16 | Thỉnh cầu tâm thức Ki-tô (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, con kêu gọi Giê-su Ki-tô hãy giúp con khắc phục các ngã tách biệt đang ngăn cản con chấp nhận và trải nghiệm con đã là tâm thức Ki-tô rồi, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm thày là vị thày dễ kết nối nhất, vì thày là đại diện của tâm thức Ki-tô cho mọi người trên trái đất.

Ôi Giê-su, ôi bào huynh chân phước,
đường thày vạch, giờ đây con đang bước,
tấm gương thày ngời sáng chúng con soi,
con đi theo tiếng thày đang thầm gọi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.2. Giê-su, con sẵn lòng trải ngiệm tâm thức Ki-tô là tâm thức hoàn vũ, tâm thức một, thống nhất, hợp nhất mà từ đó mọi thứ được tạo thành.

Ôi Giê-su, cho nội giác mở cửa,
tự ngã này chỉ muốn nó đúng thôi,
nhưng con quyết không để cho thế nữa,
mà chỉ muốn hợp nhất với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.3. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm tâm thức Ki-tô ở trong mọi thứ và mọi người. Bất cứ con ở đâu trên trái đất, cho dù hành tinh và địa phương nơi con ở có dày đặc đến đâu, cho dù tâm thức của con có thấp đến đâu, thì con vẫn đắm chìm trong tâm thức Ki-tô.

Ôi Giê-su, bây giờ con thấy rõ,
đây Chìa khóa Hiểu biết của thày cho,
tâm Ki-tô con ôm lấy thật chặt,
để thày đổ tâm con đầy chất ngất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.4. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm thày luôn luôn ở sát bên con, thày ở bên con khắp mọi nơi và bất cứ nơi nào con đang ở. Con muốn nhập một với tâm thức Ki-tô hoàn vũ để con cũng có thể là một biểu hiện cá nhân của tâm thức Ki-tô.

Ôi Giê-su, vạch trần rắn dối gian,
hãy phơi bày cái xà nơi con mắt,
trao phân biện Ki-tô để làm bạn,
và con sống vĩnh hằng trong Duy nhất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.5. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm là trong tâm thức Ki-tô, không có ai “đặc biệt” cả, vì mọi sinh thể đều xuất phát từ tâm một của tâm thức Ki-tô và tâm của đấng Sáng tạo. Nếu tất cả mọi sinh thể đều xuất phát từ Bản thể của đấng Sáng tạo, thì làm sao bất cứ sinh thể nào lại có thể đặc biệt?

Ôi Giê-su, con hiền lành như vậy,
con quay mặt cho họ tát má kia,
họ buộc tội rồi tấn công xăm xỉa,
con rút vào thâm sâu hiệp cùng thày.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.6. Giê-su, con buông bỏ ảo tưởng là con đặc biệt, con đứng trên luật lệ của con người, đứng trên luật của Thượng đế, và con có thể dẹp các luật này sang một bên, làm bất cứ gì con muốn mà không phải chịu hậu quả.

Ôi Giê-su, ngã này cho nó tiệt,
con đã bỏ mọi dây nhợ cuộc đời,
mặc người chết đi chôn những vật chết,
con xin chọn sánh bước với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.7. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm là thày ở đây để nâng mọi người vào Vương quốc của Thượng đế, đúng thực là trạng thái tâm thức khi con trải nghiệm Ki-tô bên trong mình, và con chấp nhận con là Ki-tô đang hiện thân trên trái đất.

Ôi Giê-su, hãy giúp con bay vượt,
khi ác quỷ thử thách tình bao la,
dạy cho con hư ảo ngã tách biệt,
ngã vô tướng, thày giúp con khám phá.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.8. Giê-su, con buông bỏ các hình ảnh mà Cơ đốc giáo đã phóng chiếu lên thày, một sinh thể tâm linh, vì con thấy các hình ảnh này ngăn cản không cho con kết nối với thày. Xin thày giúp con thấy các ngã tách biệt đang duy trì hình ảnh thày là người con duy nhất của Thượng đế và con là một tội đồ.

Ôi Giê-su, con thiết gì nữa đây,
con bỏ hết để bước theo chân thày,
mọi thử thách, con sẽ vượt hoài hoài,
để cùng thày, con ngơi nghỉ mãi mãi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.9. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm con là một phần nối dài của Bản thể đấng Sáng tạo, để con có thể khắc phục các ngã tách biệt và chấp nhận con xứng đáng kết nối với thày, con có khả năng kết nối với thày.

Ôi Giê-su, thày như ngọn lửa cháy,
tim con chảy, hòa với tim của thày,
trong trái tim, lý trí, cả tâm hồn,
yêu Thượng đế là lẽ sống của con.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

Phần 2

2.1. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm là nếu không có tâm thức Ki-tô, thì không có cá nhân nào được tạo thành, hay nói đúng hơn, được sinh ra. Người Con duy nhất được sinh ra từ đức Cha là tâm thức Ki-tô.

Ôi Giê-su, ôi bào huynh chân phước,
đường thày vạch, giờ đây con đang bước,
tấm gương thày ngời sáng chúng con soi,
con đi theo tiếng thày đang thầm gọi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.2. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm con được sinh ra từ Thượng đế, con xuất phát từ tâm thức Ki-tô. Con được tạo ra từ tâm thức Ki-tô, vì nếu không thì làm sao con có thể có tự nhận biết?

Ôi Giê-su, cho nội giác mở cửa,
tự ngã này chỉ muốn nó đúng thôi,
nhưng con quyết không để cho thế nữa,
mà chỉ muốn hợp nhất với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.3. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm là chỉ có tâm thức Ki-tô mới có tự nhận biết, do đó con đã xuất phát từ tâm Ki-tô rồi, con là tâm Ki-tô, con đã kết nối với tâm Ki-tô, con là một với tâm Ki-tô.

Ôi Giê-su, bây giờ con thấy rõ,
đây Chìa khóa Hiểu biết của thày cho,
tâm Ki-tô con ôm lấy thật chặt,
để thày đổ tâm con đầy chất ngất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.4. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm con là tâm thức Ki-tô, vì không có gì ngoài nó. Bất kể các hình tướng mà con thấy trong thế giới hình tướng, thì đằng sau mọi hình tướng, bên trong mọi hình tướng, là tâm thức Ki-tô.

Ôi Giê-su, vạch trần rắn dối gian,
hãy phơi bày cái xà nơi con mắt,
trao phân biện Ki-tô để làm bạn,
và con sống vĩnh hằng trong Duy nhất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.5. Giê-su, con sẵn lòng nhận ra là cái Ta Biết của con không phải là các ngã tách biệt, không phải là tự ngã, không phải là nhân cách vỏ ngoài.

Ôi Giê-su, con hiền lành như vậy,
con quay mặt cho họ tát má kia,
họ buộc tội rồi tấn công xăm xỉa,
con rút vào thâm sâu hiệp cùng thày.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.6. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm con là nhận biết thuần khiết. Nhận biết thuần khiết là tâm thức Ki-tô vì không có nhận biết nào ngoài tâm thức Ki-tô.

Ôi Giê-su, ngã này cho nó tiệt,
con đã bỏ mọi dây nhợ cuộc đời,
mặc người chết đi chôn những vật chết,
con xin chọn sánh bước với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.7. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm con đã là tâm thức Ki-tô rồi. Cái Ta Biết là tâm thức Ki-tô. Con có thể chưa là Ki-tô, nhưng con là tâm thức Ki-tô.

Ôi Giê-su, hãy giúp con bay vượt,
khi ác quỷ thử thách tình bao la,
dạy cho con hư ảo ngã tách biệt,
ngã vô tướng, thày giúp con khám phá.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.8. Giê-su, con sẵn lòng tiến tới chỗ con có thể chấp nhận con là Ki-tô, con là Ki-tô Hằng sống đang hiện thân trong cõi vật lý, và con ở đây để là cánh cửa mở cho Hiện diện TA LÀ của con, cho các chân sư thăng thiên, cho dòng chảy của Thánh linh chảy xuyên qua con.

Ôi Giê-su, con thiết gì nữa đây,
con bỏ hết để bước theo chân thày,
mọi thử thách, con sẽ vượt hoài hoài,
để cùng thày, con ngơi nghỉ mãi mãi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.9. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm là trong cái một, con không mất đi ý niệm bản ngã của con, cá tính của con, vì con điều khiển dòng chảy đó, và con có thể càng ngày càng trung hòa hơn trong việc điều khiển dòng chảy.

Ôi Giê-su, thày như ngọn lửa cháy,
tim con chảy, hòa với tim của thày,
trong trái tim, lý trí, cả tâm hồn,
yêu Thượng đế là lẽ sống của con.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

Phần 3

3.1. Giê-su, con sẵn lòng trở nên trung hòa để con không dính mắc vào kết quả đặc trưng mà con muốn dòng chảy qua con phải tạo ra.

Ôi Giê-su, ôi bào huynh chân phước,
đường thày vạch, giờ đây con đang bước,
tấm gương thày ngời sáng chúng con soi,
con đi theo tiếng thày đang thầm gọi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.2. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm vui hưởng Thánh linh tuôn chảy xuyên qua con, đi vào thế gian và tạo ra bất cứ kết quả nào mà nó tạo ra.

Ôi Giê-su, cho nội giác mở cửa,
tự ngã này chỉ muốn nó đúng thôi,
nhưng con quyết không để cho thế nữa,
mà chỉ muốn hợp nhất với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.3. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm tầng cao hơn của quả vị Ki-tô cá nhân, là Ki-tô hành động, khi con là cánh cửa mở cho dòng chảy.

Ôi Giê-su, bây giờ con thấy rõ,
đây Chìa khóa Hiểu biết của thày cho,
tâm Ki-tô con ôm lấy thật chặt,
để thày đổ tâm con đầy chất ngất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.4. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm con là nhân chứng của dòng chảy, vì con nhận ra: “Tự tôi, cái tôi vỏ ngoài, không làm được gì cả”.

Ôi Giê-su, vạch trần rắn dối gian,
hãy phơi bày cái xà nơi con mắt,
trao phân biện Ki-tô để làm bạn,
và con sống vĩnh hằng trong Duy nhất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.5. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm là cái Ta Biết của con không làm được gì vì dòng chảy xuất phát từ trên Cao và nó chỉ chảy xuyên qua con mà thôi.

Ôi Giê-su, con hiền lành như vậy,
con quay mặt cho họ tát má kia,
họ buộc tội rồi tấn công xăm xỉa,
con rút vào thâm sâu hiệp cùng thày.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.6. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm là nó chảy xuyên qua con vì con là tâm thức Ki-tô, và con là trụ điểm trong thế gian này để tâm thức Ki-tô chảy xuyên qua.

Ôi Giê-su, ngã này cho nó tiệt,
con đã bỏ mọi dây nhợ cuộc đời,
mặc người chết đi chôn những vật chết,
con xin chọn sánh bước với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.7. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm con không trở thành một cái gì mà con không đang là. Vì khi tâm thức Ki-tô ở trong tất cả mọi sự, và không có gì được tạo thành ngoài tâm thức Ki-tô, thì làm sao con có thể trở thành Ki-tô? Làm sao con chưa là Ki-tô rồi? Làm sao con có thể đã từng tách biệt khỏi cái ở khắp nơi và trong mọi sự?

Ôi Giê-su, hãy giúp con bay vượt,
khi ác quỷ thử thách tình bao la,
dạy cho con hư ảo ngã tách biệt,
ngã vô tướng, thày giúp con khám phá.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.8. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm vấn đề không phải là vượt qua một khoảng cách, trải qua một thay đổi. Vấn đề là thức tỉnh khỏi ảo tưởng cho rằng có khoảng cách, để tới điểm nhận ra con đã là, con lúc nào cũng đã là, tâm thức Ki-tô.

Ôi Giê-su, con thiết gì nữa đây,
con bỏ hết để bước theo chân thày,
mọi thử thách, con sẽ vượt hoài hoài,
để cùng thày, con ngơi nghỉ mãi mãi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.9. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm nhận biết rằng điều con cần thực hiện là khắc phục ảo tưởng tách biệt, ảo tưởng là con đã từng tách rời, vì tách biệt là một ảo tưởng.

Ôi Giê-su, thày như ngọn lửa cháy,
tim con chảy, hòa với tim của thày,
trong trái tim, lý trí, cả tâm hồn,
yêu Thượng đế là lẽ sống của con.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

Phần 4

4.1. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm là không có tách biệt trong thực tại. Không thể nào có, không bao giờ từng có. Tách biệt là một ảo tưởng chỉ có thể có mặt trong tâm có một phin lọc che giấu cái Một bên dưới mọi sự sống.

Ôi Giê-su, ôi bào huynh chân phước,
đường thày vạch, giờ đây con đang bước,
tấm gương thày ngời sáng chúng con soi,
con đi theo tiếng thày đang thầm gọi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.2. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm là Ki-tô không bao giờ tuân phục bất cứ gì trên trái đất. Con sẵn lòng đứng lên không tuân phục bất cứ sự độc tài nào và để họ làm bất cứ gì họ muốn tới con, và qua đó họ sẽ phải nhận sự phán xử của Ki-tô.

Ôi Giê-su, cho nội giác mở cửa,
tự ngã này chỉ muốn nó đúng thôi,
nhưng con quyết không để cho thế nữa,
mà chỉ muốn hợp nhất với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.3. Giê-su, con sẵn lòng chứng minh cho mọi người thấy là ta có thể đứng lên chống những người đang là các lực phản-Ki-tô và tìm cách đàn áp con người.

Ôi Giê-su, bây giờ con thấy rõ,
đây Chìa khóa Hiểu biết của thày cho,
tâm Ki-tô con ôm lấy thật chặt,
để thày đổ tâm con đầy chất ngất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.4. Giê-su, con buông bỏ mọi ảo tưởng do sa nhân tạo ra với mục đích khiến con chối bỏ con xứng đáng là Ki-tô, chối bỏ con đã là Ki-tô rồi và con xứng đáng biểu lộ Ki-tô trên thế gian này.

Ôi Giê-su, vạch trần rắn dối gian,
hãy phơi bày cái xà nơi con mắt,
trao phân biện Ki-tô để làm bạn,
và con sống vĩnh hằng trong Duy nhất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.5. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm với lên những tầng bản sắc càng ngày càng cao hơn, cho tới khi con tới ý niệm con là một với tâm Ki-tô, con là một với mọi sự sống. Con buông bỏ ảo tưởng tách biệt, ảo tưởng mình là một cái ta bé nhỏ bị gò bó trong một khu vực địa phương rất eo hẹp trên hành tinh này.

Ôi Giê-su, con hiền lành như vậy,
con quay mặt cho họ tát má kia,
họ buộc tội rồi tấn công xăm xỉa,
con rút vào thâm sâu hiệp cùng thày.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.6. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm sự kết nối với tâm thức Ki-tô là cái Một của mọi sự sống. Con sẵn lòng chứng minh điều này để mọi người có thể thấy là có chọn lựa khác.

Ôi Giê-su, ngã này cho nó tiệt,
con đã bỏ mọi dây nhợ cuộc đời,
mặc người chết đi chôn những vật chết,
con xin chọn sánh bước với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.7. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm con là Ki-tô, và đó là lý do vì sao con có thể trải nghiệm là một với thày. Vì con trải nghiệm Ki-tô trong Vương quốc Thượng đế bên trong con.

Ôi Giê-su, hãy giúp con bay vượt,
khi ác quỷ thử thách tình bao la,
dạy cho con hư ảo ngã tách biệt,
ngã vô tướng, thày giúp con khám phá.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.8. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm niềm vui mà thày LÀ, niềm vui không phải là niềm vui nhân gian đối ngược với buồn khổ, mà là niềm vui Thiêng liêng không có đối ngược. Vì làm sao cái ở khắp mọi nơi lại có thể có đối ngược?

Ôi Giê-su, con thiết gì nữa đây,
con bỏ hết để bước theo chân thày,
mọi thử thách, con sẽ vượt hoài hoài,
để cùng thày, con ngơi nghỉ mãi mãi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.9. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm sự thực là Ki-tô không có đối ngược. Phản-Ki-tô không phải là đối ngược của Ki-tô, phản-Ki-tô là đối ngược của một ảo tưởng nhị nguyên khác, một hình ảnh nhị nguyên của Ki-tô. Đây là cái mà phản-Ki-tô có thể chống đối. Phản-Ki-tô không thể chống đối Ki-tô thực.

Ôi Giê-su, thày như ngọn lửa cháy,
tim con chảy, hòa với tim của thày,
trong trái tim, lý trí, cả tâm hồn,
yêu Thượng đế là lẽ sống của con.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.