24 |Thỉnh cầu Hiện diện của thày Nada (5 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi thày Nada giúp con thấy những dính mắc đang chắn lối không cho con an bình nội tâm và kết nối với thày, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Nada, con buông bỏ tâm đường thẳng lúc nào cũng nhìn vào những điều kiện trong thế giới vật chất và tìm cách thiết lập một chuỗi nguyên nhân-kết quả đường thẳng và kéo dài chuỗi nhân-quả đó lên cõi tâm linh.

Chân sư Nada, hồng ân toàn vũ,
tràn đầy tâm con, mời thày đến trụ.
Bài hát của thày là liều thuốc thiêng,
tâm con lắng xuống, một biển bình yên.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

1.2. Nada, con thấy là các điều kiện trong thế giới vật chất không phản ánh trung thực thế giới tâm linh. Con người không thể nào, từ một hành tinh như địa cầu trong một bầu cõi chưa thăng thiên, hiểu được những gì xảy ra ở các bầu cõi cao hơn.

Chân sư Nada, trong tâm Phật thày,
con tìm thấy rồi bình an nội tại.
Con hát vọng lại bài ca thày đây,
tâm con thâm nhập tình yêu của thày.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

1.3. Nada, con sẵn lòng trải nghiệm những điều kiện nguyên thủy do các Elohim tạo ra và thấy các nguyên tắc mà các Elohim đã sử dụng để tạo ra trái đất.

Chân sư Nada, nét đẹp siêu phàm,
con theo chân thày vượt cả thời gian.
Cùng thày chìm lắng trong âm vô thinh,
tái tạo vũ trụ, mênh mang an bình.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

1.4. Nada, con buông bỏ tư duy muốn dùng những gì ta quan sát ngay lúc này trên hành tinh phi tự nhiên này và dùng tâm đường thẳng để phóng chiếu chúng lên cõi tâm linh.

Chân sư Nada, tương lai con đoán
rằng tâm Ki-tô chẳng gì giới hạn.
Với tâm của Phật, chúng con sáng tạo
một tương lai mới, tốt hơn thuở nào.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

1.5. Nada, con buông bỏ tư duy cho rằng phải có những nguyên do không thể thấy, phi vật lý của khổ đau trên trái đất, và tìm cách sử dụng tâm đường thẳng để suy luận ngược lại để tìm ra nguyên do trong cõi tâm linh.

Chân sư Nada, mình sẽ viết lại
tương lai không còn vũ lực sai trái.
Khi tâm Ki-tô là vua trong lòng,
con thấy Ki-tô trong từng sự sống.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

1.6. Nada, con buông bỏ những cố gắng của khoa học muốn tìm nguyên do trong cõi vật chất. Con cũng buông bỏ ý muốn tìm những nguyên do phi vật lý.

Nada, hòa bình là chuyện bình thường,
Tánh Linh của con vượt lên hình tướng.
Con không tuân theo sắc hình ảo tưởng,
khả năng tiềm ẩn, con dụng tận tường.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

1.7. Nada, con thấy là tâm đường thẳng là một dụng cụ thực dụng trong đời sống hàng ngày, nhưng nếu ta dùng nó để suy luận về cõi tâm linh, thì ta không thể có bình an và cũng không thể kết nối với Tia thứ Sáu của Bình an.

Chân sư Nada, niềm vui rạng rỡ,
con hưởng đời sống, bình an ngây thơ.
Con được cho mình những phút vui sướng,
rối dương con sáng như vầng thái dương.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

1.8. Nada, con thấy giáo lý của đức Phật không nhằm đem lại một chân lý cao trội. Mục đích của giáo lý đức Phật là cho con người một số giáo lý và dụng cụ thực tiễn để giúp họ nâng cao tâm thức, vượt thăng khổ đau, Biển Luân hồi.

Chân sư Nada, phụng sự là chính,
để sống chân thực, nâng cao chúng sinh.
Sự sống là một, con thấy trong sâu,
phụng sự tối cao, con sẽ bắt đầu.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

1.9. Nada, con buông bỏ tâm đường thẳng đang khiến con nhìn vào giáo lý chân sư thăng thiên và nói: “Đây là một cái gì không đến từ thế gian này, không phải là kết quả của tâm đường thẳng lý luận ngược lại từ những điều kiện thế gian. Đây phải là chân lý tuyệt đối, vì chắc hẳn các chân sư thăng thiên thấy chân lý tuyệt đối, và đâu có lý nào các thày lại trao truyền cái gì khác?”

Chân sư Nada, nay ta tuyên cáo,
thế gian vui hưởng, vô ưu ngọt ngào.
Cùng với Giê-su con đạt thánh cầu,
nước Trời thể hiện an bình dài lâu.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

Phần 2

2.1. Nada, con thấy là các thày không thể trao cho con chân lý tuyệt đối mà các thày thấy vì con không thể nắm bắt nó trên một hành tinh phi tự nhiên. Con chấp nhận là các thày đang nhìn một cách thiết thực xem tâm thức con người đang ở đâu và nói: “Chúng ta có thể trao cho con người cái gì mà họ có thể nắm bắt với tầng tâm thức hiện tại của họ và giúp họ vươn lên tầng cao hơn?”

Chân sư Nada, hồng ân toàn vũ,
tràn đầy tâm con, mời thày đến trụ.
Bài hát của thày là liều thuốc thiêng,
tâm con lắng xuống, một biển bình yên.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

2.2. Nada, con buông bỏ tư duy cho rằng phải có một chân lý tuyệt đối nơi giáo lý của các chân sư thăng thiên. Con chấp nhận là các thày đã thích nghi giáo lý với trình độ tâm thức tập thể.

Chân sư Nada, trong tâm Phật thày,
con tìm thấy rồi bình an nội tại.
Con hát vọng lại bài ca thày đây,
tâm con thâm nhập tình yêu của thày.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

2.3. Nada, con buông bỏ khuynh hướng sử dụng tâm đường thẳng để tiếp thu giáo lý, lý luận dựa trên giáo lý, tạo hình tư tưởng dựa trên giáo lý và phóng chiếu chúng lên các chân sư thăng thiên.

Chân sư Nada, nét đẹp siêu phàm,
con theo chân thày vượt cả thời gian.
Cùng thày chìm lắng trong âm vô thinh,
tái tạo vũ trụ, mênh mang an bình.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

2.4. Nada, con buông bỏ các hình tư tưởng mà con thu thập khi con lớn lên hay từ các giáo lý tâm linh khác. Con sẽ không dùng giáo lý chân sư thăng thiên để chỉnh tu những hình tư tưởng đó và sau đó phóng chiếu chúng lên các chân sư thăng thiên.

Chân sư Nada, tương lai con đoán
rằng tâm Ki-tô chẳng gì giới hạn.
Với tâm của Phật, chúng con sáng tạo
một tương lai mới, tốt hơn thuở nào.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

2.5. Nada, con thấy thày là một chân sư thăng thiên và con không kết nối với thày bằng cách phóng chiếu một hình tư tưởng lên thày, một hình tư tưởng đã được tạo ra trong thế giới vật chất.

Chân sư Nada, mình sẽ viết lại
tương lai không còn vũ lực sai trái.
Khi tâm Ki-tô là vua trong lòng,
con thấy Ki-tô trong từng sự sống.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

2.6. Nada, con sẵn lòng trải nghiệm là bất kể hình này có hoàn chỉnh đến đâu, bất kể con nghĩ nó xác đáng đến đâu dựa trên giáo lý chân sư thăng thiên, thì nó vẫn là một hình tư tưởng.

Nada, hòa bình là chuyện bình thường,
Tánh Linh của con vượt lên hình tướng.
Con không tuân theo sắc hình ảo tưởng,
khả năng tiềm ẩn, con dụng tận tường.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

2.7. Nada, con sẵn lòng trải nghiệm là các ngã tách biệt đã tạo ra phin lọc nhận thức như thế nào, tại sao cái Ta Biết không phải là các phin lọc nhận thức, đã không trở thành các ngã tách biệt và do đó cái Ta Biết có thể bước ra ngoài các ngã.

Chân sư Nada, niềm vui rạng rỡ,
con hưởng đời sống, bình an ngây thơ.
Con được cho mình những phút vui sướng,
rối dương con sáng như vầng thái dương.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

2.8. Nada, con sẵn lòng trải nghiệm là cái Ta Biết chỉ có thể bước ra ngoài phin lọc nhận thức của một ngã khi nó nhìn nhận là điều ngã thấy chỉ là một phin lọc nhận thức. Con nhìn nhận là bất cứ hình ảnh nào về chân sư thăng thiên mà con đã tạo trong tâm chỉ là một hình tư tưởng.

Chân sư Nada, phụng sự là chính,
để sống chân thực, nâng cao chúng sinh.
Sự sống là một, con thấy trong sâu,
phụng sự tối cao, con sẽ bắt đầu.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

2.9. Nada, con muốn có trải nghiệm thực sự với các chân sư thăng thiên và con buông bỏ mọi dính mắc vào các hình tư tưởng của con.

Chân sư Nada, nay ta tuyên cáo,
thế gian vui hưởng, vô ưu ngọt ngào.
Cùng với Giê-su con đạt thánh cầu,
nước Trời thể hiện an bình dài lâu.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

Phần 3

3.1. Nada, con thấy là khi con phóng chiếu một hình tư tưởng thì con chính yếu nói: “Nada, con không muốn kết nối với thày như thày là. Con chỉ muốn kết nối với thày theo hình tư tưởng của con. Do đó, Nada, nếu thày muốn kết nối với con vì thày phải tuân theo hình tư tưởng của con.”

Chân sư Nada, hồng ân toàn vũ,
tràn đầy tâm con, mời thày đến trụ.
Bài hát của thày là liều thuốc thiêng,
tâm con lắng xuống, một biển bình yên.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

3.2. Nada, con thấy là nếu thày làm vậy thì thày sẽ xác chứng hình tư tưởng của con, và tự ngã của con sẽ nghĩ: “Hình tư tưởng của tôi không phải là một hình tư tưởng, đó chính là Nada như thày thực là.”

Chân sư Nada, trong tâm Phật thày,
con tìm thấy rồi bình an nội tại.
Con hát vọng lại bài ca thày đây,
tâm con thâm nhập tình yêu của thày.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

3.3. Nada, con thấy là như vậy sẽ không giúp con tăng trưởng tâm linh. Làm sao thày có thể giúp con tăng triển bằng cách xác chứng hình tư tưởng đang ngăn cản con tăng triển?

Chân sư Nada, nét đẹp siêu phàm,
con theo chân thày vượt cả thời gian.
Cùng thày chìm lắng trong âm vô thinh,
tái tạo vũ trụ, mênh mang an bình.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

3.4. Nada, con muốn kết nối với thày, chứ không phải với một hình tư tưởng của thày. Con sẵn sàng buông bỏ hình tư tưởng để trải nghiệm Hiện diện của Chân sư Thăng thiên Nada.

Chân sư Nada, tương lai con đoán
rằng tâm Ki-tô chẳng gì giới hạn.
Với tâm của Phật, chúng con sáng tạo
một tương lai mới, tốt hơn thuở nào.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

3.5. Nada, con sẵn lòng trải nghiệm là thày không tìm cách trốn tránh con, nhưng chính con tìm cách trốn tránh thày. Va nếu con muốn trốn tránh thày bằng cách phóng chiếu một hình tư tưởng lên thày, thì thày phải để con làm chuyện này.

Chân sư Nada, mình sẽ viết lại
tương lai không còn vũ lực sai trái.
Khi tâm Ki-tô là vua trong lòng,
con thấy Ki-tô trong từng sự sống.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

3.6. Nada, con không muốn kết nối với các sinh thể giả danh các thày trên cõi tư tưởng, các sinh thể này sẽ hoan hỷ tuân theo bất cứ hình ảnh nào mà con phóng chiếu lên họ nếu con cho họ năng lượng của con.

Nada, hòa bình là chuyện bình thường,
Tánh Linh của con vượt lên hình tướng.
Con không tuân theo sắc hình ảo tưởng,
khả năng tiềm ẩn, con dụng tận tường.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

3.7. Nada, con thấy là thày không cần năng lượng của con, thày không chịu tuân theo các hình tư tưởng của con vì thày không cần gì từ con, và thày không muốn con nghĩ là hình tư tưởng của con đã được thày xác chứng.

Chân sư Nada, niềm vui rạng rỡ,
con hưởng đời sống, bình an ngây thơ.
Con được cho mình những phút vui sướng,
rối dương con sáng như vầng thái dương.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

3.8. Nada, con thấy là nếu con không trải nghiệm hiện diện của một chân sư thăng thiên, thì đó là vì con có một hình tư tưởng đang xua đẩy vị chân sư thật ra khỏi con.

Chân sư Nada, phụng sự là chính,
để sống chân thực, nâng cao chúng sinh.
Sự sống là một, con thấy trong sâu,
phụng sự tối cao, con sẽ bắt đầu.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

3.9. Nada, con thực sự muốn kết nối với thày, và con phải sẵn lòng nhìn quá các hình tư tưởng vì chúng đang ngăn cản con kết nối.

Chân sư Nada, nay ta tuyên cáo,
thế gian vui hưởng, vô ưu ngọt ngào.
Cùng với Giê-su con đạt thánh cầu,
nước Trời thể hiện an bình dài lâu.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

Phần 4

4.1. Nada, con thấy là khi con tạo một hình tư tưởng về một chân sư thăng thiên, hình tư tưởng này cho phép con có một trải nghiệm và trải nghiệm này không thể bị thách thức bởi vị chân sư thực, do đó con có thể trốn tránh vị chân sư.

Chân sư Nada, hồng ân toàn vũ,
tràn đầy tâm con, mời thày đến trụ.
Bài hát của thày là liều thuốc thiêng,
tâm con lắng xuống, một biển bình yên.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

4.2. Nada, con sẵn lòng theo tiến trình giải thoát mình khỏi các hình tư tưởng, ngưng phóng chiếu, và qua đó con có thể tới điểm con thực sự kết nối với thày là chân sư thăng thiên.

Chân sư Nada, trong tâm Phật thày,
con tìm thấy rồi bình an nội tại.
Con hát vọng lại bài ca thày đây,
tâm con thâm nhập tình yêu của thày.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

4.3. Nada, con sẵn lòng trải nghiệm kết nối với thày không qua giáo lý, không qua trí năng, không qua hiểu biết và nắm bắt, mà chỉ kết nối với Hiện diện của thày.

Chân sư Nada, nét đẹp siêu phàm,
con theo chân thày vượt cả thời gian.
Cùng thày chìm lắng trong âm vô thinh,
tái tạo vũ trụ, mênh mang an bình.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

4.4. Nada, con thấy kết nối trực tiếp với thày là trải nghiệm quý báu nhất mà con có thể có trên con đường tâm linh vì nó cho con một khung tham chiếu trực tiếp từ bên trên thế giới vật chất. Thực sự không có gì trong thế giới vật chất có thể đánh lừa con nữa, hay kéo con vào phản ứng. Đây là điều con muốn.

Chân sư Nada, tương lai con đoán
rằng tâm Ki-tô chẳng gì giới hạn.
Với tâm của Phật, chúng con sáng tạo
một tương lai mới, tốt hơn thuở nào.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

4.5. Nada, con thấy nguyên do khổ đau là do con thiết lập trong tâm hình ảnh cuộc sống trên trái đất phải như thế nào đó. Con phóng chiếu hình ảnh đó ra ngoài, nhưng sau đó con trải nghiệm là cuộc sống không phù hợp với hình ảnh của con. Đây chính là căn bản của khổ đau.

Chân sư Nada, mình sẽ viết lại
tương lai không còn vũ lực sai trái.
Khi tâm Ki-tô là vua trong lòng,
con thấy Ki-tô trong từng sự sống.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

4.6. Nada, con sẵn lòng trải nghiệm tâm Ki-tô và dùng trải nghiệm Ki-tô để buông bỏ hình tư tưởng của con, buông bỏ các ngã tách biệt, khắc phục dính mắc.

Nada, hòa bình là chuyện bình thường,
Tánh Linh của con vượt lên hình tướng.
Con không tuân theo sắc hình ảo tưởng,
khả năng tiềm ẩn, con dụng tận tường.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

4.7. Nada, con sẵn lòng trải nghiệm lời hứa muôn thuở của tâm Ki-tô là con có thể dùng nó để có một tầm nhìn khác về các điều kiện vật lý và khắc phục dính mắc và các hình tư tưởng. Khi con nhìn điều kiện mà không phóng chiếu là chúng không được như vậy, thì con có thể giáp mặt điều kiện mà không khổ đau.

Chân sư Nada, niềm vui rạng rỡ,
con hưởng đời sống, bình an ngây thơ.
Con được cho mình những phút vui sướng,
rối dương con sáng như vầng thái dương.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

4.8. Nada, con sẵn lòng nhìn nhận là điều kiện vật lý không tạo khổ đau mà khổ đau do cách con nhìn điều kiện vật lý. Trong nhiều trường hợp, điều kiện vật lý không thể thay đổi cho tới khi con thay đổi cách con nhìn chúng.

Chân sư Nada, phụng sự là chính,
để sống chân thực, nâng cao chúng sinh.
Sự sống là một, con thấy trong sâu,
phụng sự tối cao, con sẽ bắt đầu.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

4.9. Nada, con sẵn lòng trải nghiệm là con không phải vật lộn với tâm vỏ ngoài, tâm đường thẳng, tâm trí năng. Con không cần phóng chiếu hình tư tưởng lên mọi chuyện. Con không cần diễn giải mọi chuyện. Mọi chuyện không cần phải có một ý nghĩa nào đó. Nhiều chuyện đang xảy ra trên trái đất không có ý nghĩa tâm linh.

Chân sư Nada, nay ta tuyên cáo,
thế gian vui hưởng, vô ưu ngọt ngào.
Cùng với Giê-su con đạt thánh cầu,
nước Trời thể hiện an bình dài lâu.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

Phần 5

5.1. Nada, con sẵn lòng vô hiệu hóa tâm phân tích lúc nào cũng muốn khám phá nguyên do, và con chỉ để Dòng sông sự Sống đưa con quá điều kiện, dẫn con vượt quá điều kiện, và con không dính mắc.

Chân sư Nada, hồng ân toàn vũ,
tràn đầy tâm con, mời thày đến trụ.
Bài hát của thày là liều thuốc thiêng,
tâm con lắng xuống, một biển bình yên.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

5.2. Nada, con sẵn lòng thấy quyết định của con trong quá khứ đã tạo ra một ngã tách biệt nói: “Tôi không bao giờ có thể an bình trên trái đất”. Khi con còn ngã đó, thì con không bao giờ có thể an bình trên trái đất.

Chân sư Nada, trong tâm Phật thày,
con tìm thấy rồi bình an nội tại.
Con hát vọng lại bài ca thày đây,
tâm con thâm nhập tình yêu của thày.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

5.3. Nada, con thực sự muốn được an bình, và con thay thế quyết định cho rằng hành tinh này rất xấu xa và không ai có thể an bình ở đây. Con nhìn vào đức Phật và con nhìn nhận là thày đã đạt được an bình, và con cũng có thể đạt được trạng thái an bình.

Chân sư Nada, nét đẹp siêu phàm,
con theo chân thày vượt cả thời gian.
Cùng thày chìm lắng trong âm vô thinh,
tái tạo vũ trụ, mênh mang an bình.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

5.4. Nada, con thực sự muốn an bình, con thực sự muốn kết nối với Tia thứ Sáu của An Bình. Con sẵn lòng nhìn vào ngã đó và để nó chết đi. Con chấp nhận là con thực sự có thể an bình trên một hành tinh như trái đất.

Chân sư Nada, tương lai con đoán
rằng tâm Ki-tô chẳng gì giới hạn.
Với tâm của Phật, chúng con sáng tạo
một tương lai mới, tốt hơn thuở nào.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

5.5. Nada, con sẵn lòng trải nghiệm là thày có một âm điệu đặc biệt, một âm điệu an bình, một âm thanh an bình, một rung động an bình. Nó không là âm thanh vật lý và con sẵn lòng nhận nó.

Chân sư Nada, mình sẽ viết lại
tương lai không còn vũ lực sai trái.
Khi tâm Ki-tô là vua trong lòng,
con thấy Ki-tô trong từng sự sống.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

5.6. Nada, con hòa điệu với Hiện diện của thày, với âm thanh an bình, và con trải nghiệm âm thanh này bắt đầu rung động trong tâm con, bắt đầu nơi thể tình cảm của con. Âm thanh rung động và tạo nên một mô thức đều đặn trong những xúc cảm hỗn loạn. Những xúc cảm rối loạn dần dần rung động theo mô thức đều đặn đó cho tới khi chỉ còn mô thức đều đặn. Sau đó mô thức lắng đọng xuống và nay thể cảm xúc của con như mặt đại dương yên lắng, mặt nước hoàn toàn yên lặng, bằng phẳng.

Nada, hòa bình là chuyện bình thường,
Tánh Linh của con vượt lên hình tướng.
Con không tuân theo sắc hình ảo tưởng,
khả năng tiềm ẩn, con dụng tận tường.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

5.7. Nada, con hỏa điệu với Hiện diện của thày và con lên thể tư tưởng, và một lần nữa âm thanh an bình bắt đầu ảnh hưởng tư tưởng của con. Những ý tưởng hỗn loạn mang vào mô thức đều đặn của âm thanh an bình. Sau đó, khi mọi chuyện đã vào mô thức đều đặn, thì các làn sóng dịu xuống và giờ đây thể tư tưởng của con như mặt đại dương yên tĩnh.

Chân sư Nada, niềm vui rạng rỡ,
con hưởng đời sống, bình an ngây thơ.
Con được cho mình những phút vui sướng,
rối dương con sáng như vầng thái dương.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

5.8. Nada, con hỏa điệu với Hiện diện của thày và con lên thể bản sắc. Năng lượng hỗn loạn nơi đó trở nên một làn sóng rung động đều đặn và sau đó sự đều đặn lắng xuống và thể bản sắc giống như mặt đại dương yên tĩnh.

Chân sư Nada, phụng sự là chính,
để sống chân thực, nâng cao chúng sinh.
Sự sống là một, con thấy trong sâu,
phụng sự tối cao, con sẽ bắt đầu.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

5.9. Nada, con hỏa điệu với Hiện diện của thày và từ thể bản sắc con đi xuống thể vật lý. Thân thể vật lý của con bắt đầu rung động đồng điệu. Tất cả mọi tế vào, một số phần thân thể, bắt đầu rung động đồng điệu với mô thức đều đặn. Chúng trở nên hoàn toàn đồng điệu với rung động đều đặn của âm thanh an bình. Sau đó, làn sóng bắt đầu lắng xuống và nay ngay thân thể của con cũng như mặt đại dương yên tĩnh.

Chân sư Nada, nay ta tuyên cáo,
thế gian vui hưởng, vô ưu ngọt ngào.
Cùng với Giê-su con đạt thánh cầu,
nước Trời thể hiện an bình dài lâu.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.