng

Một khi con đã trải nghiệm điều này một cách ý thức thì con có thể dùng kinh nghiệm đó để xem xét cách con phản ứng khi con phải đối đầu với điều gì đó mà con thấy trong tâm mình. Con có thể bắt đầu tự hỏi: “Cái gì đang phản ứng như vậy? Có phải là cái Ta Biết, là con người thực của mình, hay là một khía cạnh của tâm hồn là cỗ xe vỏ ngoài, hay là tự ngã, hay là một phàm linh nội tại, hay là một thói quen mà tôi đã tu bồi?” Đó là lúc con bắt đầu thấu hiểu lý do chính đã thúc đẩy các thày truyền giáo lý về cái Ta Biết. Sự thực trần trụi, thoạt tiên khó lĩnh hội, là cái Ta Biết không phản ứng lại bất cứ điều gì trên trái đất.

Chắc con có nghe câu chuyện Phật Thích ca ngồi tọa thiền dưới cội Bồ đề, và trước khi ngài nhập Niết bàn, thì ác ma Mara xuất hiện để cám dỗ ngài. Ác ma tìm đủ mọi cách để khiến ngài phản ứng, nhưng vì ngài đã hiểu thấu suốt là ngài là sự nhận biết thuần khiết và không là bợn nhơ nào của tâm phàm phu, nên ngài đã giữ tâm vững chãi và không phản ứng. Ngài không còn điều kiện nào trong tâm nên ác ma không có gì để khiến ngài phản ứng do có điều kiện.

Điều này thoạt tiên rất khó hiểu. Nhiều đệ tử chân sư thăng thiên không hiểu được chuyện này, và có khi họ còn dùng nó để chối bỏ ý niệm cái Ta Biết. Con dễ chối bỏ một điều gì nếu con không thích hệ quả của nó. Thày bảo đảm với con là tự ngã không muốn biết là cốt lõi con người không phản ứng lại bất cứ điều gì trên trái đất. Vì sao vậy? Tự ngã dùng cách gì để nắm bắt con? Băng cách khiến con phản ứng.

Con có thể nghĩ câu nói trên mâu thuẫn. Cái Ta biết không phản ứng lại bất cứ điều gì trên trái đất, nhưng tự ngã có thể nắm bắt con khi nó khiến con phản ứng. Làm sao lại có thể như vậy? Chuyện này có thể xảy ra vì cái Ta Biết không phản ứng khi nó biết nó là nhận biết thuần khiết, nhưng cái Ta Biết có thể nhập vào một phàm linh nội tại hay một phin lọc nhận thức. Lúc đó cái Ta Biết trải nghiệm thế giới xuyên qua phin lọc đó, và phin lọc phản ứng. Khi cái Ta Biết quên mình là nhận biết thuần khiết và tự đồng hóa với phin lọc, thì cái Ta Biết trải nghiệm là nó đang phản ứng.

Làm sao con trở nên giống Phật? Bằng cách bắt đầu nhận biết là, tuy có một tiến trình trong tâm con phản ứng lại thế giới bên ngoài, tiến trình này không phải là con. Con hơn thế. Khi con trong lọc cái Ta Biết khỏi tất cả ảo tưởng của màn huyễn Maya – ảo tưởng rằng con là cái này cái kia trên trái đất – thì lúc đó con nhận biết rằng con là nhận biết thuần khiết. Khi con biết con là nhận biết thuần khiết, con biết con không cần phản ứng lại bất cứ điều gì trên trái đất.

Thật ra con không phản ứng. Con trở nên một cánh cửa mở khi con trải nghiệm một điều kiện trên trái đất, nhưng con không phản ứng lại nó. Con để kinh nghiệm đó đi thẳng tới Hiện diện TA LÀ của con. Con cho phép Hiện diện trải nghiệm và xứ lý điều kiện đó, tạo ra một kinh nghiệm tích cực, nâng đỡ sự sống và bỏ nó vào căn thể của con. Con có thấy điểm khác biệt cơ bản chăng?

Khi cái Ta Biết quên nó là ai, nó tưởng nó là một sinh thể độc lập, tách biệt. Lúc đó, cái Ta Biết tưởng rằng nó phải phản ứng lại tất cả mọi chuyện trên trái đất, phải làm chuyện gì đó trên thế gian này, phải thành tựu điều gì, phải nhận lãnh trách nhiệm. Con tưởng con là người hành động, như Giê-su đã giảng mấy ngàn năm trước đây: “Tự ta không làm được điều gì cả.”

Khi cái Ta Biết tưởng nó là người hành động, nó tưởng nó là người phải xử lý mọi chuyện đang xảy ra trên trái đất. Con không cần phải xử lý bất cứ chuyện gì xảy ra trên trái đất. Con trải nghiệm nó, và con để kinh nghiệm đó lên tới Hiện diện TA LÀ và để Hiện diện TA LÀ xử lý kinh nghiệm. Và con chờ. Nếu cần có một phản ứng bên ngoài, thì con để nó tới từ Hiện diện thay vì quyết định với tâm vỏ ngoài phải đáp ứng làm sao.

10.4. Con không phải phản ứng ngay tức khắc

Một trong những cách chính mà sa nhân, tự ngã của con, và người khác dùng để giựt dây con là đẩy con vào tình thế khiến con cảm thấy: “Đây là một chuyện tôi phải phản ứng ngay bây giờ! Không có thì giờ bước ra ngoài tâm vỏ ngoài, để kinh nghiệm dâng lên Hiện diện TA LÀ, và đợi câu trả lời của Hiện diện một cách bình tĩnh và vô tư.” Những người đó muốn con nghĩ là con không có thì giờ. Con phải phản ứng ngay bây giờ. “Tôi muốn một câu trả lời ngay bây giờ. Quý vị phải phản ứng ngay bây giờ.”

Con có thấy chăng đây là cách quan hệ tình yêu vận hành? Nhiều người trong các con đã trải nghiệm có người bạn đời trở nên khó chịu và nóng nảy, và lúc đó điều gì khiến họ bực tức nhất? Họ bực tức nhất khi con làm ngơ, không phản ứng lại sự khó chịu của họ. Lúc đó họ trở nên khó chịu tột đỉnh. Vậy con làm gì khác đi? Con nhập vào tâm vỏ ngoài và phản ứng qua tâm vỏ ngoài.

Con yêu dấu, con hãy thành thật nhìn lại cuộc đời của mình và thấy có khi nào phản ứng lại một tình thế với tâm vỏ ngoài đã cải thiện tình hình chăng? Có phải chăng là những lúc đó, con chỉ tạo ta một phản ứng nơi người kia, dẫn tới một phản ứng khác nơi con? Không lâu sau, con đã tạo một vòng xoáy hướng hạ cuốn cả hai người và khiến cả hai đều không thể phản ứng với tình thương. Hai bên bị mắc kẹt trong phản ứng qua những vết thương tâm lý của mình, và cả hai bên không có khả năng kéo mình ra và ngưng tình trạng căng thẳng, tranh cãi hay khuôn nếp mà hai biên đang kẹt vào.

10.5. Con có quyền trì hoãn phản ứng

Con có quyền trì hoãn phản ứng lại một tình thế. Thày nhìn nhận có trường hợp con cần hành động nhanh chóng. Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp con có thể nói: “Tôi rất tiếc nhưng tôi cần thì giờ để xử lý tình hình và tìm ra một đáp ứng dựa trên tình thương.” Người bạn đời của con có thể không thỏa mãn với câu trả lời này, nhưng con có quyền đứng ra ngoài và không phản ứng lại tình hình ngay lúc đó, đặc biệt nếu con cảm thấy một phản ứng cảm xúc đang dâng lên trong con, và con biết là con sẽ lặp lại một khuôn nếp cũ.

Nhiều quan hệ đã đổ vỡ khi cả hai người đi vào khuôn nếp phản ứng khi vòng xoáy khởi sự và không ai có thể ngưng được nữa. Một khi con bị cuốn vào vòng xoáy hướng hạ và cảm thấy mình phải phản ứng ngay lúc đó, thì không còn chỗ cho một phản ứng dựa trên tình thương. Lúc đó con – cả hai người – phản ứng qua bất cứ khuôn nếp hay phàm linh nội tại nào. Nếu muốn ngưng vòng xoáy, thì ít nhất một trong hai người phải bước ra ngoài vòng xoáy, nhìn tình thế từ bên ngoài và tìm một phản ứng khác.

Cũng có thể là giải pháp này không thành công. Người bạn đời của con có thể không thay đổi, nhưng con cũng đã gây dựng một động lượng giúp con tuôn chảy qua một tình thế khác. Con sẽ không bao giờ gặt hái kết quả xấu khi con dùng một phản ứng dựa trên tình thương. Con có thể không có được một phản ứng dựa trên tình thương từ người bạn đời của con. Trong ngắn hạn, con có thể có cảm tưởng là con càng biểu lộ tình thương thì người bạn đời của con càng khó chịu. Con cần hiểu lý do tại sao.

10.6. Phàm linh tăm tối được nuôi dưỡng bởi vòng xoáy tiêu cực

Có một thước đo mà con có thể áp dụng vào hầu hết mọi quan hệ. Khi cả hai bên đều bị mắc kẹt trong phản ứng dựa trên sợ hãi thì vòng xoáy không thể ngưng được. Nếu một trong hai người có thể bước ra ngoài vòng xoáy và tìm ra một phản ứng dựa trên tình thương, thì vòng xoáy bị thách thức. Nếu người kia phản ứng bằng cách trở nên khó chịu hơn nữa, thì con biết là người đó bị mắc kẹt trong một phàm linh nội tại đang không muốn người đó được tự do có một phản ứng dựa trên tình thương.

Nếu con có thể đáp ứng với người bạn đời của mình với tình thương và người đó khó chịu hơn với con, thì con biết có phàm linh nội tại, và cũng có thể có phàm linh bên ngoài và ác quỷ đang dùng người đó để lấy năng lượng của con. Các phàm linh tăm tối đó giản dị muốn vòng xoáy tiếp tục để cả hai người đổ năng lượng vào đó. [muốn có thêm chi tiết về đề tài này, xem quyển Vũ trụ quan về sự ác độc]

Một con người lúc nào cũng đáp ứng lại tình thương một cách tương đối tích cực. Phàm linh tăm tối thì dĩ nhiên không. Chúng sẽ làm chuyện mà chúng vẫn làm: tìm cách miệt thị tình thương. Khi người bạn đời của con phản ứng lại tình thương dựa trên sợ hãi, con biết người đó không phản ứng như một con người vì đang bị mắc kẹt trong một phàm linh. Trong đa số các quan hệ, cả hai người đều bị mắc kẹt trong phàm linh. Họ phản ứng qua phàm linh và đó là lý do vì sao vòng xoáy không thể bị cắt đứt. Khi một người có thể bước ra ngoài và người kia vẫn phản ứng một cách khó chịu, thì con biết người đó đang bị phàm linh tăm tối tạm thời làm chủ.

Lúc đó con có thể đọc lời kêu gọi để xin người bạn đời của con được giải thoát khỏi các phàm linh và tà lực đó. Nếu người bạn đời của con là người tâm linh, thì con có thể nói chuyện với người đó về chuyện đọc bài chú bài thỉnh khi người đó không khó chịu. Nhưng con không thể ép buộc người đó. Con cần cho người đó thời gian. Nhưng con có thể đọc bài chú bài thỉnh. Con có thể cố gắng luôn luôn phản ứng với tình thương – ngay cả khi người bạn đời của con khó chịu. Con có thể từ chối không bị ép phải theo các khuôn nếp cũ, và con đợi đến lúc con nhận được tín hiệu từ Hiện diện TA LÀ là đã đến lúc con đi tiếp cuộc đời mình. Lúc đó con đi tiếp cuộc đời mình và tha thứ.

10.7. Thăng vượt ký ức về bợn nhơ

Nếu con không đi tiếp cuộc đời mình và ở lại trong quan hệ, thì con và người bạn đời gặp thách đố kế tiếp. Ta hãy giả thử con nhận ra là có một khuôn nếp trong quan hệ giữa hai người. Cả hai người cố gắng thấy cái gì trong chính mình đã khiến mình phản ứng, và con thăng vượt khuôn nếp đó. Sau dó, con gặp thách đố kế tiếp về tinh khiết. Một khi con đã nhìn nhận là mình có bợn nhơ, đã nhìn vào bợn nhơ và thấy ảo tưởng đã tạo ra nó, thì con sẽ làm gì để vượt qua ký ức đã có bợn nhơ đó?

Trước hết, con phải thấy bợn nhơ. Sau đó, con phải sẵn sàng đi sâu vào nó và nhận ra ảo tưởng đã khiến con phản ứng với sợ hãi. Khi con đã thấy ảo tưởng và làm nó tan đi, con được giải thoát khỏi khuôn đúc. Lúc đó con có thể dùng các bài chú và bài thỉnh mà các thày đã cung cấp để tiêu trừ năng lượng mà con đã tha hóa. Một khi con đã tiêu trừ năng lượng, thì coi như con đã thoát khỏi bợn nhơ, nhưng con chưa thoát hoàn toàn vì con vẫn còn ký ức về nó.

Con hãy lấy thí dụ một quan hệ đã bắt đầu trở nên trưởng thành và có ý thức hơn. Con và người bạn đời đã có thể thảo luận về một số khuôn nếp trong quan hệ giữa hai người. Các con đã có thể giúp nhau thấy rõ hơn phản ứng của mình và nâng mình lên khỏi chúng. Lúc đó các con phải làm gì với ký ức các con có vấn đề đó trong quá khứ, và một người thì trước kia như thế này, và người kia thì trước kia như thế nọ?

Sự thách đố của tinh khiết, của Tia thứ Tư, không phải chỉ vỏn vẹn là thay đổi thái độ, cách cư xử, niềm tin và thanh lọc năng lượng. Nó còn bao gồm thanh lọc hoàn toàn tâm khỏi ký ức. Tha thứ quan trọng, nhưng tha thứ không trọn vẹn khi con chưa quên đi điều sai. Đây là thách đố lớn nhất của Tia thứ Tư: làm sao con xóa được ký ức?

Ở đây, thày không nói tới những quan hệ trong đó có những hình thức bạo hành hiển nhiên. Thày nói tới đa số quan hệ trong đó không có bạo hành vật lý, lạm dụng tình dục hay những hành động bạo hành tương tự. Các trường hợp này phức tạp hơn và đi quá khuôn khổ của bài giảng này. Thày muốn nói tới những quan hệ đã đi vào một khuôn nếp tiêu cực. Con phải làm gì khi con đã phá vỡ được khuôn nếp? Làm sao con quên được kỷ niệm cũ?

Tình thương vô điều kiện là yếu tố cơ yếu để làm điều này. Chuyện gì xảy ra khi con trải nghiệm tình thương vô điều kiện? Con nhận ra, hay ít nhất là con bắt đầu nhận ra, là nếu tình thương của Thượng đế vô điều kiện, thì bất cứ chuyện gì con đã làm trên trái đất, con có thể thoát khỏi nó. Đây là một điều nhiều người khó chấp nhận. Ngay cả các đệ tử chân sư thăng thiên cũng không chấp nhận hoàn toàn. Lý do là vì hành tinh này đã quá thấm đẫm với tính phán xét của sa nhân.

10.8. Bản chất của tâm thức phán xét

Bản chất của tâm thức phán xét là gì? Nó muốn con cảm thấy là, vì con đã làm một chuyện cực kỳ sai trái, con không thể được cứu rỗi, con không thể trở về với tinh khiết. Vì sao Giê-su lại nói là chỉ có người xuống từ thiên đàng mới có thể trở lên thiên đàng? Đó là vì “người” xuống từ thiên đàng là cái Ta Biết, và nó là nhận biết thuần khiết. Làm cách nào cái Ta Biết thăng thiên trở về với Hiện diện TA LÀ? Cách duy nhất là nó trở thành nhận biết thuần khiết trở lại, và không tự đồng hóa với bất cứ điều kiện nào trong cỗ xe tâm hồn.

Điều mà thế gian, ác quỷ trong thế gian, muốn con tin là vì cái Ta Biết đã nhập vào tâm vỏ ngoài và nhìn thế gian qua nó, nó không thể bước ra được nữa. Ý niệm này ảnh hưởng con ra sao? Nó khiến con chấp nhận ý niệm do sa nhân tạo ra, là nếu con muốn thăng thiên trở về thiên đàng, thì con cần kiện toàn cỗ xe tâm hồn. Con cần thanh lọc những gì tâm thức phán xét định nghĩa là bợn nhơ để rồi trong cỗ xe tâm hồn chỉ còn những gì được gọi là tinh khiết. Rất nhiều người đã bị lừa bởi ý niệm này – rất nhiều người.

10.9. Phán xét chính mình và người bạn đời

Tâm thức phán xét ảnh hưởng con ra sao? Nó khiến tâm con lúc nào cũng phán xét, lượng định và phân tích chính mình. Vì con người không chịu nổi điều này, đa số làm gì? Họ vào tâm thức mà Giê-su đã mô tả khi thày nói về cái đà trong mắt mình. Con không chịu được sự thường xuyên phán xét chính mình, nhưng con không ngưng được tâm thức phán xét, nên con hướng nó về phía người khác thay vì hướng về mình. Ai là người chính mà con hướng nó tới? Đó là người bạn đời của con trong quan hệ tình yêu. Cũng có thể có người khác bị phán xét, nhưng chắc chắn là người bạn đời của con chịu phần nặng nhất. Các con đều đã trải nghiệm là khi con đang yêu thì con không làm điều này.

Con có thấy chăng là khi con đang yêu, thì khuynh hướng phán xét được tạm thời bỏ qua bên? Có phải chăng là lúc đó con nghĩ con đã tìm ra người bạn đời lý tưởng sẽ khiến con toàn vẹn và cảm thấy mãn nguyện với chính mình? Khi trạng thái ảo tưởng này tồn tại, con không có nhu cầu phán xét người bạn đời. Khi tuần trăng mật kết thúc, như người ta thường nói, con trở lại các khuôn nếp cũ. Một ngày nào đó, con nhận ra là người bạn đời không đạt được hình ảnh lý tưởng mà con có về người ấy, người ấy sẽ không khiến con toàn vẹn, sẽ không khiến con cảm thấy mãn nguyện với chính mình. Lúc đó, con trở lại khuôn nếp hướng sự phán xét về phía người khác.

Rất nhiều người bị mắc kẹt trong khuôn nếp bất mãn với chính mình đến độ họ không chịu nổi. Họ đẩy lui cảm giác này đi để sinh tồn, phóng chiếu rằng nếu người khác có tật này tật nọ, thì mình không toàn hảo cũng không sao. Con hãy đứng lui lại và tự hỏi: “Cảm giác mình là người xấu, mình thiếu khả năng, không toàn vẹn từ đâu tới?”

Làm sao cái Ta Biết có thể không toàn vẹn hay xấu khi nó là nhận biết thuần khiết và không có điều kiện? Ý niệm mình xấu từ đâu tới? Nó tới từ tâm thức phán xét. Không phải là cỗ xe tâm hồn của con là người xấu hay người tội lỗi. Ý niệm con là người xấu hay người tội lỗi chỉ phát xuất từ tâm thức phán xét do sa nhân tạo ra. Con sẽ luôn luôn cảm thấy bất mãn với chính mình cho tới khi con nhận ra cái khiến mình bất mãn là một trạng thái tâm thức mà con đã nhận vào trong cỗ xe tâm hồn của mình. Con phán xét mình theo tâm thức đó, và con chỉ thấy được những điều khiến con bất mãn.

Con có thể làm điều mà rất nhiều người tìm tâm linh đã làm: tìm cách thanh lọc mình khỏi tất cả những gì bị giáo lý tâm linh coi là “xấu”. Con có thể ra sức đọc thật nhiều bài chú bài thỉnh – hay thanh lọc mình hay nhịn ăn hay làm điều này điều nọ – cho đến khi con cảm thấy là mình đã sống theo các điều kiện mà giáo lý cho là tinh khiết. Điều mà con sẽ khám phá sau khi làm xong công việc này là, tuy con có tiến bộ, nhưng con vẫn bất mãn với chính mình. Lý do là không phải các bợn nhơ đã khiến con bất mãn, mà là tâm thức phán xét dựa trên một tiêu chuẩn quy định thế nào là tinh khiết thế nào là bợn nhơ. Con sẽ chỉ ngưng không cảm thấy bất mãn với chính mình khi con tiếp cận sự tinh khiết vô điều kiện của Thượng đế. Một khi con trải nghiệm tình thương vô điều kiện, con có thể đi tiếp cuộc đời mình và nhận ra tinh khiết cũng có tính chất vô điều kiện.

10.10. Tia của gia tốc

Đó là lý do vì sao thày Serapis Bey đã gọi Tia thứ Tư là tia của gia tốc. Thày muốn tránh dùng từ tinh khiết, vì trong tâm trí đa số từ này đối ngược với bợn nhơ. Đa số coi tinh khiết như một đặc tính nhị nguyên. Thày Serapis Bey không coi tinh khiết là một đặc tính nhị nguyên, vì thày đã thăng vượt nhị nguyên khi thày trở nên một chân sư thăng thiên. Nhiều người coi tinh khiết là nhị nguyên, và con cần gia tốc vượt lên điều đó. Con có thể tìm ra cách áp dụng tình thương vô điều kiện và gia tốc quan hệ của mình ra khỏi ký ức tổn thương cũ và khuôn nếp cũ.

Thày nhìn nhận là rất ít quan hệ tình yêu tới được mức này khi đã đi vào một vòng xoáy hướng hạ – rất, rất ít. Lý do là có một sự bất quân bình quá lớn giữa hai phái tính trên trái đất. Có một đám mây thù nghịch và chống đối rất khó chọc thủng đã được tạo ra giữa người nam và người nữ.

Nếu con đã ở trong một quan hệ đã đi vào một khuôn nếp tiêu cực và con không thoát ra được, thì thày không muốn con cảm thấy buồn phiền. Thày muốn con tha thứ mình và nhận ra là hoàn cảnh trên trái đất này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho con. Thày cũng giảng loạt bài này với hy vọng là những ai theo học khóa này sẽ có thể áp dụng lời thày giảng và gia tăng khả năng mang quan hệ tình yêu ra khỏi khuôn nếp và ký ức. Thày mong rằng những dụng cụ mà các thày cung cấp trong khóa học này sẽ giúp con thành công trong đời sống cá nhân và trong quan hệ lứa đôi. Đó luôn là mục đích của các thày.

Khi thày chỉ cho con thấy một bợn nhơ, con đừng dùng các bài giảng này để cảm thấy buồn bực với chính mình và bỏ cuộc. Con đừng cảm thấy mình sẽ không bao giờ được cứu rỗi vì con nhìn lại cuộc đời mình và thấy mình đã bị mắc kẹt trong khuôn nếp. Con nên dùng các bài giảng của thày để nhận ra rất khó duy trì một quan hệ thương yêu trên trái đất. Lúc đó, con có thể quyết định là nay con đã hiểu rõ, thì từ nay con sẽ hành xử đúng đắn hơn.

10.11. Trở nên tinh khiết sau khi thấy bợn nhơ

Làm cách nào con trở nên tinh khiết sau khi đã thấy mình có bợn nhơ? Con không thể làm được chuyện này! Thày có nói là các tà lực trong vũ trụ muốn con tin rằng một khi con đã có bợn nhơ thì con không bao giờ được cứu rỗi. Bây giờ thày sẽ nói một điều làm con chấn động: họ nói đúng đó.

Họ chỉ nói đúng theo nghĩa cái “ta” làm chuyện bợn nhơ không phải là cái Ta Biết. Đó là cái “ta” giả được tạo ra trong cỗ xe tâm hồn đưới hình thức một phàm linh nội tại. Cái “ta” đó không bao giờ thanh lọc được. Con sẽ không bao giờ cảm thấy tinh khiết khi con nhìn đời từ bên trong phàm linh đó. Làm sao con tự giải thoát khỏi phàm linh? Ở đây có thêm một điểm tế nhị khác.

Nhiều đệ tử chân sư thăng thiên học giáo lý của các thày và nhận ra là họ có bợn nhơ trong các thể phàm của họ. Lẽ tự nhiên là họ muốn rũ sạch các bợn nhơ đó và họ nghĩ: “Tôi cần thanh lọc tâm và tâm hồn tôi khỏi bợn nhơ này.” Điều này có phần đúng. Trong bốn thể phàm của con, có một số năng lượng bị tha hóa bởi cái ta không trong sạch. Con cần thanh lọc các năng lượng này bằng cách thỉnh cầu ánh sáng, hướng nó về năng lượng bất toàn và nâng độ rung của năng lượng đó lên. Con không cần và không thể thanh lọc cái ta không tinh khiết. Khi con tìm cách thanh lọc cái ta không tinh khiết đó để khiến Thượng đế chấp nhận nó, thì con chỉ trói buộc mình vào cái ta không tinh khiết.

Điều con cần làm là thấy ảo tưởng đã tạo ra cái ta không tinh khiết. Một khi con thấy đó là một ảo tưởng, con sẽ tự nhiên thấy nó không có thật. Lúc đó, con có thể một cách ý thức bước ra ngoài nó bằng cách chú tâm vào sự kiện con là cái Ta Biết và con là nhận biết thuần khiết. Bất cứ điều gì con đã nhập vào chỉ là một phin lọc nhận thức. Nó khiến con thấy thế giới không tinh khiết hay thấy con không tinh khiết, nhưng con đã không trở nên không tinh khiết.

Khi con đeo một cặp kính mát và bước ra ngoài, mặt trời trông khác lạ. Sự việc con, trên trái đất, đeo một cặp kính mát có thay đổi mặt trời ở cách xa hàng triệu cây số chăng? Dĩ nhiên là không. Sự việc cái Ta Biết đeo vào một cặp kính là cái ta không tinh khiết có thay đổi Hiện diện TA LÀ chăng? Không đâu con. Sự việc con đeo vào một cặp kính có thay đổi con chăng, hay nó chỉ thay đổi cách con nhìn thế gian? Sự việc cái Ta Biết khoác vào một cái ta không tinh khiết có thay đổi cái Ta Biết chăng?

Mọi ác quỷ trên thế gian đều nói: “Có! Nó có thay đổi. Ngươi bị thay đổi khi ngươi khoác vào một cái ta không tinh khiết và đi vào thế gian. Ngươi hãy nhìn mình đã làm gì! Ngươi hãy nhìn hậu quả tại hại biết bao nhiêu! Dĩ nhiên là ngươi bị thay đổi! Ngươi không thể rũ áo bỏ đi như vậy. Chân sư đã nói dối ngươi! Chân sư nói ngươi chối bỏ những gì ngươi đã làm trong quá khứ!”

Thày không nói con chối bỏ những gì con đã làm trong quá khứ. Thày nói con nhìn vào những điều này một cách công khai và thành thật. Ác quỷ nói con là con không cần nhìn vào những gì con đã làm trong quá khứ vì con có một cách khác để thanh lọc mình và được cứu rỗi : “Giê-su sẽ trở lại và lấy đi cái ta không tinh khiết của ngươi. Ngươi không cần phải nhìn thấy nó.” Hay Krishna, hay đức Phật, hay ngọn lửa tím, hay cái gì khác sẽ làm chuyện này cho con.

Giê-su nói con hãy nhìn vào cái đà trong mắt mình. Khi con thấy nó, con cũng thấy là nó là một cái ta không thật chứ không phải cái Ta Biết. Đó là lúc, con, cái Ta Biết, có thể nói: “Bạn biết không, tôi đã làm xong công việc. Tôi đã thanh lọc năng lượng mà tôi đã tha hóa qua cái ta không tinh khiết. Tôi đã thấy cái ảo tưởng. Vì tôi đã làm xong công việc, tôi có thể bỏ đi. Tôi không cần thanh lọc cái ta không tinh khiết. Tôi không cần làm cho nó được Thượng đế chấp nhận trong mắt ngài , vì nó sẽ không bao giờ được chấp nhận. Ngươi, ác ma Mara, không có gì để nắm tôi. Tôi không cần phản ứng lại những gì ngươi làm. Tôi có thể giản dị để ngươi ở đó và bỏ đi, vì ông Hoàng của thế gian không thấy gì nơi tôi mà y có thể nắm, ít nhất là vào thời điểm này, vì tôi đã trở lại trạng thái tinh khiết khi tôi xuống đây. Tôi đã trở nên một đứa trẻ thơ, trở nên cái ta ngây thơ và tinh khiết đã xuống đây.”

Khi con tới giai đoạn này, một trong hai chuyện sẽ xảy ra trong quan hệ tình yêu của con: hoặc người bạn đời của con đáp ứng và chuyển hóa, và các con có thể bắt đầu gây dựng một một vòng xoáy tích cực, hoặc người bạn đời của con từ chối không thay đổi, và lúc đó con trôi tiếp theo dòng cuộc đời của con. Khi con đã trở nên ngây thơ, con không thể tiếp tục quan hệ với một người miệt thị người ngây thơ. Điều này không thể xảy ra được. Sự ngây thơ là phần thưởng của chính nó vì nó là cánh cửa đưa tới niềm hân hoan vô tận.

10.12. Quét sạch bợn nhơ khỏi ký ức

Ở khóa nhập thất của thày, thày có thể chỉ cho con thấy bằng hình ảnh trên một màn ảnh những bợn nhơ trong con người con. Phần thấp của hào quang của con, trường năng lượng cá nhân của con, tạo hành cái mà các thày có gọi là vòng đai điện tử. Tất cả các năng lượng sợ hãi mà con tạo ra quy tụ tại đây. Đa số con người có khá nhiều xáo trộn trong vòng đai điện tử này. Nếu con thấy toàn bộ nó thì con có thể cảm thấy quá sức chịu đựng. Điều thày làm ở khóa nhập thất của thày là cho con thấy một phần nhỏ, sau đó chỉ con cách chú tâm vào một việc, thỉnh cầu ánh sáng để tẩy sạch năng lượng, sau đó trụ vào phàm linh nội tại, cái ta giả đó, và thấy ảo tưởng đằng sau nó. Sau đó thày chỉ cho con thấy cách nào buông bỏ chính cái ta đó và cảm giác con là cái ta đó và dính liền với nó mãi mãi.

Thày chỉ cho con thấy là sử liệu akasha có thể bị xóa, và do đó Thượng đế không còn nhớ tới bợn nhơ đó nữa. Nếu Thượng đế không nhớ nó, thì tại sao con lại nhớ nó? Câu hỏi kế tiếp là: “Nếu con đã tẩy rửa phản ứng của con đối với người bạn đời và những điều mà người đó đã làm trong quá khứ, tại sao con lại muốn nhớ những gì người đó làm?” Thày biết là tâm vỏ ngoài sẽ nói: “Chuyện gì xảy ra nếu người bạn đời của tôi chưa giải thoát mình khỏi khuôn nếp đó? Chuyện gì xảy ra nếu người đó vẫn còn những khuynh hướng cũ và vẫn tiếp tục hành xử như trước?”

Người bạn đời của con có thể đã không vượt lên trên khuôn nếp, nhưng một khi con đã tẩy rửa được nhu cầu phản ứng lại, thì bước cuối là buông bỏ ký ức về hành động của người đó, để mỗi ngày con gặp người đó với tâm hoàn toàn mới. Người bạn đời của con có thể sẽ tiếp tục bạo hành con, nhưng nếu con không phản ứng vì con đã thoát khỏi khuôn nếp phản ứng, thì nay con lại quên đi và mỗi ngày con gặp lại người ấy với tâm hoàn toàn mới. Khi con làm được điều này, thì con sẽ tới điểm mà con có thể giản dị tuôn chảy khỏi người bạn đời không chịu thay đổi.

10.13. Rời bỏ một quan hệ và tuôn chảy đi tiếp đời mình

Thày biết là nhiều người trong số các con cảm thấy khó rời bỏ một quan hệ tình yêu. Thày đã khuyên con không nên lấy quyết định bỏ đi bằng tâm vỏ ngoài. Đó là lý do thày đã giảng cách trong lọc chính mình và các phản ứng của mình đối với người bạn đời khi con tiếp tục có quan hệ với người đó. Con càng tinh khiết thì sẽ càng dễ tới điểm con không thực sự lấy quyết định bỏ đi. Con thấy đó như là bước hợp lý kế tiếp.

Nhiều người trong các con đã lấy quyết định chia tay, nhưng vì con chưa thanh lọc các khuôn nếp phản ứng, nên con cảm thấy rất khó lấy quyết định này. Con vật lộn với quyết định đó: “Quyết định này đúng hay sai? Tôi có thể làm gì hơn nữa chăng? Tôi có phải làm gì hơn nữa chăng?” Thông thường thì quyết định chia tay là quyết định đúng, nhưng có thể nó tới hơi sớm vì con chưa thanh lọc các khuôn nếp phản ứng của mình. Đó là lý do thày khuyên con nên cố gắng vượt qua các khuôn nếp phản ứng vì con sẽ tới điểm sẽ không còn vấn đề vật lộn với quyết định nữa. Con sẽ thấy tuôn chảy ra khỏi quan hệ là bước kế tiếp tự nhiên trong cuộc hành trình của con, và con sẽ làm được điều này với tâm bình an.

10.14. Tâm thức chết ảnh hưởng quan hệ ra sao

Có một khía cạnh của tâm thức phán xét mà sa nhân hướng về các mối quan hệ tình yêu đã đưa con người tới thất bại trong quan hệ tình yêu. Mục đích của sa nhân không nhất thiết là phá vỡ quan hệ tình yêu. Mục đích của sa nhân là chà đạp con bất kể chuyện gì xảy ra.

Họ không màng nếu con trọn đời ở lại trong một mối quan hệ hạn chế trong đó cả con và người bạn đời đều theo khuôn nếp giới hạn, hoặc con rời bỏ quan hệ và tạo khuôn nếp lên án mình hay nghi ngờ mình đã quyết định đúng hay không. Chỉ cần sa nhân chà đạp được con hay khiến cho con cảm thấy mình thấp kém, hay không tinh khiết, thì sa nhân mãn nguyện – thực ra thì họ không bao giờ mãn nguyện. Nhưng ít nhất họ cảm thấy họ có quyền lực và đã chứng minh lập luận Thượng đế đã sai lầm khi cho con quyền tự quyết.

Nhiều nên văn hóa đã từ rất lâu có tâm thức là quan hệ tình yêu phải kéo dài suốt đời: “Cho tới lúc cái chết chia cách chúng tôi.” Cái chết là gì? Đó là cái chết vật lý hay là tâm thức chết? Nhiều người đã chung sống trọn đời trên phương diện vật lý, nhưng cái chết đã chia cách họ từ lâu rồi vì cả hai đã theo một khuôn nếp khiến họ không tăng triển. Đó là tâm thức chết, và nó thực sự chia cách chúng con dù chúng con vẫn chung sống trên phương diện vật lý.

Mục đích thật của chân sư thăng thiên là sự tăng triển. Tới đây chắc con đã nhận ra là các thày, các chân sư thăng thiên, không coi trái đất là một hành tinh lý tưởng? Trái đấy là một hành tinh rất thấp. Mục đích đầu thai xuống đây không phải là để trải nghiệm trạng thái thiên đàng trên hạ thế vì điều này không thể xảy ra với tâm thức tập thể hiện nay. Vậy một người tâm linh có mục đích gì khi đầu thai xuống đây? Đó là để nâng tâm thức mình lên, và qua đó nâng tâm thức tập thể lên. Con ở đây để đạt được mức tăng triển tối đa mà con có thể có trên trái đất, và sau đó rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt bằng cách thăng thiên.

10.15. Mục đích tâm linh của các mối quan hệ

Mục đích của một mối quan hệ là gì? Đó là để có tăng triển tối đa, và sau đó tiếp tục con đường của mình. Điều này không có nghĩa là con cần bỏ đi theo nghĩa vật lý, nhưng có nghĩa là khi một người nam và nữ đến với nhau, họ có điều gì trong tâm lý mà họ cần giúp nhau giải quyết. Mục đích thật của một mối quan hệ là gì? Nó không phải để giúp nhau cảm thấy thoải mái. Nó không phải là để sống hạnh phúc cho tới khi đầu bạc răng long.

Vì sao các con thu hút nhau? Đó là vì người bạn đời có điều gì trong tâm lý khiến con phản ứng. Phản ứng của con cho thấy những vấn đề tâm lý chưa được giải quyết trong chính con. Người bạn đời của con là người thích hợp nhất để khui ra ánh sáng những gì trong con mà con không thể tự mình thấy. Khi hai người đến với nhau, mục đích cao của mối quan hệ là để mỗi người cho người kia thấy những gì họ không thể thấy. Khi họ đã mang ra ánh sáng yếu tố quan trọng nhất thu hút họ, thì mối quan hệ đã đạt được mục đích đầu. Kết quả cao nhất, dĩ nhiên, là mỗi người cũng giúp người kia vượt qua khuynh hướng đó. xxx

Trong nhiều trường hợp, hai người bạn đời làm lộ ra cho nhau thấy những điều họ không muốn hay không thể thấy. Họ bị chấn động đến độ tuần tăng mật chấm dứt đột ngột, và có khi hôn nhân chấm dứt rất nhanh. Điều này không có nghĩa là mối quan hệ đã thất bại. Hai người vẫn có thể suy ngẫm về kinh nghiệm sau đó – nếu họ sẵn sàng làm điều này. Họ có thể học bài học và đi tiếp cuộc đời mình. Một mối quan hệ kéo dài dưới một năm cũng có thể đã thành công trong mục đích đầu.

Nếu hai người bạn đời có thể tăng triển sau cú chấn động đầu, thì họ có thể tiến tới thách đố tới. Sau đó, họ có thể tiến tới thách đố kế tiếp, và qua đó, hai người có thể xây dựng một mối quan hệ kéo dài trọn đời.

Trong thời đại hiện nay, nếu con là một người tâm linh quyết tâm đạt được mức tăng triển tâm linh cao nhất trong kiếp sống này, có thể đạt được thăng thiên trong kiếp này, thì chuyện con suốt đời có cùng một người bạn đời là điều khó xảy ra. Thường khi, tăng triển đối đa cần nhiều người bạn đời. Lý do là cường độ năng lượng trên trái đất quá cao. Để tăng triển tối đa, con cần trải qua nhiều tình huống để giải quyết những chuyện con cần giải quyết.

Các thày là chân sư thăng thiên không bao giờ coi một mối quan hệ đã thất bại. Các thày lúc nào cũng coi đó là một cơ hội. Con có thể nói: “Nhưng mối quan hệ kết thúc với một cuộc cãi vã lớn, và chúng con không học được bài học gì.” Thày sẽ nói: “Con chưa học được bài học. Nếu con sẵn sàng xin thày chỉ dẫn, thày sẽ giúp con học bài học. Lúc đó, người bạn đời của con có học được bài học hay không, là điều không quan trọng. Con có trách nhiệm về sự thăng thiên của chính mình, chứ không phải của người bạn đời của con.”

Bất cứ quan hệ nào chỉ đơn giản là một cơ hội. Có thể con đã không nắm lấy cơ hội, nhưng điều này không có nghĩa là con đã mất nó. Con chưa nắm lấy cơ hội, nhưng con có thể nắm lấy nó bất cứ lúc nào. Hai mươi năm sau khi một quan hệ chấm dứt, con vẫn có thể nắm lấy cơ hội.

10.16. Thày sẽ giúp con vượt qua mọi bợn nhơ

Làm sao thày có thể nói vậy? Bởi vì nếu con không nắm lấy cơ hội khi nó xuất hiện lần đầu, dĩ nhiên là con chưa giải quyết tâm lý của mình. Có nghĩa là con vẫn còn tâm lý chưa giải quyết trong con người mình. Con có thể trở ngược về hoàn cảnh lúc đó, nhớ lại và nói: “Ồ, tôi bây giờ thấy được điều mà lúc đó tôi không thấy. Hãy để tôi vượt qua chuyện này để nó không còn là một gánh nặng cho tôi nữa. Tôi không muốn phải mang gánh nặng này khi tôi đang trèo ngọn núi của cái ta. Tại sao tôi lại mang gánh nặng này lâu quá vậy? Tại sao tôi lại muốn mang nó thêm một giây đồng hồ nữa khi thày Paul người Venice đang đứng ngay cạnh tôi với nụ cười rạng rỡ và nói: ‘Con chỉ cần hỏi là thày sẽ giúp con ngay.’ Tôi sẽ nắm tay thày. Tôi sẽ vui vẻ nhận lãnh những gì thày cống hiến. Tôi sẽ nói: ‘Thưa thày Paul, xin thày giúp con trút gánh nặng này. Con chán nó lắm rồi!’”

Con yêu dấu, con thấy chăng, thày biết là con tinh khiết, thày biết là cái Ta Biết tinh khiết. Thày sẵn sàng giúp con vượt qua tất cả mọi bợn nhơ trong con nguời con. Tình thương có khả năng thanh lọc rất lớn.

Con sẽ không vượt qua tất cả mọi bợn nhơ khi con ở khóa nhập thất của thày, vì con đường tiếp tục với các khóa nhập thất của các Thượng sư khác. Khi con ở đây, thày sẽ cố gắng hết sức để giúp con vượt qua càng nhiều càng tốt để con sẵn sàng hơn khi con gặp các Thượng sư kia.

Thày không thấy bợn nhơ nào là thật, nhưng thày thấy con là thật. Thày chắc chắn biết TA LÀ thật. TA LÀ Thượng sư của Tia thứ Ba.