Chuẩn bị cho kiếp đầu thai tới

Hỏi: Trước khi đầu thai hay tái đầu thai, liệu một linh hồn có ý niệm gì chăng về ngoại hình vật lý của mình, về các hạn chế tâm lý hay tình trạng bệnh tật của thân xác sẽ được sử dụng? Có phải Hội đồng Nghiệp quả cung cấp các thông tin này hay chính linh hồn có trực giác về điều đó?


Trả lời của chân sư thăng thiên Mẹ Mary qua trung gian Kim Michaels, nhân Webinar 2021 cho nước Nga. Đăng ngày 30/5/2021.

Rõ ràng là khi con lập ra Sứ vụ Thiêng liêng của con và chuẩn bị đầu thai trong kiếp sau đó, con được các chân sư thăng thiên đang làm việc với con đưa ra lời khuyên nhủ. Thật ra trong hầu hết các trường hợp, các vị ấy không phải là Hội đồng Nghiệp quả mà là các chân sư thăng thiên đang làm việc chặt chẽ nhất với địa cầu.

Trong nhiều trường hợp, con có sự chọn lựa giữa nhiều hơn là một xác thân. Trong một số trường hợp, con chỉ có một xác thân để chọn. Nhưng khi con chuẩn bị đầu thai và con đã chọn con muốn đầu thai trong hoàn cảnh nào, thì tất nhiên con sẽ tìm hiểu lịch sử gia đình đó là gì, thân xác của gia đình đó trông như thế nào hay có thể mang những bệnh tật nào, những tình trạng tâm lý nào được truyền lại trong gia đình, trong nền văn hóa, trong dân tộc đó, vân vân.

Đúng, con có một nhận thức nào đó về tiến trình này. Mức độ nhận thức của con tùy thuộc vào trình độ tâm thức, vào mức độ trưởng thành tâm linh của con. Rõ ràng là có những người ở mức tâm thức thấp, và ngay cả khi họ ở ngoài xác thân thì họ cũng không có khả năng cộng tác với các chân sư thăng thiên. Một số thì hoàn toàn không thể làm việc với các chân sư, và đối với một số khác nữa, cách chúng tôi có thể giúp đỡ họ bị giới hạn trong một vài chọn lựa ít ỏi. Những người như vậy không nhận thức nhiều lắm về những gì sắp sửa xảy ra. Nhưng tâm thức của con càng cao thì sự nhận biết của con về tiến trình này sẽ càng nhiều. Và con càng có thể chuẩn bị nhiều hơn, để con có thể ứng phó với hoàn cảnh của con một cách tối ưu và tiến bộ nhiều nhất trong hoàn cảnh nơi con sẽ đầu thai.