14 | Thỉnh cầu Minh triết Thiêng liêng vượt quá tâm đường thẳng (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi thày Lanto hãy giúp con thực sự thấy những giới hạn của tâm đường thẳng và trải nghiệm thực tại vượt quá tâm đường thẳng, kể cả sự hợp nhất với thày và …

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Lanto, con buông bỏ ảo tưởng coi minh triết như một loại kiến thức hữu hạn, một cái gì có thể được diễn tả bằng ngôn từ, hay bằng ngôn ngữ khoa học tỷ dụ như toán học.

Chân sư Lanto, trí tuệ vô giá,
Phơi bày trong con dối gian tự ngã.
Chân sư Lanto, ý chí muốn Là,
Giúp con chinh phục điều ngự cái ta.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

1.2. Lanto, con sẵn lòng trải nghiệm là không có minh triết tối thượng ngoại trừ cái một, chính là tâm thức của đấng Sáng tạo. Con thấy là minh triết không thể bị giam hãm trong ngôn từ hay những cách biểu hiện khác được dùng trên trái đất.

Chân sư Lanto, cân bằng tất cả,
Minh triết quân bình, con nguyện thiết tha.
Chân sư Lanto, giúp con đi tìm,
Cân bằng là thế: Chìa khóa Hoàng kim.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

1.3. Lanto, con buông bỏ cố gắng khám phá, tạo sinh hay quy định một hình thức kiến thức tối thượng, hiểu biết tối thượng, minh triết tối thượng. Con buông bỏ ảo tưởng cho rằng mục đích của một giáo lý tâm linh là đem lại cho con một hình thức minh triết tối thượng.

Chân sư Lanto, từ cõi bên Trên,
Xin thày rải xuống tình thương phân biện,
Chân sư Lanto, yêu không mù quáng
Thì mới tìm được Thượng đế minh quang. 

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

1.4. Lanto, con buông bỏ tư duy nghĩ rằng vị đạo sư của con, tổ chức tâm linh của con, giáo lý tâm linh của con có minh triết cao nhất, hiểu biết cao nhất, sự diễn tả cao nhất về sự vận hành của thế giới và cõi tâm linh.

Chân sư Lanto, con biết chắc rằng
Làm chiên Ki-tô giữ ý sạch trong,
Chân sư Lanto, con sẽ vượt thăng,
Gia tốc đúng là người bạn chí thân.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

1.5. Lanto, con thấy mục đích của các chân sư thăng thiên không phải là cho con người một kiến thức tối thượng có thể trả lời mọi câu hỏi của họ. Mục đích là cho con người một con đường tu giản dị giúp họ từng bước một nâng cao tâm thức của họ.

Chân sư Lanto, chúng con viên mãn,
Chẳng còn phân rẽ nào trong tâm hồn,
Chân sư Lanto, ngọn lửa hàn gắn,
Nhân danh của thày mọi sự bình quân.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

1.6. Lanto, con nhận ra là có những câu hỏi mà tâm đường thẳng lý luận không thể trả lời, bởi vì tâm này có thể đưa ra lập luận bênh vực hay phản bác bất cứ điểm gì. Con thấy là trong tư duy nhị nguyên mọi lập luận đều tương đối, do đó không có một lập luận chung cuộc.

Chân sư Lanto, phụng sự nhân sinh,
Khi con vượt hết xung đột bên trong,
Chân sư Lanto, thày đem hoà bình
Trải xuống cho người ước ao thực sống.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

1.7. Lanto, thay vì tranh cãi ở tầng mức của tâm đường thẳng, phàm phu, lý luận, con sẽ chú tâm vào việc nâng cao tâm thức của con. Sau đó con sẽ có thể  bắt đầu có được minh triết thật sự, và trả lời những câu hỏi mà tâm đường thẳng không giải quyết được.

Chân sư Lanto, tự do được Là,
Trong sự sáng tạo luôn luôn cân xứng,
Chân sư Lanto, chúng con sử dụng
Cân bằng mở khóa cho tim vui mừng.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

1.8. Lanto, con nhận ra là không có gì tối thượng trên trái đất, cho dù đó là giáo lý của Phật hay giáo lý của Giê-su hay giáo lý của Vệ đà hay bất kỳ giáo lý tâm linh nào khác. Bởi vì tâm đường thẳng có thể lấy bất kỳ giáo lý tâm linh nào và đưa ra nhiều cách diễn giải và lập luận khác nhau.

Chân sư Lanto, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Lanto, chúng con cất cánh,
Trong tia sáng rực ngọn lửa ba nhánh.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

1.9. Lanto, con nhận ra là một giáo lý tâm linh chân chính không có mục đích xác chứng những diễn giải của con người ở tầng tâm thức nào đó, mà là nâng tâm thức của họ lên cao hơn và vượt quá tầng tâm thức hiện tại của họ.

Lanto yêu dấu, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế chúng con rải truyền.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

Phần 2

2.1. Lanto, con nhận ra là giáo lý tối thượng cho trái đất là giáo lý chỉ dạy cách vượt thăng những tầng tâm thức có mặt trên trái đất, để giúp con vươn lên những tầng tâm thức cao nhất có thể có trên trái đất.

Chân sư Lanto, trí tuệ vô giá,
Phơi bày trong con dối gian tự ngã.
Chân sư Lanto, ý chí muốn Là,
Giúp con chinh phục điều ngự cái ta.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

2.2. Lanto, con buông bỏ ảo tưởng cho rằng có một giáo lý tối thượng sẽ đem lại kết quả một cách máy móc. Con buông bỏ ý nghĩ là nếu con có giáo lý tối thượng, thì khi con học hỏi giáo lý này chắc chắn con phải đạt được tầng tâm thức tối thượng và sẽ giác ngộ, thăng thiên.

Chân sư Lanto, cân bằng tất cả,
Minh triết quân bình, con nguyện thiết tha.
Chân sư Lanto, giúp con đi tìm,
Cân bằng là thế: Chìa khóa Hoàng kim.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

2.3. Lanto, con chấp nhận mục đích của giáo lý là xoay chuyển tâm thức con lên cao, không phải là xoay chuyển hiểu biết của con lên cao. Con thấy là hiểu biết không tương đương với tầng mức nhận biết.

Chân sư Lanto, từ cõi bên Trên,
Xin thày rải xuống tình thương phân biện,
Chân sư Lanto, yêu không mù quáng
Thì mới tìm được Thượng đế minh quang. 

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

2.4. Lanto, con thấy sự khác biệt giữa việc hiểu một giáo lý bên ngoài với việc thể nhập giáo lý qua đó con nâng cao tâm thức của mình. Hiểu một giáo lý khác với nâng cao tâm thức vì hiểu có nghĩa là quan sát từ bên ngoài.

Chân sư Lanto, con biết chắc rằng
Làm chiên Ki-tô giữ ý sạch trong,
Chân sư Lanto, con sẽ vượt thăng,
Gia tốc đúng là người bạn chí thân.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

2.5. Lanto, con ngưng tìm cách hiểu một chân sư thăng thiên như thế nào, nghĩ rằng nếu con hiểu thày Lanto thì con sẽ nối kết với thày. Con chấp nhận điều này không thể làm được.

Chân sư Lanto, chúng con viên mãn,
Chẳng còn phân rẽ nào trong tâm hồn,
Chân sư Lanto, ngọn lửa hàn gắn,
Nhân danh của thày mọi sự bình quân.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

2.6. Lanto, con thấy là con không thể nối kết với thày Lanto và Minh triết của Tia thứ Hai nếu con nghĩ đây là điều con có thể nắm bắt bằng trí năng, điều con thấy bên ngoài con, một hiểu biết mà con phải đạt được.

Chân sư Lanto, phụng sự nhân sinh,
Khi con vượt hết xung đột bên trong,
Chân sư Lanto, thày đem hoà bình
Trải xuống cho người ước ao thực sống.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

2.7. Lanto, con chấp nhận là con rốt cuộc sẽ nối kết được khi con tới điểm nhận ra là không có khoảng cách. Con sẵn lòng trải nghiệm là không có khoảng cách.

Chân sư Lanto, tự do được Là,
Trong sự sáng tạo luôn luôn cân xứng,
Chân sư Lanto, chúng con sử dụng
Cân bằng mở khóa cho tim vui mừng.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

2.8. Lanto, con sẽ không cố gắng hiểu thày, vì dù con hiểu thày rõ tới đâu bằng trí năng, con sẽ vẫn không nối kết được với thày.

Chân sư Lanto, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Lanto, chúng con cất cánh,
Trong tia sáng rực ngọn lửa ba nhánh.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

2.9. Lanto, con buông bỏ ảo tưởng cho rằng thày càng ở xa, con càng cần nhiều nỗ lực để hiểu thày, thì con càng cao trội hơn nếu con có thể hiểu vị thày ở xa tít đó.

Lanto yêu dấu, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế chúng con rải truyền.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

Phần 3

3.1. Lanto, con buông bỏ ý nghĩ thày đang lẩn trốn trong một quyển sách hay kinh điển nào đó. Con buông bỏ trò chơi tìm cầu cái ưu việt của trí năng. Thay vào đó, con tìm cầu sự giản dị của trải nghiệm.

Chân sư Lanto, trí tuệ vô giá,
Phơi bày trong con dối gian tự ngã.
Chân sư Lanto, ý chí muốn Là,
Giúp con chinh phục điều ngự cái ta.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

3.2. Lanto, con sẵn lòng trải nghiệm minh triết là một Hiện diện. Con chỉ có thể trải nghiệm Hiện diện. Con không thể hiểu Hiện diện. Con không thể hiểu Hiện diện TA LÀ của con, con chỉ có thể trải nghiệm Hiện diện.

Chân sư Lanto, cân bằng tất cả,
Minh triết quân bình, con nguyện thiết tha.
Chân sư Lanto, giúp con đi tìm,
Cân bằng là thế: Chìa khóa Hoàng kim.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

3.3. Lanto, con sẵn lòng trải nghiệm là khi con truy tìm nguồn gốc của mình, thì đầu tiên hết con tìm thấy cái Ta Biết của con vượt quá cái ta vỏ ngoài, sau đó con tới Hiện diện TA LÀ của con là một nối dài của các chân sư thăng thiên, nối kết trở lên tới tận đấng Sáng tạo.

Chân sư Lanto, từ cõi bên Trên,
Xin thày rải xuống tình thương phân biện,
Chân sư Lanto, yêu không mù quáng
Thì mới tìm được Thượng đế minh quang. 

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

3.4. Lanto, con buông bỏ ảo tưởng là mục đích của Bát chánh đạo là đạt tới một trạng thái vô ngã bằng cách buông bỏ tất cả mọi ngã. Con buông bỏ ảo tưởng cho rằng mục đích của con đường tâm linh là trừ tiệt cái ta.

Chân sư Lanto, con biết chắc rằng
Làm chiên Ki-tô giữ ý sạch trong,
Chân sư Lanto, con sẽ vượt thăng,
Gia tốc đúng là người bạn chí thân.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

3.5. Lanto, con buông bỏ ngã tách biệt, cái tự ngã sinh ra từ tâm thức nhị nguyên. Con sẵn lòng trải nghiệm con là một nối dài của Hiện diện TA LÀ của con, và Hiện diện TA LÀ của con có một cá tính. Con được sinh ra để mở rộng cái ta đó và trở nên hơn nữa.

Chân sư Lanto, chúng con viên mãn,
Chẳng còn phân rẽ nào trong tâm hồn,
Chân sư Lanto, ngọn lửa hàn gắn,
Nhân danh của thày mọi sự bình quân.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

3.6. Lanto, con buông bỏ ảo tưởng cho rằng mục đích của con đường tâm linh là đạt trạng thái vô ngã nơi con thật sự không hiện hữu. Thay vào đó, con sẵn lòng tách mình ra khỏi ngã vỏ ngoài và khám phá Hiện diện TA LÀ của con và cá tính của nó.

Chân sư Lanto, phụng sự nhân sinh,
Khi con vượt hết xung đột bên trong,
Chân sư Lanto, thày đem hoà bình
Trải xuống cho người ước ao thực sống.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

3.7. Lanto, con buông bỏ mọi dây trói con vào quái vật tập thể của trạng thái trống không, trạng thái vô ngã. Con buông bỏ ý muốn nâng cao bản ngã của con lên một địa vị tối thượng. Con buông bỏ trạng thái vô ngã, khuynh hướng chối bỏ có một cái ngã và đi vào chốn vô ngã khi nghĩ rằng mình không có ngã.

Chân sư Lanto, tự do được Là,
Trong sự sáng tạo luôn luôn cân xứng,
Chân sư Lanto, chúng con sử dụng
Cân bằng mở khóa cho tim vui mừng.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

3.8. Lanto, con sẵn lòng trải nghiệm con là một người đồng-sáng tạo. Con không được tạo ra để hiện thân trên một hành tinh như trái đất và trải qua nhiều ngàn kiếp đầu thai để rồi một ngày kia tan biến vào cái hư không mà từ đó con đi ra.

Chân sư Lanto, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Lanto, chúng con cất cánh,
Trong tia sáng rực ngọn lửa ba nhánh.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

3.9. Lanto, con sẵn lòng trải nghiệm là mục đích của sự sáng tạo là tự thăng vượt, thăng vượt vô hạn định, mãi mãi, liên tục. Con sẵn lòng tiếp tục vượt thăng, để thày có thể đưa con vượt quá tầng tâm thức của trái đất và con có thể trải nghiệm một dạng minh triết vô vàn cao hơn, không thể trao truyền trên trái đất.

Lanto yêu dấu, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế chúng con rải truyền.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

Phần 4

4.1. Lanto, con buông bỏ ảo tưởng cho rằng chỉ có Brahman là thực và do đó, con như là một cái ta, con không thực. Con thấy là cái ta tách biệt không thực và do đó để đạt được bất nhị, con phải khắc phục cái ta vì cái ta tách biệt chỉ có thể là nhị nguyên.

Chân sư Lanto, trí tuệ vô giá,
Phơi bày trong con dối gian tự ngã.
Chân sư Lanto, ý chí muốn Là,
Giúp con chinh phục điều ngự cái ta.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

4.2. Lanto, con sẵn lòng trải nghiệm là thế gian không phải là một ảo tưởng vì nó đến từ đấng Sáng tạo. Thế gian là Brahman biểu hiện chính mình như thế gian. Làm sao khi Brahman biểu hiện chính mình như hình tướng lại tạo ra ảo tưởng, khi chỉ có Brahman là thực? Thế gian cũng là Brahman, vậy ảo tưởng ở đâu?

Chân sư Lanto, cân bằng tất cả,
Minh triết quân bình, con nguyện thiết tha.
Chân sư Lanto, giúp con đi tìm,
Cân bằng là thế: Chìa khóa Hoàng kim.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

4.3. Lanto, con thấy ảo tưởng cho rằng thế gian tách biệt khỏi Brahman. Thế gian được tạo ra từ các sinh thể thăng thiên biết và trải nghiệm họ là những nối dài của Bản thể của đấng Sáng tạo.

Chân sư Lanto, từ cõi bên Trên,
Xin thày rải xuống tình thương phân biện,
Chân sư Lanto, yêu không mù quáng
Thì mới tìm được Thượng đế minh quang. 

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

4.4. Lanto, con thấy là không có ảo tưởng trong tâm đấng Sáng tạo. Ảo tưởng chỉ có trong tâm tách biệt khỏi nguồn cội của nó. Con thấy là sự phân chia không phải là nhị nguyên. Nhị nguyên không ở trong thế giới hình tướng. Nhị nguyên chỉ có ở trong tâm, tâm tách biệt, tâm thấy mình tách biệt.

Chân sư Lanto, con biết chắc rằng
Làm chiên Ki-tô giữ ý sạch trong,
Chân sư Lanto, con sẽ vượt thăng,
Gia tốc đúng là người bạn chí thân.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

4.5. Lanto, con thấy là con không khắc phục tâm tách biệt bằng cách đi vào trạng thái vô ngã. Con khắc phục nó bằng cách khắc phục ảo tưởng rằng con có thể là một ngã tách biệt, tách biệt khỏi tâm một.

Chân sư Lanto, chúng con viên mãn,
Chẳng còn phân rẽ nào trong tâm hồn,
Chân sư Lanto, ngọn lửa hàn gắn,
Nhân danh của thày mọi sự bình quân.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

4.6. Lanto, con thấy là khi con khắc phục sự đồng hóa với ngã tách biệt, thì con không tan biến mất, con không đi vào vô ngã. Con khám phá Hiện diện TA LÀ của con và chuỗi cấp bậc đi lần tới đấng Sáng tạo.

Chân sư Lanto, phụng sự nhân sinh,
Khi con vượt hết xung đột bên trong,
Chân sư Lanto, thày đem hoà bình
Trải xuống cho người ước ao thực sống.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

4.7. Lanto, con sẵn lòng trải nghiệm con không trở về đấng Sáng tạo bằng cách tan biến và trở thành số không. Con trở về đấng Sáng tạo bằng cách trở thành tất cả những gì đấng Sáng tạo là, đạt được tâm thức của đấng Sáng tạo.

Chân sư Lanto, tự do được Là,
Trong sự sáng tạo luôn luôn cân xứng,
Chân sư Lanto, chúng con sử dụng
Cân bằng mở khóa cho tim vui mừng.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

4.8. Lanto, con sẵn lòng tham gia hành trình trở về nguồn cội của con. Con thấy nguồn cội của con không phải là hư không. Nguồn cội của con là đấng Sáng tạo, và đấng Sáng tạo muốn con đi trên hành trình trở về này một cách ý thức, đạt được những tầng nhận biết và ý niệm bản ngã càng ngày càng cao hơn. Con nhận chân mọi tầng cấp của tạo vật của đấng Sáng tạo và góp phần đồng-sáng tạo nó.

Chân sư Lanto, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Lanto, chúng con cất cánh,
Trong tia sáng rực ngọn lửa ba nhánh.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

4.9. Lanto, con sẵn lòng trải nghiệm Hiện diện của thày. Con sẵn lòng nhìn với tâm không thành kiến, nhìn với sơ tâm, nhìn với tâm trẻ thơ. Con muốn trải nghiệm Hiện diện của Minh triết, và con biết thày đang ở ngay đây.

Lanto yêu dấu, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế chúng con rải truyền.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.