22 | Thỉnh cầu sự thực sẽ nâng con cao hơn (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi thày Hilarion hãy giúp con thực sự chấp nhận là không có chân lý tối hậu, và con cần luôn luôn tìm chân lý sẽ nâng con lên tầng tâm thức kế tiếp, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Hilarion, con buông bỏ tâm đường thẳng nghĩ ràng sự thật ngược lại với không thực, rằng sự thật là một cái gì ta có thể hiểu và đặt trên một thang điểm đường thẳng, với sự thật ở một đầu và không thực ở đầu kia.

Hilarion, trên bờ lục bảo,
Chúng con bỏ lại mọi chuyện đã qua.
Hilarion, con đã buông cả
Mọi điều ngăn chặn dòng thánh chảy ra.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

1.2. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm sự thật là cái gì dẫn con tới gần cái một hơn. Không thực là cái gì mang con ra xa cái một.

Hilarion, chìa khóa bí mật,
Nằm ngay thực tại của tâm minh triết.
Hilarion, sự sống chữa lành,
Ngã vốn giấu mặt không còn lẩn tránh.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

1.3. Hilarion, con buông bỏ ý tưởng cho rằng nhất định phải có một chân lý tối hậu. Con chấp nhận là ở bất cứ tầng nào của tạo vật của đấng Sáng tạo, có một chân lý có thể nắm bắt và hiểu ở tầng đó.

Hilarion, tình yêu sự sống,
Giúp con bỏ lại ray rứt bên trong.
Hilarion, lời thày trìu mến,
Như chim ca hót tim con vang rền.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

1.4. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm là một khi con hợp một với tâm thức Ki-tô, trở thành Ki-tô Hằng sống, thì con biết tâm Ki-tô đó, là tâm của cái Một.

Hilarion, thỉnh cầu ánh sáng,
Con đọc từng chữ bài chú linh thiêng.
Hilarion, giọng ngân u huyền,
Là pháp tuyệt hảo của đá luyện vàng.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

1.5. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm mọi sự là một, nhưng cũng có một cấp bậc, một tiến trình đường thẳng các tầng tâm thức dẫn con từ nơi con đang ở tới đấng Sáng tạo.

Hilarion, thương yêu đón chào,
Nơi đền đảo Crete thày gọi con ra.
Hilarion, ánh sáng lục bảo,
Cái nhìn Ki-tô là mắt thứ ba.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

1.6. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm cái một, là nơi con không đặt vấn đề cao hơn hay thấp hơn vì con thuộc vào một tiến trình, một tiến trình luôn luôn tự thăng vượt, là vũ khúc hoàn vũ của sự tự thăng vượt.

Hilarion, thày ban cho con
Quả trái tuyệt vời chân lý tối thượng.
Hilarion, căng thẳng giảm xuống
Khi con nhả hết tham vọng vấn vương.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

1.7. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm toàn thể tạo vật của đấng Sáng tạo, toàn thể thế giới hình tướng, là Dòng sông sự Sống. Tạo vật của đấng Sáng tạo là một sự chuyển động lên cao không ngừng tự thăng vượt.

Hilarion, thông sạch luân xa,
Nỗi sợ sâu nhất, con đã buông xả.
Hilarion, con luôn thật thà,
Sự thật giải thoát con hằng thiết tha.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

1.8. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm con đang tiếp cận Dòng sông sự Sống và con có thể đứng yên và vui hưởng cuộc sống trong một thời gian ở một tầng nào đó, nhưng con sẽ có trực giác khi nào đến lúc tiếp tục tiến bước.

Hilarion, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Hilarion, giữ con thực lòng,
Để con hợp nhất với thày bên trong.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

1.9. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm chân lý tuyệt đối là không có chân lý tuyệt đối. Có nhiều chân lý tuyệt đối, vì chân lý mà con có thể nắm bắt ở tầng tâm thức của con là chân lý tuyệt đối ở tầng đó.

Hilarion, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Viễn quan Thượng đế chúng con rải truyền.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

Phần 2

2.1. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm chân lý là cái giúp con tới gần cái một hơn và ta không thể đặt cái dẫn con tới cái một lên một thang điểm nhị nguyên, có chân lý ở đầu này và không thực ở đầu kia. Sư thật Hằng sống không phải là đối ngược của một sự giả dối.

Hilarion, trên bờ lục bảo,
Chúng con bỏ lại mọi chuyện đã qua.
Hilarion, con đã buông cả
Mọi điều ngăn chặn dòng thánh chảy ra.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

2.2. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm tâm thức nhị nguyên quy định cái này là giả dối và đối ngược của nó là sự thật, nhưng cả hai đều xuất phát từ nhị nguyên, và vì vậy cả hai đều tương đối. Chúng chỉ hiện hữu khi có cái kia, có thang điểm nhị nguyên, có tâm thức nhị nguyên.

Hilarion, chìa khóa bí mật,
Nằm ngay thực tại của tâm minh triết.
Hilarion, sự sống chữa lành,
Ngã vốn giấu mặt không còn lẩn tránh.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

2.3. Hilarion, con sẵn lòng nhìn ra các ngã tách biệt mà con còn sót lại, và thấy liệu con đã thăng vượt tầng tâm thức cho rằng phải có một chân lý tuyệt đối. Con buông bỏ ý tưởng con đã đạt được một tầng hiểu biết tối hậu hay một tầng tâm thức tối hậu nào đó.

Hilarion, tình yêu sự sống,
Giúp con bỏ lại ray rứt bên trong.
Hilarion, lời thày trìu mến,
Như chim ca hót tim con vang rền.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

2.4. Hilarion, con sẵn lòng thấy sự hình thành của một ngã tách biệt khiến con nghĩ: “Tôi đã đi trên con đường tu nhiều năm rồi. Tôi đã dụng công nhiều rồi. Tôi đã đọc nhiều bài chú rồi. Chắc chắn là tôi đã đạt một trình độ nào đó rồi.”

Hilarion, thỉnh cầu ánh sáng,
Con đọc từng chữ bài chú linh thiêng.
Hilarion, giọng ngân u huyền,
Là pháp tuyệt hảo của đá luyện vàng.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

2.5. Hilarion, con nhìn nhận rằng nếu con còn ở trên trái đất thì con vẫn còn một tầng cao hơn để con vươn tới, và con vươn lên được tầng đó khi con với tới chân lý cao nhất mà con có thể nắm bắt ở tầng hiện nay của con, và chân lý đó sẽ dẫn con lên tầng kế tiếp.

Hilarion, thương yêu đón chào,
Nơi đền đảo Crete thày gọi con ra.
Hilarion, ánh sáng lục bảo,
Cái nhìn Ki-tô là mắt thứ ba.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

2.6. Hilarion, con thấy tự ngã lúc nào cũng là tự ngã, và nó sẽ tìm cách chặn sự tiến bộ của con ở bất cứ tầng nào. Con mở lòng đón nhận một chân lý tuần tự cao hơn. Con mở tâm đón nhận khai ngộ kế tiếp giúp con nhìn thấu suốt ảo tưởng hiện thời của con, và như vậy con vươn lên tầng kế tiếp.

Hilarion, thày ban cho con
Quả trái tuyệt vời chân lý tối thượng.
Hilarion, căng thẳng giảm xuống
Khi con nhả hết tham vọng vấn vương.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

2.7. Hilarion, con xin thầy chỉ cho con thấy chân lý kế tiếp. Con sẽ đọc bài chú của thày, tìm trong bài chú hai câu thực sự hấp dẫn con, học thuộc lòng hai câu này, thiền quán về chúng, và nhận được hướng dẫn của thày.

Hilarion, thông sạch luân xa,
Nỗi sợ sâu nhất, con đã buông xả.
Hilarion, con luôn thật thà,
Sự thật giải thoát con hằng thiết tha.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

2.8. Hilarion, con hình dung hai mắt của con di chuyển xa nhau ra cho đến khi chúng cách thân thể con một quãng. Sau đó, con dùng mắt nhìn về phía trước và con thấy trước mỗi mắt là một đường thẳng.

Hilarion, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Hilarion, giữ con thực lòng,
Để con hợp nhất với thày bên trong.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

2.9. Hilarion, con theo hai đường thẳng đó nhìn về quãng xa cho tới khi chúng nhập một và trở nên một đường. Sau đó, con rút sự chú ý của con trở về con mắt thứ ba của con và con cho phép mình trải nghiệm viễn quan một mắt đó.

Hilarion, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Viễn quan Thượng đế chúng con rải truyền.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

Phần 3

3.1. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm là ở mỗi tầng tâm thức, có một biểu lộ của tâm Ki-tô có khả năng đập tan ảo tưởng ở tầng tâm thức đó và giúp con vươn lên tầng kế tiếp.

Hilarion, trên bờ lục bảo,
Chúng con bỏ lại mọi chuyện đã qua.
Hilarion, con đã buông cả
Mọi điều ngăn chặn dòng thánh chảy ra.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

3.2. Hilarion, con buông bỏ ý tưởng cho rằng chân lý là sự vun bồi hiểu biết, và nếu con tích lũy hiểu biết lâu đủ thì con sẽ đạt được chân lý.

Hilarion, chìa khóa bí mật,
Nằm ngay thực tại của tâm minh triết.
Hilarion, sự sống chữa lành,
Ngã vốn giấu mặt không còn lẩn tránh.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

3.3. Hilarion, con buông bỏ phương pháp giản hóa cho rằng nếu con nghiên cứu các thành phần càng ngày càng nhỏ thì rốt cuộc con sẽ tới được các thành phần cơ bản và hiểu được cách toàn thể vũ trụ vận hành.

Hilarion, tình yêu sự sống,
Giúp con bỏ lại ray rứt bên trong.
Hilarion, lời thày trìu mến,
Như chim ca hót tim con vang rền.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

3.4. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm phương pháp giản hóa hoàn toàn sai lạc. Phương pháp giản hóa sẽ không bao giờ tìm ra cách thế giới vận hành, một phần vì nó không bao gồm tâm thức, và phần kia vì nghiên cứu các thành phần không thể cho biết cách tổng thể vận hành.

Hilarion, thỉnh cầu ánh sáng,
Con đọc từng chữ bài chú linh thiêng.
Hilarion, giọng ngân u huyền,
Là pháp tuyệt hảo của đá luyện vàng.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

3.5. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm tâm thức là thực tại nền bên dưới mọi sự. Nhưng tâm thức có nhiều biểu lộ, nhiều tầng.

Hilarion, thương yêu đón chào,
Nơi đền đảo Crete thày gọi con ra.
Hilarion, ánh sáng lục bảo,
Cái nhìn Ki-tô là mắt thứ ba.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

3.6. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm rằng tầng tâm thức cao hơn là tiềm năng cho phép con người tự nhận biết, là khả năng chọn lựa một cách có ý thức và cố ý cách con đáp ứng với môi trường.

Hilarion, thày ban cho con
Quả trái tuyệt vời chân lý tối thượng.
Hilarion, căng thẳng giảm xuống
Khi con nhả hết tham vọng vấn vương.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

3.7. Hilarion, con nhìn nhận là có cách sống khác hơn trạng thái sống bình thường. Con có thể hơn một con người phàm bình thường. Con có thể, một cách có hệ thống, chọn nâng tâm thức mình ngày càng cao hơn.

Hilarion, thông sạch luân xa,
Nỗi sợ sâu nhất, con đã buông xả.
Hilarion, con luôn thật thà,
Sự thật giải thoát con hằng thiết tha.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

3.8. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm xuyên qua tâm thức Ki-tô là con thuộc vào toàn bộ đại đoàn chưởng giáo, lên đến tận đấng Sáng tạo. Con là một nối dài của đại đoàn chưởng giáo này, con là một người đồng-sáng tạo với đại đoàn này.

Hilarion, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Hilarion, giữ con thực lòng,
Để con hợp nhất với thày bên trong.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

3.9. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm ý niệm tối hậu về mục đích và ý nghĩa của cuộc sống và hướng đi của con, con đang đi đâu, con muốn tới đâu,

Hilarion, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Viễn quan Thượng đế chúng con rải truyền.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

Part 4

4.1. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm điều con muốn đồng-sáng tạo, điều con muốn trải nghiệm, cách con vươn lên các tầng tâm thức cao hơn để có thể đồng-sáng tạo hơn những gì con có thể làm ở tầng hiện tại.

Hilarion, trên bờ lục bảo,
Chúng con bỏ lại mọi chuyện đã qua.
Hilarion, con đã buông cả
Mọi điều ngăn chặn dòng thánh chảy ra.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

4.2. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm thấy mình là một phần của đại đoàn chửng giáo, lên đến tận đấng Sáng tạo.

Hilarion, chìa khóa bí mật,
Nằm ngay thực tại của tâm minh triết.
Hilarion, sự sống chữa lành,
Ngã vốn giấu mặt không còn lẩn tránh.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

4.3. Hilarion, con sẵ lòng kết nối với các Thượng sư và có được một ý niệm bản sắc mới, một ý niệm mới về mục đích đời mình, ý niệm mình thuộc vào một kế hoạch vĩ đại đang trải bày, và con sẽ có một tầm nhìn mới về cuộc đời trên trái đất.

Hilarion, tình yêu sự sống,
Giúp con bỏ lại ray rứt bên trong.
Hilarion, lời thày trìu mến,
Như chim ca hót tim con vang rền.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

4.4. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm con thuộc vào đại đoàn chưởng giáo để con thăng vượt cảm giác bị các điều kiện trên trái đất đè nặng, đồng hóa mình với chúng, bị ý muốn thay đổi chúng ám ảnh và cưỡng chế.

Hilarion, thỉnh cầu ánh sáng,
Con đọc từng chữ bài chú linh thiêng.
Hilarion, giọng ngân u huyền,
Là pháp tuyệt hảo của đá luyện vàng.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

4.5. Hilarion, con sẵn lòng xoay chuyển hoàn toàn tầm nhìn của mình và khắc phục mọi thái độ dựa trên thiếu hụt.

Hilarion, thương yêu đón chào,
Nơi đền đảo Crete thày gọi con ra.
Hilarion, ánh sáng lục bảo,
Cái nhìn Ki-tô là mắt thứ ba.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

4.6. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm đi vào tâm thái tích cực, nhận ra là con đã tới một điểm tốt lành rồi.

Hilarion, thày ban cho con
Quả trái tuyệt vời chân lý tối thượng.
Hilarion, căng thẳng giảm xuống
Khi con nhả hết tham vọng vấn vương.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

4.7. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm là không có gì trên trái đất có thể ngăn cản con tiếp tục thăng vượt chính mình và vươn lên các tầng tâm thức cao hơn.

Hilarion, thông sạch luân xa,
Nỗi sợ sâu nhất, con đã buông xả.
Hilarion, con luôn thật thà,
Sự thật giải thoát con hằng thiết tha.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

4.8. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm là các thày muốn con vươn lên các tầng tâm thức cao hơn và các thày đã hiến dâng cuộc đời mình để giúp con hoàn thành việc này.

Hilarion, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Hilarion, giữ con thực lòng,
Để con hợp nhất với thày bên trong.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

4.9. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm là các thày muốn con vươn lên tầng tâm thức mà các thày đã đạt tới khi thăng thiên và sau đó lên cao hơn nữa như các thày đã làm.

Hilarion, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Viễn quan Thượng đế chúng con rải truyền.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.