Giải đáp câu hỏi về Các vấn đề thế giới / Hoa kỳ

Xin quý vị bấm vào tựa bài để đọc toàn bài.

 • Người da đen cần thăng vượt một số thái độ và niềm tin về chính mình
  Con không được sinh tạo là người da trắng hay người da đen, mà con được sinh tạo là những con người tâm linh, những sinh thể tâm linh.
 • Đền bù cho con cháu người nô lệ
  Con sẽ không thực sự giải thoát khỏi sự xâm hại cho đến khi con hoàn toàn tha thứ cho kẻ đã xâm hại con, tha thứ cho cách con đã phản ứng lại sự xâm hại đó như thế nào.
 • Phong trào Black Lives Matter
  Trong phong trào Black Lives Matter có một khía cạnh chính đáng, ôn hòa rất cần thiết, và kỳ thực khía cạnh này đã nhận được nguồn cảm hứng từ các chân sư thăng thiên đang làm việc với một vài cá nhân.
 • Phong trào QAnon
  Con không thể ngồi đó và cho phép hào quang của mình bị thấm đẫm những năng lượng sợ hãi đó mà đồng thời vẫn bước theo con đường dẫn đến quả vị Ki-tô.
 • Duy trì hay phá vỡ vòng xoắn bạo động trong xã hội
  Làm sao con có thể phá vỡ vòng xoắn nghiệp quả? Vòng xoắn sẽ tiếp tục hoài cho tới khi một bên lấy quyết định đáp ứng lại bạo động bằng bất bạo động.