7 | Con thỉnh cầu hợp nhất với thày Lanto (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Apollo và Lumina, Đại thiên thần Jophiel và Christine, và Chân sư Lanto yêu dấu, hãy giúp con vượt qua mọi xu hướng tranh luận khi con sử dụng minh triết như một vũ khí trong cuộc thập tự chinh để chứng thực tự ngã. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ mọi khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Chân sư Lanto và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

1. Con tẩy sạch minh triết giả khỏi bốn thể phàm 

1.1. Con đang thăng vượt sự lập trình của thế gian xem cuộc sống là một cuộc tranh tài. Con nhìn ra là khai ngộ trong Tia thứ Hai của minh triết không phải là cuộc tranh tài để chứng tỏ ai biết nhiều nhất, ai có lập luận hay nhất.

Apollo yêu dấu, trong tia sáng thứ hai,
Thày mở mắt con ra để con nhìn ngày mới,
Vượt lên trên khuôn đúc tư duy gây thảm bại,
Con nhìn thấu xuyên qua lừa lọc của nhị đối.

Apollo yêu dấu, màu Vàng Elohim,
Mắt con nay thấy được ánh rực sáng hoàng kim,
Từng trang vở minh triết thày giở cho con nhìn,
Không còn gì cũ nữa trên khắp mặt hành tinh.

1.2. Con đang thăng vượt trạng thái tâm thức tin rằng có một lập luận tối hậu, có một minh triết tối hậu, là tiêu chuẩn tối hậu mà tất cả mọi thứ đều phải được đo lường.

Apollo yêu dấu, trong ánh lửa con biết
Có dòng nước hằng chảy là dòng sông minh triết.
Kìa ý chí cao nhất nay con đã phát hiện,
Trầm mình trong dòng nước không bao giờ đứng yên.

Apollo yêu dấu, ánh sáng thày soi rõ
Tại sao chúng con lại hiện thân ở đây nhỉ,
Đây bầu cõi vũ trụ chúng con phải nâng cao,
Và cùng nhau hình thành mũi đầu của ngọn giáo.

1.3. Con đang thăng vượt trạng thái tâm thức tin rằng bất cứ gì không phù hợp với minh triết tối hậu đó đều sai lầm và cần bị phán xét. Và những ai tin vậy cũng phải bị phán xét, hay bị ép buộc phải chấp nhận minh triết hơn trội đó.

Apollo yêu dấu, vạch trần từng dối trá,
Từng sợi dây tự ngã, giờ đây con buông bỏ,
Và hiểu ra thật sự nhận thức là chìa khóa
Để vượt qua nhị đối cho nội tâm sáng tỏ.

Apollo yêu dấu, con nghe lời thày gọi,
Ở Đại sảnh Minh triết tiếng gọi dìu con tới
.
Phơi bày những lọc lừa đã khiến mình sa ngã,
Thày giúp con tìm lại duy nhất với tất cả.

1.4. Con đang thăng vượt tư duy học thuật cứ ham tranh luận và tranh luận, nhằm tiêu diệt về mặt tâm lý những ai không chấp nhận một dạng minh triết là hơn trội.

Apollo yêu dấu, trí tuệ thày sáng rỡ,
Trong hợp nhất với thày, rắn độc con chẳng sợ,
Cái đà trong con mắt, con nay thấy lồ lộ,
Thoát khỏi vùng nhị đối, con tìm được tự do.

Apollo yêu dấu, chúng con nâng viễn kiến
Và dõi nhìn trái đất bước vào tân kỷ nguyên.
Khi mắt thày soi rọi, con tình nguyện đứng đó,
Rồi bước khỏi mê cung với uy lực thày cho.

1.5. Con nhìn ra là cho dù một lời biện luận được xây dựng hay ho đến đâu, luôn luôn có cách dựng lên một lời phản biện đối lại. Con khát khao một cách quan hệ cao hơn với người khác, con khát khao nắm được một dạng minh triết cao hơn.

Apollo yêu dấu, trong tia sáng thứ hai,
Thày mở mắt con ra để con nhìn ngày mới,
Vượt lên trên khuôn đúc tư duy gây thảm bại,
Con nhìn thấu xuyên qua lừa lọc của nhị đối.

Apollo yêu dấu, màu Vàng Elohim,
Mắt con nay thấy được ánh rực sáng hoàng kim,
Từng trang vở minh triết thày giở cho con nhìn,
Không còn gì cũ nữa trên khắp mặt hành tinh.

1.6. Con muốn biết và trải nghiệm minh triết thuần khiết, các hình dạng kỷ hà lý tưởng đang được các chân sư của Tia thứ Hai truyền rải.

Apollo yêu dấu, trong ánh lửa con biết
Có dòng nước hằng chảy là dòng sông minh triết.
Kìa ý chí cao nhất nay con đã phát hiện,
Trầm mình trong dòng nước không bao giờ đứng yên.

Apollo yêu dấu, ánh sáng thày soi rõ
Tại sao chúng con lại hiện thân ở đây nhỉ,
Đây bầu cõi vũ trụ chúng con phải nâng cao,
Và cùng nhau hình thành mũi đầu của ngọn giáo.

1.7. Chân sư Lanto, xin thày giúp con làm sạch bản sắc thể của con cho không còn minh triết giả, để con không chặn nghẽn hay bóp méo minh triết kỷ hà thuần khiết được thày truyền rải, mà cho phép nó đi vào trí thể của con trong dạng thuần khiết.

Apollo yêu dấu, vạch trần từng dối trá,
Từng sợi dây tự ngã giờ đây con buông bỏ,
Và hiểu ra thật sự nhận thức là chìa khóa
Để vượt qua nhị đối cho nội tâm sáng tỏ.

Apollo yêu dấu, con nghe lời thày gọi,
Ở Đại sảnh Minh triết tiếng gọi dìu con tới
.
Phơi bày những lọc lừa đã khiến mình sa ngã,
Thày giúp con tìm lại duy nhất với tất cả.

1.8. Chân sư Lanto, xin thày giúp con làm sạch trí thể của con cho không còn minh triết giả, để con không chặn nghẽn hay bóp méo minh triết kỷ hà thuần khiết được thày truyền rải, mà cho phép nó đi vào cảm thể của con trong dạng thuần khiết.

Apollo yêu dấu, trí tuệ thày sáng rỡ,
Trong hợp nhất với thày, rắn độc con chẳng sợ,
Cái đà trong con mắt, con nay thấy lồ lộ,
Thoát khỏi vùng nhị đối, con tìm được tự do.

Apollo yêu dấu, chúng con nâng viễn kiến
Và dõi nhìn trái đất bước vào tân kỷ nguyên.
Khi mắt thày soi rọi, con tình nguyện đứng đó,
Rồi bước khỏi mê cung với uy lực thày cho.

1.9. Chân sư Lanto, xin thày giúp con làm sạch cảm thể của con cho không còn minh triết giả, để con không chặn nghẽn hay bóp méo minh triết kỷ hà thuần khiết được thày truyền rải, mà cho phép nó đi vào tâm ý thức của con trong dạng thuần khiết. Con muốn có khả năng vận chuyển xung lực minh triết qua cả bốn thể phàm, để tâm ý thức nắm bắt được xung lực thuần khiết.

Gia tốc tới Tỉnh Thức, TA LÀ có thật,
Gia tốc tới Tỉnh Thức, mọi sự sống chữa lành,
Gia tốc tới Tỉnh Thức, TA LÀ hơn nữa,
Gia tốc tới Tỉnh Thức, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
Apollo và Lumina yêu dấu.
Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
Jophiel và Christine yêu dấu.
Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
Chân sư Lanto yêu dấu.
Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
TA LÀ yêu dấu.

2. Con đã chán tranh luận rồi 

2.1. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra làm thế nào vai trò mà con khoác vào ở mức bản sắc đã bóp méo cách con nhìn cuộc sống và cách con nhìn minh triết.

Đại thiên thần Jophiel, trong ánh sáng minh triết,
Mọi lừa dối gian xảo đã phơi bày trước mặt.
Thường thường trong tâm người, chúng tinh vi luồn lách,
Nhưng con có thày rồi, là vị thày thượng sách.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.2. Chân sư Lanto, xin thày giúp cái Ta Biết của con nối kết lại với sự thật rằng con là nhận biết thuần khiết. Hãy giúp con tạm thời bước ra ngoài vai trò của con, và trải nghiệm một thực tại nhiều hơn những gì con nhìn thấy từ trong vai trò.

Đại thiên thần Jophiel, con đón mừng minh triết,
Tấm màn của nhị nguyên, thày lấy gươm chặt đứt,
Khi được thày chỉ lối, con biết đâu là thực,
Con hóa giải tức khắc bùa mê với ngờ vực.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.3. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra là trước khi xung lực từ Hiện diện TA LÀ xuống được tâm ý thức của con, nó sẽ bị vai trò của con biến dạng. Tâm ý thức sẽ trải nghiệm một xung lực chỉ xác nhận và chứng thực thế giới quan mà con nhìn thấy xuyên qua phin lọc của vai trò.

Đại thiên thần Jophiel, thực tại của thày đó,
Là liều thuốc thần diệu giải độc chất nhị nguyên,
Dối trá không thể còn khi có thày Hiện diện,
Với thày đứng bên cạnh, tà kiến con cắt liền.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.4. Con nay nhìn ra tại sao không có lập luận nào là tối hậu, và tại sao con không thể dùng lý lẽ với người khác. Ngay trong bản chất, phin lọc nhận thức lọc bỏ đi bất cứ gì đi ngược lại vai trò đã định ra phin lọc.

Đại thiên thần Jophiel, tâm Thượng đế trong con,
Con nhận trí tuệ thày, ánh sáng rạng đầu non,
Con gặp được Duy nhất khi tách biệt tiêu mòn,
Và tâm này toàn vẹn, là chiến thắng của con.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.5. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra làm thế nào phin lọc nhận thức ngăn cản con xem xét ý tưởng một cách trung lập và khách quan, bằng cách lọc bỏ đi mọi sự hữu lý trong ý tưởng đó.

Đại thiên thần Jophiel, trong ánh sáng minh triết,
Mọi lừa dối gian xảo đã phơi bày trước mặt.
Thường thường trong tâm người, chúng tinh vi luồn lách,
Nhưng con có thày rồi, là vị thày thượng sách.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.6. Chân sư Lanto, xin thày giúp con xét lại đời mình và thấy mình đã tranh cãi với người khác thường xuyên như thế nào. Hãy giúp con nhìn ra là những loại thảo luận, tranh cãi như vậy thật sự không đem lại kết quả nào. Con chỉ dùng năng lực, thời gian và chú ý của con một cách vô ích.

Đại thiên thần Jophiel, con đón mừng minh triết,
Tấm màn của nhị nguyên, thày lấy gươm chặt đứt,
Khi được thày chỉ lối, con biết đâu là thực,
Con hóa giải tức khắc bùa mê với ngờ vực.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.7. Chân sư Lanto, con nguyện là con sẽ không bao giờ tranh cãi để mà tranh cãi. Con nhìn ra là xu hướng đó xuất phát từ tự ngã muốn có cảm giác an toàn tối hậu, là được người khác cho mình là đúng.

Đại thiên thần Jophiel, thực tại của thày đó,
Là liều thuốc thần diệu giải độc chất nhị nguyên,
Dối trá không thể còn khi có thày Hiện diện,
Với thày đứng bên cạnh, tà kiến con cắt liền.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.8. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra là tự ngã khiến con nhảy vào những tranh luận như thế mà không ngừng lại được. Tự ngã và các phàm linh trong tâm thức con được nuôi béo bằng năng lượng từ Hiện diện TA LÀ đã bị bóp méo và hướng vào tranh luận vô bổ.

Đại thiên thần Jophiel, tâm Thượng đế trong con,
Con nhận trí tuệ thày, ánh sáng rạng đầu non,
Con gặp được Duy nhất khi tách biệt tiêu mòn,
Và tâm này toàn vẹn, là chiến thắng của con.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.9. Chân sư Lanto, con quyết định trong ý thức là con đã chán ngấy chuyện đóng vai, khiến con liên tục xung đột với người khác. Hãy giúp con thấy rằng lập luận là một chức năng của cách nhìn cuộc sống. Con sẵn sàng nhìn vào chính mình, tra vấn cách nhìn đời của mình, tra vấn phin lọc nhận thức của mình.

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

3. Con thăng vượt nhu cầu chứng thực tự ngã 

3.1. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra, phải chăng con đã khoác vào một vai trò quy định con phải chống lại ai đó, khiến con thu hút những người như vậy trong đời mình. Con đã chán ngấy trải nghiệm này rồi. Hãy giúp con bước ra ngoài vai trò và nhìn cuộc sống cách khác.

Chân sư Lanto, trí tuệ vô giá,
Phơi bày trong con dối gian tự ngã.
Chân sư Lanto, ý chí muốn Là,
Giúp con chinh phục điều ngự cái ta.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Con đang ở một khúc ngoặt quan trọng trên đường tu. Chân sư Lanto, con quyết định trong ý thức là con không muốn tiếp tục cuộc thập tự chinh để chứng thực tự ngã của con nữa.

Chân sư Lanto, cân bằng tất cả,
Minh triết quân bình, con nguyện thiết tha.
Chân sư Lanto, giúp con đi tìm,
Cân bằng là thế: Chìa khóa Hoàng kim.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra là cuộc thập tự chinh để chứng thực tự ngã đã được ngụy trang như lòng vị tha nhằm phục vụ cho một đại nghĩa. Hãy giúp con thăng vượt tư duy cuồng đại cứ muốn dựng lên bi kịch với người khác.

Chân sư Lanto, từ cõi bên Trên,
Xin thày rải xuống tình thương phân biện,
Chân sư Lanto, yêu không mù quáng
Thì mới tìm được Thượng đế minh quang.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra con đã dùng giáo lý của chân sư thăng thiên như thế nào trong cuộc thập tự chinh chứng thực tự ngã. Con hiểu đây là một giai đoạn tự nhiên, nhưng con chán nó rồi.

Chân sư Lanto, con biết chắc rằng
Làm chiên Ki-tô giữ ý sạch trong,
Chân sư Lanto, con sẽ vượt thăng,
Gia tốc đúng là người bạn chí thân.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Khi con nhìn ra và buông bỏ cuộc thập tự chinh chứng thực tự ngã, con cũng trút được một gánh nặng ngàn cân. Thay vì mang trọng trách phải thay đổi thế giới bằng cách cải hóa mọi người, con cởi bỏ cái ách nặng nề mà sa nhân cùng các thày giả đã đeo lên cổ con.

Chân sư Lanto, con nay viên mãn,
Chẳng còn phân rẽ nào trong tâm hồn,
Chân sư Lanto, ngọn lửa hàn gắn,
Nhân danh của thày mọi sự bình quân.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Nay con nhìn ra là ách này không phải do chân sư thăng thiên đặt lên con. Con nhìn ra là con không bao giờ phải làm chuyện đó. Không phải các chân sư muốn con trải qua tất cả những tranh luận và xung đột đó, mà chỉ là tự ngã và các thày giả.

Chân sư Lanto, phụng sự nhân sinh,
Khi con vượt hết xung đột bên trong,
Chân sư Lanto, thày đem hoà bình
Trải xuống cho người ước ao thực sống.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Nay con nhìn các chân sư thăng thiên một cách khác. Chân sư Lanto, con muốn nhìn thày như thày là. Con nhận ra thày không phải là người muốn con đi khắp nơi giao chiến vì quan điểm, hay dùng giáo lý chân sư để đập phá thành trì kiên cố bao quanh tâm mọi người.

Chân sư Lanto, tự do được Là,
Trong sự sáng tạo luôn luôn cân xứng,
Chân sư Lanto, chúng con sử dụng
Cân bằng mở khóa cho tim vui mừng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Chân sư Lanto, con muốn quan hệ với thày một cách khác. Con muốn nhìn thày với tâm mở rộng. Con thấy được là cho tới giờ, con đã nhìn thày qua một phin lọc. Hãy giúp con cởi bỏ phin lọc đó và nhìn thày trong nhận biết trung hòa.

Chân sư Lanto, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Lanto, con đang cất cánh,
Trong tia sáng rực ngọn lửa ba nhánh.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Chân sư Lanto, con muốn thày chia sẻ Hiện diện của thày với con. Con muốn trải nghiệm sự biểu thị trọn vẹn của Hiện diện của thày và thấm nhuần Hiện diện Minh triết đó.

Lanto yêu dấu, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4. Con là một với chân sư Lanto 

4.1. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn thày không phải là một thày giáo truyền thống, dạy bảo con từ trên cao. Hãy giúp con nhìn ra chìa khóa để vượt khai ngộ của Tia thứ Hai là nhập vào kết hợp với thày.

Chân sư Lanto, trí tuệ vô giá,
Phơi bày trong con dối gian tự ngã.
Chân sư Lanto, ý chí muốn Là,
Giúp con chinh phục điều ngự cái ta.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra và thăng vượt định kiến là thày phải như thế nào trong cương vị Thượng sư của Tia thứ Hai, rằng Tia thứ Hai phải như thế nào, minh triết của Tia thứ Hai phải như thế nào, minh triết tối hậu phải như thế nào.

Chân sư Lanto, cân bằng tất cả,
Minh triết quân bình, con nguyện thiết tha.
Chân sư Lanto, giúp con đi tìm,
Cân bằng là thế: Chìa khóa Hoàng kim.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra bất kỳ xu hướng nào muốn tranh luận với thày để cố chứng minh điều gì đó cho thày. Hãy giúp con thăng vượt mọi mong muốn chứng tỏ là con minh triết tới chừng nào, con giỏi dùng lý lẽ tới chừng nào, con giỏi bẻ cong một ý tưởng hay một hệ thống tin tưởng tới chừng nào, hầu con chứng thực tự ngã của con.  

Chân sư Lanto, từ cõi bên Trên,
Xin thày rải xuống tình thương phân biện,
Chân sư Lanto, yêu không mù quáng
Thì mới tìm được Thượng đế minh quang.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn ra là tranh luận với người khác, thậm chí tranh luận với thày, không bao giờ dẫn tới kết quả dứt khoát nào, và không giúp con nâng tâm thức lên cao hơn. Con càng tranh luận thì càng khiến cho mức tâm thức hiện thời của con đặc cứng lại. Hãy giúp con nhảy vọt từ mức hiện thời lên mức kế tiếp.

Chân sư Lanto, con biết chắc rằng
Làm chiên Ki-tô giữ ý sạch trong,
Chân sư Lanto, con sẽ vượt thăng,
Gia tốc đúng là người bạn chí thân.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Chân sư Lanto, con nhìn ra là thày không đang tranh luận với con, thày không cố thuyết phục con bất cứ điều gì. Thày không đòi hỏi con chứng minh là tự ngã của con đúng, chứng minh thế giới quan của con đúng. Con muốn biết thày thực sự là loại Sinh thể gì.

Chân sư Lanto, con nay viên mãn,
Chẳng còn phân rẽ nào trong tâm hồn,
Chân sư Lanto, ngọn lửa hàn gắn,
Nhân danh của thày mọi sự bình quân.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Chân sư Lanto, xin thày giúp con vươn lên tầng kế tiếp để con không còn tranh cãi nhằm chứng thực tự ngã. Hãy giúp con gắn chặt mình vào cách sử dụng minh triết cao hơn – là cách dựa trên tình thương.

Chân sư Lanto, phụng sự nhân sinh,
Khi con vượt hết xung đột bên trong,
Chân sư Lanto, thày đem hoà bình
Trải xuống cho người ước ao thực sống.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Chân sư Lanto, xin thày giúp con nhìn xa hơn minh triết được biểu đạt qua lời nói. Hãy giúp con trải nghiệm minh triết vượt khỏi mọi lời nói, minh triết của những hình dạng kỷ hà thuần khiết.

Chân sư Lanto, tự do được Là,
Trong sự sáng tạo luôn luôn cân xứng,
Chân sư Lanto, chúng con sử dụng
Cân bằng mở khóa cho tim vui mừng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Chân sư Lanto, xin thày giúp con chạm được gấu áo của thày! Hãy giúp con thấy được chân sư Lanto là nhiều hơn một thày giáo đang phun ra lời nói, lặp lại những lý lẽ và quan điểm định sẵn.

Chân sư Lanto, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Lanto, con đang cất cánh,
Trong tia sáng rực ngọn lửa ba nhánh.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Chân sư Lanto, con đang chứng nghiệm thày là một vị thày hằng sống, đầy ắp những hình dạng kỷ hà thuần khiết đang dâng lên sùng sục từ vùng sâu kín nhất của Bản thể thày, tựa như dòng suối dâng trào từ nguồn cội trái đất, là dòng nước thanh khiết, dòng nước mang lại sự sống, là nước hằng sống của minh triết! Đây là chân sư Lanto, và CON LÀ một với Hiện diện Minh triết đó.

Lanto yêu dấu, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm: 

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.