Lịch trình ôn tập Canh thức Thượng sư

Canh thức Thượng sư chấm dứt ngày 15/6/2022. Thày Saint Germain đã cho biết là canh thức đã có những thành quả rất to lớn, xin xem nơi đây. Các Chân sư đã đề nghị đệ tử khắp nơi tiến hành một canh thức mới, sẽ bắt đầu vào cuối tháng 8 (ngày chính xác sẽ được thông báo sau), gồm các bài thỉnh trong các quyền sách sau đây:

  • Chữa lành chấn thương tâm linh
  • Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng của mình
  • Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất của mình
  • Làm hòa với việc mình hiện diện trên trái đất

Trong thời gian giữa hai canh thức, chúng tôi đề nghị chúng ta ôn tập quyển Tự do khỏi phàm linh nội tại của Đại thượng sư, mỗi bài 9 ngày, theo lịch trình sau đây:

Ngày 16-24 / 6 / 2022 : Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 25/6 – 3/7/2022: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 4-12 / 7 / 2022: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 13-21 / 7 / 2022: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 22-30 / 7 / 2022: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 31/7 -8/8/ 2022: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 9-17 / 8 / 2022: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 18-26 / 8 / 2022: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Ngày 27/8 – 31/8/2022: Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại